Weekbulletin 12 juli 2020

Website
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente in de gaten voor belangrijke mededelingen, update’s, bemoedigingen etc. https://www.pknbroeksterwald.nl

Kerkdienst
Vandaag 12 juli 2020 om 11.00 uur: ds. A. Bouman, Leeuwarden te volgen via de kerktelefoon en www.kerkomroep.nl. Koster: Gepke.
Dienst op zondag 19 juli a.s.:
In de morgendienst: ds. M.J. Koppe, Dokkum:
Koster: Kees
Collectes: 1e kerk, 2e onderhoud gebouwen

● Vanaf juni gaan wij van het verjaardagsfonds weer bloemen bezorgen bij de gemeenteleden thuis, tot aan de voordeur.

Informatie betreffende Collectes:
Wilt u/jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer: NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwald. Het is hierbij wel belangrijk dat u/jij op de overschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw gift bestemd is.
12 juli : 1e collecte: Diaconie
2e collecte: Onderhoud gebouwen

Berichten weekbulletin 19 juli inleveren voor vrijdagmorgen 17 juli voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Een bloemengroet gaat, met een groet van ons allen, naar:
Geert Rosier, Mr.Hamstrjitte 10.( 83 jaar) en naar Sietse de Jong, Badhûswei 53, Damwâld.( 89 jaar.)
Het kerkboeket gaat naar Mevr. A.Osinga, Nij Tjaerda 161, Damwâld.( 95 jaar)

Verjaardagen komende week:
15 juli. Mevr. K. Koonstra-Kooistra, Mr. Hamstrjitte 18. (77 jaar).
15 juli. Mevr. A. Sjoerdstra-Wiersma, Rondweg-Noord 54A 09, 9101 AE Dokkum. (76 jaar).

Pastoraal nieuws:
”Een woord, een gebaar of een kaart,
het doet je goedwanneer je iemand die je lief hebt, missen moet”

Wij willen een ieder heel hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze allerliefste heit en trotse pake

Tabe Johannes Annema

Zoveel kaarten met lieve en troostende woorden, het was en is voor ons een grote steun te mogen merken dat zoveel mensen met ons meeleven.
Geke Annema-Jagersma, kinderen en kleinkinderen

● Siede Postuma komt snein 12 july wer yn syn eigen hûs yn De Falom. Hy kriget dan 24 oeren deis soarch. Kaartsjes binne altyd wolkom en en in koarte besite kin soms ek wol. Wy winskje Siede, syn mem en syn famylje in protte sterkte ta yn dizze swiere tiid.

● Pieter de Jong fan Nij Tjaerda 108 is ferhuze fan de Wâldwente nei Talma hûs yn Feanwâlden want hy kin fanwegen syn sykte net mear nei hûs. Wy winskje broeder De Jong en syn frou Aukje dy ‘t yn Nij Tjaerda efter bliuwt sterkte ta.
Pieter syn adres:
Talma hûs
dhr. P. de Jong
Juliusstrjitte 44
9269 NV
Feanwâlden

● Vanaf 12 juli willen we weer een kerkdienst in ons gebouw houden. Hiervoor hebben we een gebruiksplan moeten opstellen.
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch zullen we rekening moeten houden met onderstaande punten:

  • anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
  • mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
  • de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
  • op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig actualiseren.

We hebben eerder aangegeven dat u zich moest opgeven, maar dit is niet meer van toepassing. U/jij bent van harte welkom. Bij de kerk staan enkele coördinatoren om u de route te wijzen.

binnenkomst van kerk en kerkzaal
De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken. Het desinfecterend middel om de handen te reinigen staat op de tafel in de hal.  Ieder gemeentelid neemt de jas mee. Deze kan over de stoel hangen. Er zijn 2 coördinatoren (koster en diaken) die de gemeenteleden welkom heten en een plaats aanwijzen.  Diegenen die het weekbulletin niet op digitale wijze hebben ontvangen wordt een papieren exemplaar aangereikt door de koster.

verlaten van de kerk

Na de dienst mogen de leden op aanwijzen van de coördinator (de koster) de kerk verlaten. Hierbij blijft de 1.5 meter afstand gewaarborgd.
Dit is een deel van het gebruiksplan. Het gehele gebruiksplan is te vinden op onze website www.pknbroeksterwald.nl (deze proberen we actueel te houden)

collecteren
De collecte vindt plaats bij de uitgang. Hier staan twee schalen met een bordje waarop aangegeven waar de collecte voor bedoeld is. De diaken houd dit in de gaten.

Liturgie voor zondag 12 juli 2020
Foar de tsjinst: ELB 218: Samen in de Naam van Jezus
Ynkommen tsjerkeried
Ofkundigingen troch in gemeentelid
Groet
Liet 221: 1 en 3 NLB : Zo vriend’lijk en zo veilig als het licht
Stil gebed
Voorbereidingsgebed, inclusief “Onze hulp…)
Lied 170: 1 en 3 ELB: “Groot is uw trouw o Heer
Dienst van het woord
Gebed
Psalm 25: 2 en 6: Here, maak mij uwe wegen
Schriftlezing Mt.14:22,23 (vertaling 1951)
Prediking – deel 1
Schriftlezing Mt.14:24-33 (vertaling 1951)
Gezang 21:1,7 “Alles wat adem heeft…”
Prediking – deel 2
Gezang 345:1,2,4,5,6 “Jezus, Meester aller dingen,”
Belijden : Filipp.2:5-11 (vertaling ’51)
Lied 299 ELB : “Welk een vriend is onze Jezus”
Gebeden en gaven
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, het Gebed des Heren
Toelichting collecte bij de uitgang – voorganger
Slotlied Gezang 429:1,3 “Wie maar de goede God laat zorgen”
Zegen met door de voorganger uitgesproken amen
Collectes bij de uitgang
By it útgean: Jochum Schuurman, organist fan Frjentsjer

Dit vind je misschien ook leuk...