Weekbulletin 11 oktober 2020

● Dienst op zondag 11 oktober a.s.
In de dienst: ds. D.C.Hellinga, Urk
Collectes: Diaconie, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Kees
Ouderling van dienst: Reina Boom diaken: F. Jilderda
Beamer: Piet
Kindernevendienst: Gerrie en Fokelien

● Dienst op zondag 18 oktober a.s.
In de dienst: Ds. E. van der Veer, Ferwert
Collectes: KIA Werelddiaconaat, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Ouderling van dienst: Thea Loonstra diaken: E. Dijkstra
Beamer: Oege
Kindernevendienst: Fokje S en Jelkje

Berichten weekbulletin 18 oktober inleveren voor vrijdagmorgen 16 oktober voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Mevr. Lies Klopstra-Osinga, Mr. Hamstrjitte 8. (84 jaar). Ook gaat er een bloemengroet naar Cees Beerda, Meekmastrjitte 7. (76 jaar) en naar Mevr. Hennie Jilderda-Kooistra, Mr. Hamstrjitte 4 (83 jaar) en naar Arjen en Katrin Soepboer, P. Durksstrjitte 11-A. (geboorte zoontje Nyls)

Dankbetuiging.
Hartelijk dank voor de felicitaties van ons 25 jarig huwelijk.
Henk en Corrie v.d.Veer.

● Pastoraal nieuws:
De situatie met de heer Pieter de Jong in Talmahûs is momenteel zorgelijk. De familie waakt bij hem.

Bij Broeder Tjerk Visser (Boarg. Nautawei 4) is onlangs een vorm van nierkanker geconstateerd. Ook bleken er, na verder onderzoek, uitzaaiingen boven in de longen te zitten. Komende woensdag zal de eerste chemokuur worden toegediend, waarna zal worden bekeken wat er verder mogelijk is.

Wij wensen allen sterkte en bidden hen Gods nabijheid toe!

● Vanaf 5 oktober zijn de richtlijnen voor de kerkdiensten weer aangepast. Dit zal de gehele maand oktober het geval zijn. Hiervoor hebben we het gebruiksplan ook moeten aanpassen. Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch zullen we rekening moeten houden met onderstaande punten:
• Vanaf 5 oktober mogen er tijdens een eredienst maximaal 30 gemeenteleden (excl. koster, predikant en ambtsdragers) aanwezig zijn.
• Bij het verplaatsen dient men bij voorkeur een mondkapje te dragen
• anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
• Mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
• De samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
• Op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig actualiseren.

U/jij bent van harte welkom. Als er 30 personen aanwezig zijn, wordt u gevraagd om de kerkdienst online thuis te volgen. Dit kan via de www.kerkomroep.nl of via de kerktelefoon van kabelnoord op tv. Uw naam wordt bij binnenkomst geregistreerd. Op deze manier kunnen we bekijken hoeveel gemeenteleden er in de kerk zijn. Het was niet mogelijk om op korte termijn een registratiesysteem te realiseren. Hier gaan we nog mee aan de slag. Houd hiervoor de website en het weekbulletin in de gaten.
Bij de kerk staan enkele coördinatoren (de koster en de diaken) om u de route te wijzen.

Binnenkomst van kerk en kerkzaal
• De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken;
• Het desinfecterend middel om de handen te reinigen staat op de tafel in de hal;
• Ieder gemeentelid neemt de jas mee. Deze kan over de stoel hangen;
• Er zijn 2 coördinatoren (de koster en de diaken) die de gemeenteleden welkom heten en een plaats aanwijzen.

Verlaten van de kerk
Na de dienst mogen de leden op aanwijzen van de coördinatoren de kerk verlaten. Hierbij blijft de 1.5 meter afstand gewaarborgd. Graag buiten, als u nog even wil napraten, hier ook rekening mee houden.

Collecteren
De collecte vindt plaats bij de uitgang.

Kindernevendienst
De kindernevendienst gaat door. De kinderen gaan bij binnenkomst gelijk naar de grote zaal. Dit is een deel van het gebruiksplan. Het gehele actuele gebruiksplan is hier te vinden. We vertrouwen erop dat alles goed zal verlopen. Het is eerst even wennen, maar vragen hiervoor uw begrip. Alvast gezegende diensten toegewenst.
Namens de kerkenraad:
Tjitske en Sybren.

● ORDE VAN DIENST
Enige liederen vóór de dienst.
Welkom – eventuele mededelingen namens de kerkenraad.
Aanvangslied. Psalm 150 : 1.2.
Verootmoedigingsgebed.
Genadeverkondiging.
Zingen. Psalm 25 : 5
Wetslezing.
Zingen. Psalm 25 : 6
Gebed om de Verlichting met de Heilige Geest.
Schriftlezing. Openbaring 7 ( NBG vertaling 1951)
Zingen. Gez. 109 : 1.3 en 6 ( Liedboek 1973)
Woordverkondiging. tekst. Openbaring 7 : 9
Zingen. Gez. 259 : 1.2 ( Liedboek 1973)
Dankgebed en Voorbeden.
Slotlied. Gez. 409 : 1.2. ( Liedboek 1973)
Zegen. – Collecte bij de uitgang.
Lied na de dienst

Stipe oan East Europa
We zijn alweer druk bezig om een hulpgoederentransport te realiseren in november.
De hulpgoederen ( ongeveer 35m3) zullen deze keer gaan naar de dorpen: Vechea, Fodora, Mãcicasu, Cristorel.

Van 5 t/m 26 oktober houden wij een verkoopactie van tulpenbollen en amaryllisbollen.

IVM de Corona-voorschriften kunnen wij géén huis-aan-huis actie houden, daarom zijn de bloembollen op verschillende manieren te bestellen: telefoon: 422648; GSM/Whatsapp : 06 47179116 ; email: st.stipeoaneasteuropa@gmx.com of via FB-messenger

De tulpenbollen zijn verkrijgbaar in de kleuren: Wit, rood, oranje, lila, rose met witte rand, paars; De verkoopprijs is 10 voor € 1.50

De XXL-amaryllisbollen zijn bollen waar 2 of 3 stelen uit komen. Ze zijn verkrijgbaar in de kleuren:Rood, wit, rood met wit. De verkoopprijs is € 7.50 per stuk

Aflevering/ bezorging vind in overleg plaats.
Vr.gr. Jelle en Janny Bloem.

Dit vind je misschien ook leuk...