Weekbulletin 13 november 2016

In de morgendienst: da. R. van Gulik, Drachten, viering H.A. , organist Tj. Reitsma
In de middagdienst: ds. Alfons van Vliet , dankzegging , organist H. v.d. Veer
Collectes: KIA binnenlands diaconaat, 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: beide groepen en tienerdienst
Liederen voor de dienst: EB 187: 1,2,3 ’s middags: EB 189a: 1,4
Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, gezegende diensten.

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar dhr. J. Fokkens, Broekpôlen 1. Ook ging een bloemengroet naar mevr. K. de Jong–v.d. Galiën, Badhúswei 53, Damwâld en naar mevr. D. v.d. Wal- Buwalda, Auke Jansstrjitte 13.

● Berichten weekbulletin 20 november a.s. inleveren voor donderdag 17 november voor 21 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

● Dienst op zondag 20 november a.s.
In de morgendienst: leesdienst , organist J. Klimstra
In de middagdienst: ds. S. Boukes, Damwâld, laatste zondag kerkelijk jaar , organist B. Bosch
Collectes: kerk, 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: beide groepen
Liederen voor de dienst: EB 181: 1,2,3 ’s middags: 189: 1,4

● Laatste zondag kerkelijk jaar:

Op zondag 20 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
In de ochtenddienst is er een leesdienst.
In de middagdienst gaat ds. S. Boukes voor. We willen in de middagdienst de gemeenteleden, die ons dit jaar ontvallen zijn, herdenken.

Klaas Annema

* 11 november 1945
† 5 mei 2016

Jacob Visser

* 20 augustus 1929
† 31 mei 2016

Geertje Koonstra-Postma
-Gjetsje-
* 27 maart 1928
† 11 augustus 2016
Bertus Adema

* 11 februari 1927
† 4 oktober 2016

Na de dienst is er gelegenheid voor de familie en gemeenteleden om koffie te drinken.

Gemeente-meeleven:
Br. Anne de Jong van de Westerloane 11 moet volgende week worden opgenomen in het MCL. Hem staat een operatie te wachten aan het strottenhoofd/stembanden. Een tumor moet worden weggenomen, die kwaadaardig bleek te zijn. Wij willen hem veel moed toewensen.

Soms geeft een mens het heft uit handen
en legt het in een Hoger hand
die dwars door schade en door schande
een weg weet naar de overkant

om aarzelend die weg te wagen
met pijn en moeite voor de boeg,
om onderweg alleen te vragen
om moed voor elke dag genoeg

om dapper steeds te blijven zoeken
en tasten door de twijfel heen
in hope eens te kunnen boeken
de slotsom: IK WAS NIET ALLEEN.

● Dankbetuiging:
Langs deze weg wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de felicitaties die ik mocht ontvangen
voor mijn verjaardag in oktober
A. Dijkstra – Dijkstra, Joh. Tabesstrjitte 15

● Verjaardagen komende week:
– 14 november: Mevr. A. de Jong – Boonstra, Kavelwei 19 (84 jaar)
– 16 november: Dhr. D. Jilderda, Mr. Hamstrjitte 4 ( 82 jaar)
– 17 november: Mevr. T. Jagersma-Annema, Talmahûs, Juliusstrjitte 44, afd. De Boarch,
kamer 103, 9269 NV Feanwâlden (81 jaar)

● Begrutting 2017
De konsept-begrutting foar de tsjerke foar it jier 2017 is klear en leit foar jo ter ynsage by de penningmeester, Gerrie Visser, Kavelwei 33. Tusken 14 en 28 novimber kinne jo dizze by har ynsjen of der fragen oer stelle. Graach yn’t foar efkes skilje mei Gerrie (425805) as jo delkomme wolle.

● Pepernootactie:
De pepernootactie is aanstaande maandag 14 november U kunt de jeugd vanaf 18.00 uur bij u aan de deur verwachten.
De jeugdclubs

● Kinderkerstfeest:
Op 27 november aanstaande starten we met het adventsproject “beloofd is beloofd’.  Tijdens de kerkdienst gaan we met alle kinderen van de basisschool naar de kindernevendienst, om te luisteren naar de Bijbelverhalen die ons voorbereiden op de geboorte van de Here Jezus. Omdat we tijdens de kindernevendienst ook werkjes gaan maken voor de kerstkuier willen we jullie vragen om mee te nemen: glazen potten. Daarnaast vragen wij om het lampionstokje van 11 november te bewaren voor de kerstkuier op 24 december (dan dus ook pas meenemen)

Het kinderkerstfeest wordt elk jaar op Eerste Kerstdag gehouden. Dit jaar wordt het kinderkerstfeest  gehouden op zaterdag 24 december om 17.45 uur. Het wordt dit jaar een bijzonder kinderkerstfeest. Wij gaan een krystkuier organiseren met een gezamenlijke afsluiting in de stal.
Wij hebben hier best wel veel vrijwilligers  bij nodig. Als u/jij het ook leuk lijkt om mee te helpen kunt u/jij je opgeven bij Bonnetta Kooistra
Tel.nr. 0511-424822 of bokooist@hotmail.com

Dit vind je misschien ook leuk...