Weekbulletin 17 april 2016

Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, gezegende diensten.
In de morgendienst: dhr. G. Visser, Wâlterswâld, , organist J. Klimstra
In de middagdienst: themadienst Wie ben je? m.m.v. gospelgroep ‘the Joy Singers’ uit Oentsjerk

Collectes: diaconie , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: geen i.v.m. jeugddienst
Liederen voor de dienst: EB 136: 1,2,3,4 ’s middags: EB 118: 1,2,3,4

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar mevr. H. Jilderda-Huizenga, Haaijehoeke 8.
Ook ging een bloemengroet naar mevr. G. Visser-de Jager, Burg. Nautawei 4, naar mevr. A. Reitsma-Fennema, P. Durksstrjitte 44A en naar fam. H. Rozema, Burg. Nautawei 3.

● Berichten weekbulletin 24 april a.s. inleveren voor donderdag 21 april voor 21 uur op
Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

● Dienst op zondag 24 april a.s.
In de morgendienst: dhr. L. Blees, Damwâld , organist v.d. Weide
In de middagdienst: ds. E. v.d. Veer, Ferwert , organist H. v.d. Veer
Collectes: diaconie, 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: jongste groep
Liederen voor de dienst: EB 134: 1,2,3 ’s middags: EB 134: 3,4,5,6

Kanselbericht: Bevestiging en Intrede
Zondag 1 mei 2016 zal D.V. in de middagdienst ds. A.J.J. van Vliet uit Leeuwarden  bevestigd worden en zijn intrede doen als predikant van onze gemeente. In deze dienst zal ds. van Vliet bevestigd worden in het ambt van dienaar van het woord door ds. Koppe. De dienst begint om 14.00 uur en u bent allen van harte welkom.
Namens de kerkenraad.

Kanselbericht:
Met dankbaarheid en blijdschap deelt de kerkenraad het volgende mee:
Op D.V. 24 april 2016 zullen Hanna Ilse Hellinga, Tienewei 3, en haar
vriend Bennie Geert Turkstra, Willemstrjitte 23, Openbare Belijdenis van hun geloof afleggen.
Zij doen dit ’s morgens in de Hervormde Kerk van Akkerwoude.

● Opbrengst deurcollecte:
De op 20 maart gehouden deurcollecte ten behoeve van de dreigende hongersnood in Afrika heeft het mooie bedrag van € 340,25 opgeleverd. Hartelijk dank voor uw gift.
de diaconie

● Gebedskring:
Dinsdagavond 19 april is er weer gebedskring bij Sjoerd en Geartsje Rozema in de Falom. We beginnen vanaf 19.30 uur. Wie mee wil bidden is welkom.

● Cursusnieuws:
Geachte gemeente.
Langs deze weg wil ik even wat meedelen over het cursuswerk wat ik de afgelopen jaren bij jullie gedaan heb. De komende week woensdag is er al weer de laatste, 6e, avond van de Israël-cursus. Een maand geleden is de Bouwstenen Bijbelschool-cursus al afgerond.
De laatste weken ben ik biddend bezig geweest met de vraag of ik in september opnieuw met een cursus zou beginnen. Maar ik heb van de Heer begrepen dat ik nu – na 9 jaar – op moet houden met het cursuswerk in Broeksterwoude (om zodoende meer ruimte te krijgen voor andere plaatsen. “Ontgin nieuw land !”, was mijn afscheidstekst …).
Ik heb het altijd met groot plezier gedaan, ook vaak met anderen die me een handje hielpen. Ook wil ik Gepke bedanken voor de koffie en het overige waarmee de zaal naast de keuken was aangekleed. Het was altijd prima voor elkaar! Trouwens ook de kerkenraad en de kerkvoogdij bedankt voor het beschikbaar stellen van de zaalruimte!
En dan nu op naar zondag 1 mei: de bevestiging en intrede van jullie nieuwe predikant ds. A. van Vliet. Ds. van Vliet en ondergetekende hopen deze week de dienst in elkaar te zetten. We hebben er beide erg veel zin in en kijken met grote verwachtingen naar de toekomst. Moge de Heer ons met elkaar een hele bijzondere en gezegende zondag schenken!
Ontvang de hartelijke groeten van
ds. M.J. Koppe 

Liturgie morgendienst
1. Beginlied – Psalm 33: 1 en 5
2. Stil Gebed, bemoediging en groet
3. Klein Gloria – ?
4. Verootmoediging zingen – ELB 226: 1
5. Leefregel – Galaten 6: 1 – 8 (niet op de beamer aub)
6. Zingen – ELB 226: 2
7. Gebed om de Heilige Geest.
8. Zingen – Gezang 451: 3
9. Schriftlezing(en) – Efeze 2: 1 – 10
10. Zingen – Gezang 16: 1 en 2
11. Preek.
12. Zingen na de Preek – ELB 125: 1 en 3
13. Gebed en Voorbede.
14. Collecten
15. Slotlied – Gezang 460: 1, 3 en 5
16. Zegen

Dit vind je misschien ook leuk...