Weekbulletin 16 augustus 2020

● Website
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente in de gaten voor belangrijke mededelingen, update’s, bemoedigingen etc. https://www.pknbroeksterwald.nl

● Kerkdienst. Vandaag 16 augustus 2020 om 9.30 uur: ds. A.J.J. van Vliet, eigen dominee te volgen via de kerktelefoon en www.kerkomroep.nl. Koster: Kees
Ouderling van dienst: Wiebe Koonstra en diaken Freerk Jilderda
Bevestiging nieuwe ambtsdragers:
Voor ouderling: zr. Tineke Zoodsma, Ds. Dijkstrawei 3
Voor diaken: br. Eelke Dijkstra, Johannes Tabesstrjitte 15
zr. Albertien Hellinga-van der Veen, Tienewei 3
Voor voorzitter: zr. Gerrie Visser, Kavelwei 33

Binnen de kerkenraad zullen de volgende ambtsdragers aftreden:
br. Jaap Klimstra, zr. T. Haisma-van der Staal, zr. A. Dillema, br. L. Rozema

Eén vacature kon helaas niet ingevuld worden met een nieuwe ouderling. Br. Freerk Jilderda heeft aangegeven nog een jaar aan te willen blijven als diaken van de kerkenraad en br. A. Marinus en br. A. Woudstra blijven aan als kerkrentmeesters
De kerkenraad is bijzonder dankbaar voor bovenstaand resultaat.

Dienst op zondag 23 augustus a.s.:
In de dienst: ds. A.J.J.van Vliet.
Koster: Kees
Collectes: 1e Kerk, 2e onderhoud gebouwen

● Informatie betreffende Collectes:
Wilt u/jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer: NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwald. Het is hierbij wel belangrijk dat u/jij op de overschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw gift bestemd is.
16 augustus 2020 : 1e collecte: KIA Zending
2e collecte: onderhoud gebouwen

● Berichten weekbulletin 23 augustus inleveren voor vrijdagmorgen 21 augustus 2020 voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Binnenkomst van kerk en kerkzaal en verlaten van de kerk
Wat fijn dat we weer naar de kerk mogen. Wel met nog beperkingen volgens de maatregelen van de RIVM. Zo kunnen we helaas nog niet zingen en moeten we nog aan de 1.5 meter afstand voldoen. We willen u daarom nogmaals wijzen op het afstand houden bij het binnenkomen en verlaten van de kerk.
Nadat u een plek toegewezen hebt gekregen, dan graag niet verder door de kerk heen en weer lopen. Er zijn gemeenteleden die aangegeven hebben dit vervelend te vinden.
Bij vragen kunt u altijd een seintje aan de dienstdoende coördinator geven.
Na de dienst kunt u op 1.5 meter afstand vanzelfsprekend nog even bijpraten.

● Verjaardagen komende week:
17 aug. Mevr. D. Rosier-Reitsma, Ds. Feitsmawei 1b. (75 jaar).
Alvast van harte gefeliciteerd !!

● Kerkboeket en bloemengroet:
Graag willen wij de dames/heren die zondags het kerkboeket bezorgen er aan herinneren dat dit vanaf 16 augustus (vandaag) weer van start gaat volgens het u bekende schema.

Het kerkboeket gaat naar het 55-jarig bruidspaar Durk en Sippie Wolters-de Vries, Meekmastrjitte 5, en Durk zijn 81e verjaardag.

Ook gaan er bloemen naar Simone Wolters-Dijkstra, Haaijehoeke 29.
en naar Henk vd. Veer, Haadwei 52 .(82 jaar)
en naar Ate Visser, Mr. Woudstrastrjitte 1. (83 jaar)
en naar Wietske Jellema-Wolters, Ds.Feitsmawei 36. (thuiskomst uit ziekenhuis)

● Pastoraal nieuws:
Aukje de Jong is op tongersdei 13 augustus foar fierdere refalidaasje oerbrocht nei de Waadwente yn Dokkum. ôfdieling Botter, keamer 14. Sy kin besite krije, mar it dan wol graach efkes oankundigje by har dochter Durkje de Jong, tillefoan 0653596127. Durkje set it dan yn de famyljeaginda. Ek foar in besite oan Pieter de Jong yn Talma Hûs graach oerlis mei Durkje. De famylje hopet dat harren mem yn de Waadwente fierder opknapt en wa wit, wer nei Nij Tjaerda kin, mar dat sil de tiid útwize. Mei harren heit Pieter is de saak noch frij gelyk.

Sytse de Jong fan de Badhúswei 53 is fan it MCL nei de Waadwente yn Dokkum rekke. Hy sit op keamer 7 fan de Aak. Se sille de kommende wike sjen oft Sytse mei wat oanpassingen wer thús wêze kin. Sytse syn frou Klaske sil in nije heupe krije en de hope is dat de lêst dan minder wurdt.
Beroep Ds. A.J.J. van Vliet (Alfons).

Door een vergissing staat de volgende brief nu eerst op het weekbulletin.
Frutigen, 24 juli 2020,
Geliefde gemeente,
Ik wil u vertellen dat ik het beroep naar de gemeente van de Gasthuiskerk in Bolsward heb aangenomen.

