Weekbulletin 14 maart 2021

● Dienst 09.30 zondag 14 maart a.s.
Voorganger: Ds. W. Veltman, Ee
Collectes: 1e: KIA Binnenlands diaconaat, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke Feddema
Beamer: Sieberen Rosier
Ouderling van dienst: Reina Boom
Diaken: Freerk Jilderda
Lector: Sippie Wolters

● Dienst 11.00 zondag 21 maart a.s.
Voorganger: Dhr. R. Colijn, Leeuwarden.
Collectes: 1e: KIA Binnenlands diaconaat, 2e onderhoud gebouwen

Collecte: Binnenlands Diaconaat
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel.

Wilt u/jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer: NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwâld. Het is hierbij wel belangrijk dat u/jij op de overschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw gift bestemd is.

Berichten weekbulletin 21 maart inleveren voor vrijdagmorgen 19 maart voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Tettje de Jong – de Jong, Ds. Dijkstrawei 10 (85 jaar)
Ook ging er een bloemengroet naar Jannie Annema, Kavelwei 49 en naar Anneke Visser-Jagersma, P. Dantumastrjitte 13.

Verjaardagen deze week:
15 maart. Dhr. H. Keegstra, Atewei 8, 9108 NA Broeksterwâld (76 jaar)
16 maart. Dhr. E. de Jong, Kavelwei 41b, 9108 MD Broeksterwâld (79 jaar)
Allen, alvast met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

Afgelopen zaterdag mocht onze crisis-pastor Johanna Bloem haar zestigste verjaardag vieren. Wij willen, met een groet van ons allen, haar van harte feliciteren hiermee!

Pastoraal nieuws:
Sjuk Veenstra (Ds. Dijkstrawei 8) is afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen. Hij heeft last van galstenen en wacht op een operatie. Zijn adres is: MCL Afd. B. Kamer 11, Henri Dunantweg 2, 8934 AD, Leeuwarden. Wij wensen hem, met een groet van ons allen, beterschap toe.

• Beeld en geluid
De meest trouwe en regelmatige kerkbezoekers zijn op dit moment waarschijnlijk de leden van onze beamercommissie. Wat dat betreft hebben ze een bevoorrechte positie. We zouden bijna jaloers op hen worden. De beamerboys zorgen er elke week doordeweeks voor, nadat zij van de dominee de liturgie hebben ontvangen, dat de opgegeven liederen klaar worden gezet (of meestal eerst nog moeten worden gezocht), dat de schriftlezingen duidelijk in beeld zijn, en dat wij het op zondag thuis allemaal via de live-stream kunnen volgen (of later nog terug kunnen zien). Dank voor jullie inzet elke week weer, Henk, Oege, Piet, en Sieberen! (<- op alfabetische volgorde)

• Liturgie:
Aanvangslied: Psalm122 : 1 en 2 ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’
Moment van stil gebed
Onze Hulp en Groet
Inleidend woord op de dienst
Lezen Lied 546
Gebed om ontferming Lied 836: 1, 4 en 5 ‘O Heer, die onze Vader zijt’
Gebed bij de opening van het Woord
1e Schriftlezing: Jozua 4: 19 – 5: 1, 10 – 12
Lied 314 ‘Here Jezus, om uw Woord’
2e Schriftlezing: Johannes 6: 1 – 15
Zingen Lied 653: 1, 2 en 7 ‘U kennen, uit en tot U leven’
Prediking
Zingen Gezang 440: 1 en 4 ‘Ik heb de vaste grond gevonden’
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – gez. onze Vader
Collecte
Slotlied Lied 753: 1, 2 en 7 ‘Er is een land van louter licht’
Zending en Zegen

Dit vind je misschien ook leuk...