Weekbulletin 2 december 2018

● Dienst op zondag 2 december a.s.
In de morgendienst: ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden , 1e advent , organist v.d. Weide
In de middagdienst: ds. Alfons van Vliet, organist Tj. Reitsma
Collectes: Missionair werk , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Henk
Kindernevendienst: allemaal
* Onderwerp: Er komt een nieuwe leider (Micha 5: 1-4)
Liederen voor de dienst: EB 47: 1,2 ’s middags: EB 47: 3,4

● Kerkboeket en bloemengroet
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar mevr. Aukje de Jong – Boonstra, Nij Tjaerda 108, Damwâld.
Ook ging een bloemengroet naar dhr. Tjerk Visser, Boargemaster Nautawei 4  en naar mevr. Agatha Hoekstra – Wijtsma, Haadwei 40, de Falom.

● Berichten weekbulletin 9 december inleveren voor vrijdagmorgen 7 december voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 9 december a.s.
In de morgendienst: dhr. J.H. Koerts, Drachten, 2e advent , organist v.d. Weide
In de middagdienst: ds. K. van Marrum, Feanwâlden , organist B. Bosch
Koster: Gepke
Collectes: pastoraat 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: allemaal
* Onderwerp: Jesaja: God komt zijn volk bevrijden
Liederen voor de dienst: EB 172: 1,2,3,4 ’s middags: EB 174: 1 en 2,

KANSELBERICHT:

Veilig in Jezus’ armen

Yn fol fertrouwen op har Hear is,
nei in jierrenlange leafdefolle fersoarging troch Eelke,
ferstoarn yn it bywêzen fan al har bern,
ús leave soarchsume mem, grutske beppe en beppe Afke

Overleden:
Op 26 november is overleden ons gemeentelid Aafke Dijkstra-Dijkstra in de leeftijd van 87 jaar. De afscheidsdienst voorafgaand aan de begrafenis heeft plaatsgehad op zaterdag 1 december jl. in ons kerkgebouw.
Aansluitend aan de dienst is zuster Dijkstra begraven op de begraafplaats van Driezum.

Wij wensen als gemeente de familie van Aafke Dijkstra-Dijkstra
veel sterkte en Gods troostvolle nabijheid toe

Na een moment van bezinning zingen wij Gezang 293 : Wat de toekomst brenge moge.

 

● ADVENTMOMENT:
Dit jaar lezen we bij de kindernevendienst in de adventstijd de verhalen van drie verschillende profeten die uitkijken naar een mooie toekomst. Micha, Jesaja en Zacharia kijken uit naar een toekomst waarin God omziet naar Zijn volk. De profeten zien al wat God straks gaat doen, wat komen zal. Ze kondigen Gods nieuwe toekomst aan.
2 december: Micha:  Er komt een nieuwe leider (Micha 5: 1-4)
9 december: Jesaja: Jesaja hoort een stem en moet bekend maken dat God zijn volk zal bevrijden
16 december: Jesaja:  God zal terugkomen naar Jeruzalem en er zal vreugde komen
23 december: Zacharia: Er komt een nieuwe Koning, hij rijdt op een ezel en zal rechtvaardige en vriendelijke genoemd worden
25 december: Jezus wordt geboren in Bethlehem en zal de Redder van mensen zijn.

● Gemeente-meeleven:
Afgelopen maandag is Aukje Reitsma naar haar eigen huis gegaan om afscheid te kunnen nemen van het leven en allen die haar lief zijn. De thuiszorg komt op gezette tijden en de kinderen zijn om beurten thuis op de Pieter Durksstrjitte om voor haar te zorgen en bij haar te kunnen zijn.

● De kerkenraad vergadert op maandagavond 3 december om 19.45 uur.

● Het College van Kerkrentmeesters vergadert dinsdagavond 4 december a.s. om 19.45 uur.

● Dinsdagavond 4 december is er weer gebedskring bij Sjoerd en Geartsje Rozema in de Falom. We beginnen vanaf 19.30 uur. Wie mee wil bidden is welkom.

● Collecte kinderkerstfeest: Vanaf 6 december komen er namens de Z&E commissie gemeenteleden bij u langs om de collecteren voor het kinderkerstfeest

Dit vind je misschien ook leuk...