Weekbulletin 12 mei 2019

● Dienst op zondag 12 mei a.s.
In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet , organist v.d. Weide
In de middagdienst: ds. Alfons van Vliet ?? , organist J. Klimstra
Collectes: collecte jeugdwerk (JOP), 2e onderhoud gebouwen, deurcollecte projecten World Servants
Koster: Kees
Kindernevendienst: jongste groep
Onderwerp Gods regels zijn goed (Psalm 19:8-15)
Kinderlied: Hou je aan de regels

Liederen voor de dienst: EB 116: 1,2,3,4,5,6 EB 119: 1,2
Collectes: collecte jeugdwerk (JOP) , 2e onderhoud gebouwen
Kinderlied: Hou je aan de regels https://youtu.be/OiYLjrUGG_E

● Berichten weekbulletin 19 mei inleveren voor vrijdagmorgen 17 mei 10 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 19 mei a.s.
In de morgendienst: ds. D.C. Hellinga, Urk , organist v.d. Weide
In de middagdienst: ds. D.C. Hellinga, Urk , organist Tj. Reitsma
Collectes: diaconie , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Bennie
Kindernevendienst: beide groepen
Onderwerp: De bouw van de heilige kist (Exodus 25:10-22 )
Kinderlied: Ik ben

Liederen voor de dienst: LB 216: 1,2,3 LB 219 : 1.2,6

● Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat naar Mw. Detje Hamersma-Elzinga, Sj. Baukesstrjitte 10.
Ook ging er een bloemengroet naar Mw. G. Huizenga-de Jager, Ds. Feitsmawei 4 en naar dhr. J. Eisma, Ds. Feitsmawei 12.

● Deurcollecte: Vandaag is er na de morgen- en middagdienst een deurcollecte voor ons project en in de middagdienst zullen wij verdere uitleg geven. In de zomervakantie van 2019 gaan wij met een groep van twaalf personen uit Damwoude en omgeving naar drie verschillende World Servants projecten. In Bolivia, Malawi en Zambia gaan wij bouwen aan verandering. Zo zullen we in Bolivia een kliniek gaan bouwen, waardoor er meer mensen toegang krijgen tot een goede gezondheidszorg. In Malawi gaan we klaslokalen bouwen en latrines, zodat er meer kinderen uit de omgeving naar school kunnen. Daarnaast zorgen de latrines voor betere hygiëne. En in Zambia gaan we klaslokalen en een lerarenwoning bouwen. Hierdoor zullen de kinderen na de basisschool naar het voortgezet onderwijs kunnen, waardoor ze betere kansen kunnen krijgen voor de toekomst.
Vr.gr: Danielle, Cheyenne en Bart -Jan.

● Dankbetuiging:
Bedankt! Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen, telefoontjes en andere attenties. Voor en na mijn operatie.
Kees en Tine v. d. Ploeg

● Eindexamens:
Hallo allemaal. Voor al die jongeren die bijna examens hebben: sterkte, succes, doorzettingsvermogen, moed en vooral Gods onmisbare zegen toegewenst namens de gehele PKN Gereformeerde kerk Broeksterwâld de Falom.

● Gemeentedei 25 maaie:
Bêste gemeenteleden.
Wy binne hiel drok dwaande mei de tariedings foar ús gemeentedei op sneon 25 maaie. Om’t wy it hiel moai fine soene dat it ek écht in gemeentedei wurdt, hawwe wy betocht om safolle mooglik gemeenteleden hjir by te belûken. Wy hoopje fansels dat der in hiel soad dielnimmers binne. Nei de fytstocht is der in bakje kofje, thee as fris en no wolle wy jo/dy freegje om wat lekkers mei te nimmen foar der by. Dat kinne koekjes (sels bakte) cake as taart wêze. Dêr is fêst wat foar te betinken.
Ps: al opjefte dien foar de bbq?
Hertlike groetnis en graach oan’t sjen op 25 maaie!
Team Gemeentedei

● Bêste leden fan de grifformearde tsjerke fan Broeksterwâld- de Falom.
Sa ‘t elk wol wit sitte tsjerkeriedsleden gewoanwei fjouwer jier en dêrnei wurde se yn elts gefal twa jier lang net frege. Elk hat it rjocht op in skoftsje rêst. It is de lêste fiif jier lokkich slagge om mei in folsleine tsjerkeried te wurkjen. Diskear is der ferlet fan trije nije wykâlderlingen, twa diakenen en twa jeugdâlderlingen. De belidende leden hawwe harren bêst dien om nammen op te jaan fan minsken dy ‘t se geskikt achtsje foar it amt. Wy hawwe yn in tsjerketsjinst bidden om Gods segen oer it opfoljen fan de fakatueres. De tsjerkeried hat doe in spesjale fakatuerekommisje ynsteld om it wurk yn goede banen te lieden. Dy kommisje is fol goede moed oan ‘e slach gien en ek yn de tsjerkeried hawwe wy bidden om in segen oer harren wurk.
Wy binne hiel tankber dat oan no ta trije leden tasein hawwe om it berop dat op harren dien is te akseptearjen. Mar der binne no noch fjouwer iepen plakken. Wis, guon minsken sitte yn in persoanlike sitewaasje dat it net tafalt om in amt op te pakken. Jo witte net altyd wat der allegearre spilet achter de foardoar. Soks moatte wy yn leafde akseptearje. Mar oaren fiele har net roppen en hawwe oare prioriteiten. Dêr is de gemeente fan Broeksterwâld – de Falom net oars yn as de measte plakken. It is foaral de groep fan de âldens ûnder de fyftich jier dy ‘t him net mear foar in pear jier bine wol. De klassispredikant ds. Beekman hat dêr al oer skreaun yn de krante. Wy hienen tocht dat yn elts gefal wol maklik jeugdâlderlingen fûn wurde koenen út dy groep.
Dochs wolle wy noch ienkear in berop dwaan op de belidende leden. Wy sykje noch twa wykâlderlingen, in diaken en in jeugdâlderling. Tink der noch ris oer nei oft jim in taak yn de gemeente fan de Heare Jezus oppakke wolle. It is it doel om op pinkstersnein 9 juny de befêstigingstsjinst te hâlden.

 

Uitnodiging gemeentedag
Hierbij nodigen wij u/jullie van harte uit voor onze gemeentedag, op zaterdag 25 mei.
Deze dag, met een gezellig en gevarieerd programma in en rondom onze kerk, is bedoeld voor gemeenteleden van alle leeftijden.
De activiteiten zullen o.a. bestaan uit: puzzel- fiets/wandeltocht, spelletjes, een hapje en drankje, en als afsluiting een gezamenlijke barbecue. Als het weer het toelaat is er voor de kids een mooi springkussen aanwezig!!
Aanvang activiteiten: 14.00 uur
Aanvang barbecue : 17.30 uur
Kosten deelname barbecue: kinderen tot 5 jaar geen bijdrage
kinderen 5 t/m 12 jaar € 4,00
volwassenen € 10,00
Zelf meenemen: drinken, bord en bestek.
Wilt u voor deelname aan de barbecue onderstaand opgavestrookje inleveren vóór of op 12 mei a.s.
bij de diaconie of in de daarvoor bestemde bus in de hal van de kerk, u mag ook mailen naar diaconie@pknbroeksterwald.nl. Betaling bij aanvang barbecue.
Graag tot ziens op 25 mei!!!

Dit vind je misschien ook leuk...