Weekbulletin 31 mei 2020

We proberen vanuit onze kerk deze weken enkele (aangepaste) diensten te verzorgen, die kunt u dan vinden op en ook volgen via de website. Ze worden ook via www.kerkomroep.nl en de kerktelefoon uitgezonden.

*Onlinetsjinsten
Zoals het er nu naar uit ziet, zou het zo maar kunnen dat we in de maand juni misschien ook nog online-tsjinsten hebben zondags. Als dat anders wordt, hoort u dat natuurlijk van de kerkenraad. Deze diensten zijn er voor u als gemeente. En daarom zou het heel fijn én welkom zijn als u zou willen aangeven of u wellicht dingen ánders zou willen zien in deze diensten. Alle tips, opmerkingen, kritiekpunten etc. zijn uiteraard altijd van harte welkom! Want vanzelfsprekend is iedereen die aan deze diensten meewerkt steeds van harte bereid om ze zo goed mogelijk in te vullen en te maken, zodat ze optimaal tot zegen kunnen zijn van iedereen van onze gemeente, jong en oud en iedereen daartussenin!
Ds Alfons van Vliet

*Website
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente in de gaten voor belangrijke mededelingen, update’s, bemoedigingen etc. https://www.pknbroeksterwald.nl

● Berichten weekbulletin 31 mei inleveren voor vrijdagmorgen 29 mei voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● De kerkenraad vergadert maandagavond 8 juni om 19.45 uur.

Ynternet-ferbûne tsjinst 2020 Broeksterwâld

vóór de dienst zingt Klaas: “it paradys”
Samen zingen we: Lied 181 (“Zingende gezegend”) mel.: “the rose”

Als de wind die waait met vlagen, zo verrassend waait de Geest,
soms een storm, met donderslagen, soms een stem: Wees niet bevreesd!
Soms een vlam, een vonk van boven, soms een haard die laait van vuur,
soms een lamp die uit kan doven, soms een glans van korte duur.

Soms een wolk die gul wil geven, schaduw op geblakerd land,
soms een zon die, hoogverheven, zindert op het mulle zand;
bron van lachend, levend water, bedding, beek, rivier, fontein,
stroom van heil – maar even later opgedroogd en weer woestijn.

Als een woord dat weg wil wijzen, richting geeft en ruimte biedt,
als een brood, een vaste spijze, soms, soms even – soms ook niet.
Soms, soms lijkt geen wind te waaien, alles tevergeefs geweest
totdat weer in lichterlaaie vonkt en vlamt: het vuur, de Geest!

welkom en mededelingen
Aanvangslied: Gez. 242: 1, 2 en 3 (frysk)
Bemoediging en groet
Gez 250: 5
“Het wonder van het pinksterfeest”
Gebed
Joanne en Tessa spelen “Lopen op het water“ (Opw 789)
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13
Zingen: Lied 183 (bundel “Zingende gezegend”) 1,2 en 3 , mel.: Ps 33 LvK

De adem Gods beroert de aarde: een wolk van vuur is uitgestort!
God die zijn liefde ons verklaarde, heeft met Zijn geestkracht ons omgord.
Vult met lucht uw longen, opgetogen tongen, zingt met hart en mond:
halleluja, amen – God noemt u bij name, bruid van Zijn verbond!

De pinkstervlam zal nimmer doven, de duif daalt uit den hoge neer,
de Geest bewerkt in wie geloven een ongekende ommekeer.
Vuur van God ontstoken, tongen losgebroken, zingt met hart en mond:
halleluja, amen – God noemt u bij name, bruid van Zijn verbond!

Wij danken God voor zijn belofte aan ons en aan ons nageslacht;
wij doen met vreugde de gelofte van nu voortaan, bij dag en nacht,
oud en jong te leren: zingt uw God ter ere, zingt met hart en mond
halleluja, amen – God noemt u bij name, bruid van Zijn verbond!

Schriftlezing: Hand. 2: 44-47
Verkondiging (tekst: Hand. 1: 8)
Joanne en Tessa spelen: “Hij is de Heer !” (Opw. 486)
We zijn enkele momenten stil voor God….
“Toon mijn liefde” (Opw 705)
dankgebed en voorbeden
Klaas zingt: “Sûndefal”
Slotlied: 382 Evang. Liedb.
Zegen
Liet 416 (Nije Lieteboek):

Hear, wês mei us oant in oare kear.
Wol oant wersjen oer ús weitsje;
lit gjin kwea ús rigen reitsje.
Hear wês mei ús oant in oare keer.

Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol ús mei jo wjukken hoedzje,
stypje as de stoarmen woedzje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Hear, wês mei ús oant in oare kear.
Wol de wegen foar ús sljochtsje,
ús net nei ús sunden rjochtjse.
Hear wês mei ús oant in oare kear.

Hear, wês mei ús oant in oare kear,
as wy wurch en warleas binne,
lit ús dan troch Jo oerwinne.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Mededelingen

● Pinkstermaandag digitale viering van Pinksterfeest Veenklooster

Het Pinksterfeest in Veenklooster kan dit jaar vanwege het coronavirus niet doorgaan in het bos, op het veld en in de festivaltenten. Het bestuur van Pinksterfeest Veenklooster is daarom op zoek gegaan naar een alternatief. In samenwerking met Streekomroep RTV NOF zenden zij Pinkstermaandag 1 juni 2020 om 10:00 uur een bijzondere dienst uit op televisie en online. Dit gebeurt vanuit Veenklooster.
De voorganger in deze dienst is ds. Aalderink. De muzikale medewerking komt van de band ‘Lighthouse’. Bij de opnames wordt er rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat het aantal aanwezigen tot het minimum beperkt blijft.
De viering is te volgen via het HD digitale tv-kanaal 20 bij Kabelnoord (wie daar geen geluid heeft kiest radiokanaal 934) of via www.rtvnof.nl.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Pinksterfeest Veenklooster

Meidieling oer de fakatueres yn de tsjerkeried
De kommisje dy ’t de soarch hat foar it opfoljen fan de fakatueres yn de tsjerkeried lit de gemeente witte dat fan 1 juny ôf besocht wurdt de tried wer op te pakken. Fanwegen it firus wie it in skoft net moogik de minsken dy ’t op de kandidatelist steane te freegjen. No lykwols is der wer wat rûmte om los. De tsjerkeried freget jo mei klam de saak goed te oerwagen yn it gefal dat jo frege wurde foar it amt.

Dit vind je misschien ook leuk...