Weekbulletin 16 juni 2019

● Dienst op zondag 16 juni a.s.
In de morgendienst: dhr. Jaap Klimstra, tema “Ik bin it libbensbrea”, voorbereiding H.A. ,
organist F. Wiegersma (Damwâld)
In de middagdienst: ds. Alfons van Vliet, organist Tj. Reitsma
Collectes: diaconie , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Anne W.
Kindernevendienst: beide groepen
Onderwerp jongste groep: Jezus en de sabbat (Lucas 6:1-11)
Kinderlied: Wiebel, wankel, waggel

Liederen voor de dienst: Frysk Ges. 75: 1, 2, 6 ’s middags: Gez. 231: 1.3

● Kerkboeket:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar dhr. Douwe Koonstra, Talma Hoeve afd. de Hale, kamer 025, Johanneswâld 1, Feanwâlden

● Dienst op zondag 23 juni a.s.
In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet, viering Heilig Avondmaal , organist v.d. Weide
In de middagdienst: S. de Boer, Buitenpost dankzegging H.A. , organist B. Bosch
Collectes: KIA werelddiaconaat , 2e kerk
Koster: Gepke
Kindernevendienst: jongste groep
Onderwerp: Het geloof van een Romeinse officier (Lucas 7: 1-10)
Kinderlied: Kinderlied: Wiebel, wankel, waggel https://youtu.be/ndTxvGLqSOc
Liederen voor de dienst: Gez. 225 : 1.2.3.4 ’s middags: Gez. 231: 1.3

● De kerkenraad vergadert maandag 17 juni, aanvang 19.45 uur

● Berichten weekbulletin 23 juni inleveren voor vrijdagmorgen 21 juni 10 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● KATEGISAASJE
Jonges en fammen. Betanke foar jimme trouwe opkomst en ynset by kategisaasje, sadat wy meiïnoar wer groeie koenen yn ús relaasje mei de Heare Jezus. Wy hawwe foar €50,- opsparre foar it adopsjeberntsje (spaarpotsje op tafel). Wy hoopje op in moaie en goede fakânsjetiid en oant it nije seizoen. Ut namme fan de kategese âlders,
Sjoerd en Geartsje, Anneke en Marianne
En de jeugdâlderlingen Jan en Nico

P.S: Dan noch in berjocht foar gemeenteleden dy it ek sa wichtich fine dat ús bern mear te witten komme oer ús Ferlosser, de Heare Jezus. Gemeenteleden dy ’t har roppen fiele om it kommende winterskoft kategisaasje te jaan oan de nije groepen kinne har melde by my.
Nico Steringa 

Dit vind je misschien ook leuk...