Weekbulletin 2 mei 2021

● Dienst 11.00 zondag 2 mei a.s.
Voorganger: Dhr. G. Visser, Wâlterswâld.
Collectes: 1e: KIA Jong Protestant, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Beamer: Piet
Ouderling van dienst: Gerrie
Diaken: Jelly
Lector: Sippie

● Dienst 09.30 zondag 9 mei a.s.
Voorganger: Mevr. F. van der Wal-van der Akker, Morra.
Collectes: 1e KIA Noodhulp, 2e onderhoud gebouwen

Berichten weekbulletin 9 mei inleveren voor vrijdagmorgen 7 mei voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 45-jarig bruidspaar Jaap en Anna Martha Klimstra-Hoogterp. Hazzeloane 3.
● Verjaardagen deze week:
3 mei Mevr. G. Huizenga-de Jager, Johanneswald 1 kamer 005, 9269 VD Feanwâlden (86 jaar)
4 mei Mevr. D. Hamersma-Elzinga, Sj. Baukesstrjitte 10, 9108 ND Broeksterwâld (82 jaar)
4 mei Dhr. J. Eisma, Joh. Tabesstrjitte 5, 9108 NK Broeksterwâld (83 jaar)
8 mei Dhr. F. Klopstra. Master Hamstrjitte 8, 9108 MH Broeksterwâld (85 jaar)
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

Pastoraal nieuws:
Douwe de Beer is afgelopen maandag opgenomen in het M.C.L. in Leeuwarden in verband met problemen met zijn hart. Inmiddels ligt hij niet meer op de hartbewaking. Er zal nu bekeken worden wat er verder zal moeten gebeuren, daarover wordt later nog een besluit genomen.

De familie J. Miedema en A. Miedema-Visser hebben op dit moment veel zorgen om de gezondheid van hun dochter Sippie. Zij heeft een zware operatie moeten ondergaan en wacht nu op herstel. Als gemeente wensen we de familie Miedema heel veel sterke toe. Voor hun dochter en haar gezin vragen we om sterkte en beterschap.

Huwelijksjubileum
Heel veel dank voor alle goede wensen, kaarten en bloemen die wij mochten krijgen op 14 april met ons 60 jarig huwelijk. Ook dat alles werkte mee voor een onvergetelijke dag. Dirk en Henny Jilderda-Kooistra.

Huwelijksjubileum
Afgelopen donderdag 29 april waren Jaap Klimstra en Anna Martha Klimstra-Hoogterp 45 jaar getrouwd. Jaap en Anna Martha zijn dankbaar dat ze dit mooie jubileum mochten gedenken. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd. Hun adres: Hazzeloane 3, 9108MZ Broeksterwâld.

Liturgie:
Thema: wéét dat Jezus álle mensen wil redden, óók jou!
Beginlied – Psalm / Lied 145: 1 en 3 O Heer, mijn God, Gij koning…
Stil Gebed, Bemoediging en groet
Verootmoediging – Psalm 25 – als gebed
Leefregel.
Gebed om de Heilige Geest
Zingen – Wie zich door God alleen laat leiden…
Schriftlezing – 1 Timo. 4: 1 – 10 (NBV)
Preek.
Zingen na de Preek – Gezang 409 / Lied 864: 1 en 5 Laat ons de Heer lofzingen
Geloofsbelijdenis Ambrosiaanse lofzang
Danken en Voorbede.
Collecten
Slotlied – Gezang 444 / Lied 413: 1, 2 en 3 Grote God wij loven U
Zegen

Ná de zegen staande het “Wilhelmus” (Gezang 411 / Lied 708: 1 en 6)

 

 

Kinderkoor Shalom zingt over…
DE ALLERHOOGSTE KONING

Koningsdagconcert op 1 mei 2021
Aanvang: 19.00 uur
Online te volgen op CGK-DAMWOUDE.NL

Met collecte ten bate van
WOORD EN DAAD
bankrek.nr. NL70 RABO 0343 375788 t.n.v. WOORD & DAAD NOF

Aan dit concert werken mee:

Kinderkoor Shalom
Dirigent: A. Visser – v.d. Beek
Orgel: T. ten Hoven – Ypma
Blokfluit: Janna Kooistra en Eline Visser
Cornet: Albert Douma en Hendri Visser
Dwarsfluit: Anne-Marthe Bakker en Emma Bogerd
Hobo: Eline Visser
Viool: Jacolien Bakker
Spreker: Ds. J.A. Mol
Voordracht: Jolijn de Kloet en Simkje Postma

Dit vind je misschien ook leuk...