Weekbulletin 13 maart 2022

● Dienst 13.45 uur zondag 13 maart a.s.
Voorganger: Ds. A. Elverdink
Collectes: 1e KIA Binnenlands diaconaat, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke Feddema
Beamer: Henk Dijkstra
Kindernevendienst: Petra Westra en Fokje Schaafsma
Onderwerp: Blijven denken aan de bevrijding uit Egypte
Ouderling van dienst: Gerrie Visser
Diaken: Marten of Tiny van der Ploeg
Lector: Anneke Bijlsma

● Dienst 09.30 uur zondag 20 maart a.s.
Voorganger: Dhr. J.Y. van der Wal, Morra.
Collectes: 1e KIA Wereld diaconaat, 2e onderhoud gebouwen

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Tet de Jong -de Jong, Ds. Dijkstrawei 10. (86 jaar)

Verjaardagen deze week:
13 maart Mej. Indy Visser, Pieter Dantumastrjitte 21, 9108 NN Broeksterwâld (13 jaar)
15 maart Dhr. H. Keegstra, Atewei 8, 9108 NA Broeksterwâld (77 jaar)
16 maart Dhr. E. de Jong, Kavelwei 41B, 9108 MD Broeksterwâld (80 jaar)

● Het college van Kerkrentmeesters vergadert dinsdag 14 maart om 19.45 uur in de kerk.

Berichten weekbulletin 20 maart inleveren voor vrijdagmorgen 18 maart voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Pastoraal nieuws:
Verhuisbericht:
Zr. Elly Bethlehem-Dijkstra is verhuisd van Nij Tjaerda naar:
Talmahoeve, Johanneswâld 1 kamer 006, 9269 VS Feanwâlden
Wij wensen u daar een goede tijd toe.

Zondagmiddag 13 maart is er een extra DEURCOLLECTE voor noodhulp aan Oekraïne.
Donderdag 24 februari werden we opgeschrikt door het bericht: ‘Het is oorlog in Oekraïne!’ Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog vindt er op zo’n grote schaal een invasie plaats in een Europees land. Dat betekent groot leed, angst en onzekerheid over de toekomst voor de mensen in Oekraïne. Sindsdien is de situatie verder geëscaleerd. Steden zijn gebombardeerd met vele doden en gewonden tot gevolg. Meer dan een miljoen Oekraïners zijn op de vlucht geslagen, op zoek naar veiligheid in de buurlanden. Vooral vrouwen en kinderen, want mannen blijven achter om te vechten. De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit!

Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit. Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vluchtelingen. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.

Vandaag collecteren we voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak. Onze broeders en zusters in Oekraïne rekenen op u. Hartelijk dank voor uw bijdrage! Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!

PS. Er mag ook wel een bijdrage worden gestort op: rek. NL07RABO0343355485 t.n.v Diaconie PKN Broeksterwâld.

Jeugd in actie voor Oekraïne
Wat er op dit moment gebeurt in Oekraïne, leeft bij jong en oud. Daarom willen wij graag in actie komen. Aankomende week gaan we samen met de jeugd mooie lente stukjes maken, met als doel een mooi bedrag op te halen voor Oekraïne. De lentestukjes gaan we op vrijdagavond 18 maart verkopen. Hopelijk bent u dan thuis, want we komen bij u aan de deur…!
Laten we met z’n allen klaar staan voor een ander in nood.
De clubleiding

De Sprank.
De uiterste copijdatum voor de Paas-Sprank is dinsdag 5 april.
Dus: zijn er nog bemoedigende stukjes, verslagen van activiteiten of berichten over komende activiteiten (vast wel, sommigen bruisen van de mooie ideeën!) laat het de redactie van de Sprank weten, zodat we er een Sprankelende uitgave van kunnen maken!!

Juiste website: In het verslag van de gezinsdienst stond: wilt u/wil jij Stichting Team Work ook helpen? Het juiste adres is: www.helpteamwork.nl Zo kunt u/jij nog het een en ander opzoeken!

Liturgie:
Vóór de dienst op de beamer
NLB 817 “O Christus, bron van lentebloei” en verzoeknummer vanuit de gemeente
Welkom
Psalm 69: 1, 4 “Red mij, o God, het water stijgt en stijgt”
Onze Hulp en Groet
NLB 1014 “Geef vrede door van hand tot hand”
Gebed
Lezing Johannes 12: 23 – 36 NBV
NLB 650: 1, 3, 5, 6, 7 “De aarde is vervuld”
Preek “De wet van de graankorrel” Johannes 12: 24
NLB 625 “Groen ontluikt de aarde”
Geloofsbelijdenis
NLB 578: 1, 2, 5, 6 “O kostbaar kruis, o wonder Gods”
Gebeden
NLB 576b: 6, 7, 5 “Wanneer ik eens moet heengaan”
Zegen

Dit vind je misschien ook leuk...