Om verschillende redenen was dit geen gemakklijke beslissing, maar de Here God heeft mij en Hanneke de zekerheid en het vertrouwen gegeven dat dit Zijn weg is en dat ik in deze gemeente de komende jaren Hem mag gaan dienen.

Een nieuwe tijd breekt aan.
Dit zal allereerst een tijd van loslaten zijn van u als de gemeente waar ik de afgelopen jaren aan verbonden mocht zijn.
Het zal ook een tijd worden van vooruit kijken naar werken en wonen in de gemeente van Bolsward.
En voor u in het zoeken van een invulling voor de vacature die nu ontstaat, samen met uw kerkenraad.

Ik heb er alle vertrouwen in dat de Here God hierin voor u zal voorzien.

Ik bid u van harte Gods zegen toe,

Alfons van Vliet

Afscheid ds. Alfons van Vliet:
Op zondag 6 september 2020 neemt ds. Alfons van Vliet afscheid van onze gemeente.
Omdat het i.v.m. de huidige maatregels omtrent corona niet voor iedereen mogelijk is om persoonlijk afscheid te nemen van ds. Alfons van Vliet en zijn vrouw Hanneke, willen we hen als gemeente daarom een persoonlijk aandenken meegeven in de vorm van een boek/map gemaakt door ons gemeenteleden (jong en oud!).

Vraag aan jullie is om een A-4 blad te maken met daarop een persoonlijk tekst, bijv. een gedicht, een tekening, een tekst, een wens of misschien weet je nog iets heel anders te bedenken. Het hoeft niet heel creatief te zijn; een gewone kaart met een persoonlijke tekst is ook prima.
De A-4 bladen kunnen voor 1 september 2020 ingeleverd worden (mag wel door de brievenbus) bij Sybren en Ineke van Klaarbergen, Haaijehoek 2, Broeksterwâld.
We rekenen op jullie medewerking.

Orde van dienst Broeksterwâld 16 augustus 2020
Afscheid/bevestiging ambtsdragers

(De liederen kunt u in uw hart meezingen)

vóór de dienst: “Hoe groot zijt Gij”
“Mijn hart, o hemelmajesteit”

welkom en mededelingen
in stilte bereiden we ons voor op de dienst
Aanvangslied: Ps 149: 1,2 en 3
Bemoediging en groet
Lied: “Groot is uw trouw, o Heer”
Bevestiging en afscheid
Afscheid ambtsdragers
Lied: “ Kijk vooruit, loop verder”
Bevestigingsformulier
Bevestiging nieuwe ambtsdragers
Vraag aan gemeente
“Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, belooft u deze broeders als ambtsdragers in uw midden op te nemen, hen te willen dragen in uw gebeden en samen met hen de weg van het Koninkrijk te blijven gaan ? Wat is daarop uw antwoord ?
Gezang 456
Gebed
Schriftlezing: 1 Kor. 12: 12-28
Verkondiging
Lied: “Heer wat een voorrecht”
dankgebed en voorbeden
Slotlied: “Ga met God en Hij zal met je zijn”
Zegen
inzameling van onze gaven bij de uitgang
+ extra collecte (voor Beiroet)

Honderdduizenden getroffen door explosie Libanon

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn duizenden gewonden gevallen, de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig!
“Mensen zijn in shock en totaal ontredderd,” vertelt Wilbert van Saane, uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Libanon. “Beiroet lijkt een oorlogsgebied, gebouwen zijn weggevaagd en er zijn heel veel gewonden,” vult zijn vrouw Rima aan.
Naast de vele slachtoffers en materiële schade doemt er een nieuw probleem op. Ook graansilo´s in de haven zijn zwaar beschadigd. Wilbert: “Daar maak ik me zorgen over. Nu is men vooral gericht op medische zorg, de ziekenhuizen zijn overvol. Maar straks is er het probleem van tekort aan meel.”
Ruim 300.000 mensen zijn van het ene op het andere moment dakloos geworden. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Kortom, een ramp van onvoorstelbare omvang!

Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, wordt eerste noodhulp geboden. Mensen ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen.

Kom ook in actie en help de slachtoffers van de verwoestende explosie in Beiroet.
Maak uw bijdrage over op

NL89 ABNA 0457 457 457

t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. ‘Slachtoffers explosie Beiroet’ of doneer online.

Of geef bij de uitgang. Hier is een deurcollecte voor geregeld.

Korte film (2:16 min.) waarin zandkunstenaar Gert van der Vijver uitdrukking geeft aan pijn en hoop. Zie ook de toelichting hieronder. www.kerkinactie.nl/libanon:

Zandkunstenaar geeft uitdrukking aan pijn en hoop
Zandkunstenaar Gert van der Vijver geeft via een speciaal gemaakt zandkunstwerk uitdrukking aan de pijn en hoop in Libanon. De film eindigt met de Bijbelse Libanon ceder die in deze film symbool staat voor hoop in Christus.

Ter bemoediging delen we deze film met onze partners in Beiroet. De film wordt muzikaal ondersteund met een bewerking van Gezang 178 uit Oude Hervormde Bundel uit 1938.

 

Dit vind je misschien ook leuk...