Weekbulletin 12 maart 2023

● Dienst 11.00 zondag 12 maart a.s.
Voorganger: Ds. E. van der Veer, Ferwert.
Collectes: 1e KIA Binnenlands diaconaat, 2e kerk.
Koster: Klaas Jilderda.
Beamer: Piet van Althuis.
Ouderling van dienst: Gerrie Visser.
Diaken: Marten of Tiny van der Ploeg.
Lector: Klaas Steegstra.

● Dienst 9.30 zondag 19 maart a.s. Jeugdzondag.
Voorganger: Dhr. R. Colijn, Menaldum.
Collectes: 1e Missionair werk, 2e Onderhoud gebouwen.

Berichten weekbulletin 19 maart inleveren voor vrijdagmorgen 17 maart voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl.

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Zr. Tettje de Jong- de Jong, Ds. Dijkstrawei 10. (87 jaar).

Verjaardagen deze week:
13 maart Mej. I. Visser, P. Dantumastrjitte 21, 9108 NN Broeksterwâld (14 jaar)
15 maart Br. H. Keegstra, Atewei 8, 9108 NA Broeksterwâld (78 jaar).
16 maart Br. E. de Jong, Kavelwei 41b, 9108 MD Broeksterwâld ( 81 jaar).
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

VERZOEKLIEDERENDIENST!
Op zondagmiddag 26 maart a.s. houden we een samenzangdienst. Via trieny@pknbroeksterwald.nl kunnen liederen worden opgegeven die we dan tijdens deze dienst gaan zingen. De dienst begint om 16.00 uur. Na de dienst is er koffiedrinken. Voor de bakkers onder ons, er mag gerust iets lekkers worden gebakken voor bij de koffie! Aansluitend hebben we een broodmaaltijd. Hiervoor graag even opgeven via trieny@pknbroeksterwald.nl.
Iedereen van harte welkom!

● Koffieochtend:
Op 15 maart is er weer een koffieochtend. Jong en oud wordt hiervoor uitgenodigd, vanaf 10.0 uur bent U/jij van harte welkom in het lokaal van de Gereformeerde kerk. Voor vervoer kan worden gezorgd. Neem dan even contact op met: A. Fokkens – de Groot tel.nr. 0511 422869 of met C. Wybenga – Kuiken tel.nr. 06 30644304. Tot ziens!!

Catechisatie 2.0:
Op zondag 19 maart hebben we weer een catechisatie-avond van 17.30 tot ongeveer 20.00. Met een drankje erbij is er eerst tijd om bij te kletsen of even actief bezig te zijn. Om een uur of 6 gaan we een hapje eten en daarna gaan we in groepjes in gesprek over een geloofsonderwerp. Thema van deze avond is ‘Gezond voedsel en een goed verhaal’.
Alle jeugd van 12 – 20 jaar is welkom, evenals hun vrienden en vriendinnen.
Het catechese-team


Liturgie:
Welkom.
We zingen Psalm 25: 1 en 2.
Stil gebed, bemoediging en groet.
Gebed van inkeer.
We zingen Gez. 289: 1 en 2.
Tsien Wurden.
We zingen Gez. 289: 3.
Gebed bij de opening van het Woord.
Kinderlied, kinderen naar de nevendienst.
Schriftlezing uit Genesis 18: 20-33.
We zingen Psalm 82: 3.
Schriftlezing uit Marcus 14: 32-42.
We zingen Gez. 180: 1, 2 en 5.
Preek.
We zingen Evangelische Liedbundel 299.
Inzameling van de gaven en kinderen komen terug.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader.
Gezang 441: 1,2 en 12.
Zegen.

Aangepaste gezinsdienst op 19 maart in doopsgezinde kerk.
Damwâld. De aangepaste catechisaties zijn weer begonnen. In 2023 zijn we in januari verder gegaan met drie groepen. We geven catechisatie in het Thomashuis, de Klimmer en in de zaal van de gereformeerde Kerk, Damwâld.
Op zondag 19 maart aanvang 10.30 uur is er voor het eerst na drie jaar weer een aangepaste gezinsdienst. Wij hopen, dat er weer een mooie opkomst is. Dominee Akse zal deze dienst leiden met teksten uit de Bergrede. We kennen allemaal de verhalen van de Bergrede. De dienst is ook zeer toegankelijk voor jonge gezinnen. Zeker zal er ook vrolijke muziek in de dienst te horen zijn. De doopsgezinde kerk (de Fermanje) is gevestigd Doniaweg 34, Damwâld.

● Voorjaarsactie jeugd PKN & CGK Petrusgemeente Broeksterwâld.
Door de jeugd van de CGK en PKN gemeente in Broeksterwoude wordt een diaconale actie gehouden. Deze actie bestaat uit het inzamelen van lege flessen en het verkopen van potgrond en/of koemestkorrels voor een gezamenlijk doel.

Het ophalen van de flessen gebeurt door de jeugd op aanstaande maandagavond 27 maart. Tijdens het ophalen van de flessen kunt u bestelbriefjes voorzien van naam en adres voor potgrond en koemestkorrels inleveren. Deze bestelbriefjes vindt u onderaan deze pagina.

De bestellingen worden zaterdagochtend 1 april bij u langsgebracht. Tijdens het langsbrengen vindt ook de verrekening plaats. Dus het geld niet tijdens het ophalen van de lege flessen of bij inleveren van de bestelbriefjes meegeven.

Dit jaar is de opbrengst bestemd voor Voedselbank Dantumadiel. De missie van de voedselbank is het gratis verstrekken van voedsel, kleding, verzorgingsproducten en speelgoed aan de armste mensen in onze gemeente. Helaas is deze noodzaak het afgelopen jaar behoorlijk toegenomen. Wekelijks kunnen klanten langskomen voor het afhalen van producten. De voedselbank functioneert daarnaast als verwijsfunctie naar officiële instellingen. Veel mensen weten namelijk de weg naar hulpverlenende instanties nog niet. Een deel van de producten wordt via landelijke distributiekanalen aangeboden waarvoor een onkostenvergoeding geldt. De overige producten worden binnen het eigen werkgebied door middel van acties opgehaald en vers groente en fruit moet worden ingekocht. Het aantal gezinnen wat geholpen wordt door de voedselbank is het afgelopen jaar bijna verdubbeld! We hopen dan ook een mooie bijdrage te kunnen leveren met deze actie zodat wij samen met u al deze mensen kunnen helpen.

Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage

Organisatoren: CGK Petrusgemeente en PKN Gemeente

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OPGAVESTROOK

NAAM:

ADRES:

Korrelmest per zak € 11,00: …… X € 11,00 = …………………………..€

Potgrond per zak € 6,50: ….…. X € 6,50 = ………………………………€

Combinatie korrelmest en potgrond € 16,00: ………. X € 16,00  = ………………………………€

Totaalbedrag: ……………………………….€

Dit vind je misschien ook leuk...