Weekbulletin 13 juni 2021

Dienst 09.30 zondag 13 juni a.s.
Voorganger: Mevr. R. van der Wal-van Akker, Morra
Collectes: 1e: Missionair werk, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Klaas Jilderda
Beamer: Henk Rozema
Ouderling van dienst: Thea Loonstra
Diaken: Freerk Jilderda
Lector: Trieny Jilderda

● Dienst 09.30 zondag 20 juni a.s.
Voorganger: Ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden
Collectes: 1e KIA Noodhulp, 2e kerk

Berichten weekbulletin 20 juni inleveren voor vrijdagmorgen 18 juni voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Klaas Steegstra, P. Dantumastrjitte 5 (thuiskomst ziekenhuis). Ook gaat er een bloemengroet naar Anneke Bijlsma-Kloosterman, Schwartzenbergloane 7(thuiskomst ziekenhuis) en naar Marten Koonstra, Mr. Hamstrjitte 18 (79 jaar).

Verjaardagen deze week:
14 juni Dhr. M.Jagersma, Sj. Baukesstrjitte 1, 9108 ND Broeksterwâld (89 jaar)
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

Pastoraal nieuws:
Foppe, Janke en Sjuk Veenstra zijn blij en dankbaar dat Sjuk na vele weken van onzekerheid en spanning, een goede uitslag van het ziekenhuis heeft gekregen omtrent zijn lever. Dank aan de Here en de gebeden van mensen.

Leden beroppingskommisje
De tsjerkeried is bliid jim fertelle te kinnen, dat der in beroppingskommisje gearstald is, besteande ut 5 minsken fan us tsjerke en 5 minsken fan de tsjerke fan Damwâld. Fan us tsjerke binne dat: as foarsitter br. Dictus Bouma en br. Lieuwe Huizinga, sr. Liesbeth Rozema – Visser, sr. Renske Rosier en sr. Baukje Rozema – Falkena. Mei harren 10-en kriget dizze kommisje fan de grifformearde tsjerke Damwâld en fan de grifformearde tsjerke Broeksterwâld de Falom de opdracht om harren as kommisje yn te spannen foar it foardragen fan in predikant foar de beide gemeenten. Wy bidde harren wiisheid ta.

Wees weer met meer welkom en zing zacht!
De kerkenraad heeft, met meerderheid van stemmen besloten om vanaf zondag 13 juni de kerk weer open te stellen voor het bijwonen van de eredienst op zondagochtend. Hierbij zijn ong. 60 gemeenteleden welkom (inclusief kinderen en excl. de medewerkers). Dit past binnen de nationale regelgeving en het PKN-advies.

Ook kunnen we de eredienst online nog steeds blijven volgen via de livestream op de website.

Vooreerst willen we nog geen reserveringssysteem invoeren omdat dit tot nu toe nog niet nodig is geweest. Mocht dit alsnog nodig zijn dan wordt dit kenbaar gemaakt. Natuurlijk moeten we ons aan bepaalde RIVM maatregelen houden:
• Houdt 1,5 meter afstand van elkaar
• Desinfecteer je handen bij binnenkomst
• In de kerk, als je loopt, dan mondkapje op; pas als je gaat zitten, mag het mondkapje af.

We mogen weer 2 coupletten zacht, op praatniveau, meezingen tijdens de kerkdienst op aangeven van de predikant. Ook mogen we, als de predikant dit aangeeft, b.v. het “onze Vader” (zingend) opzeggen.

Volg de adviezen van de coördinatoren op. Houdt u zich a.u.b. aan deze regels, voor uzelf, maar zeker ook voor uw medekerkgangers en de medewerkers!!

En is het antwoord voor u op 1 of meer van onderstaande vragen “ja”, blijf dan thuis:
• Heb jij of één van je huisgenoten last van verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid en/of temperatuurverhoging?
• Heb je andere klachten, voel je je niet lekker
• Heb je de afgelopen 2 weken contact gehad met iemand die COVID-19 heeft?
• Ben je korter dan 14 dagen geleden uit een regio/land teruggekeerd met code ‘oranje’ of ‘rood’?

De Heer zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. (Psalm 121:4)

Hallo jongens en meisjes.
Vandaag gaat het over Jeremia. Jeremia is een profeet van God. Hij vertelt de mensen wat God tegen ze wil zeggen. De vier belangrijkste leiders van Jeruzalem willen dat niet horen en zijn boos. Ze gaan naar de koning om hem ervan te overtuigen dat Jeremia gedood moet worden. Hij zegt; doe met Jeremia wat je wilt. En zo wordt Jeremia in de waterput gegooid. Een man die aan het hof werkt hoort hiervan, zijn naam is Ebed-Melech een slaaf. Hij red Jeremia uit de waterput. Kijk op de website/facebook voor een leuk knutselwerkje: je kunt dan een put maken met fragmenten uit dit Bijbelverhaal.

Afscheid groep 8 van de kindernevendienst.
Nu de Coronamaatregelen wat soepeler geworden zijn kunnen we eindelijk waardig afscheid nemen van de kinderen van groep 8.
Dit doen we in een speciale dienst op zondag 27 juni, in de morgendienst. Deze dienst zal een besloten dienst zijn voor de kinderen van groep 8 en hun naasten. Natuurlijk kan iedereen thuis via de Livestream aan deze dienst mee doen.
de voorbereidingscommissie Baukje, Annet, Griet, Fokje en Ina

Grasmaaien rondom de kerk.
Afgelopen winter heeft Douwe de Beer aangegeven te willen stoppen met het grasmaaien en onderhoud van de tuin rondom de kerk. We willen Douwe van harte bedanken voor de jarenlange inzet. Wij hebben Kees Beerda, Lammert Wolters en Jan Dijkstra bereid gevonden om voortaan de tuin te onderhouden en het gras te maaien. Het is mooi dat deze mannen dit werk willen oppakken. Alvast bedankt hiervoor.
Het college van kerkrentmeesters

Liturgie:

Welkom
Intochtslied Psalm 150 – Loof God, loof Hem overal
Stil gebed en woorden van bemoediging
Voor alle heil’gen in de heerlijkheid –
Samenvatting van de wet
Heer ik kom tot U –
Gebed
Psalm 122 – Hoe sprong mijn hart hoog op in mij –
Schriftlezing Handelingen 2 : 41 t/m 47
Hebreeën 12 : 1 t/m 3
Hinnee matov oema najiem –
Verkondiging
You’ll never walk alone – Nederland Zingt – YouTube
Gebed
Aankondiging Collecte bij de uitgang
Samen in de naam van Jezus -e
Zegen

Dit vind je misschien ook leuk...