Weekbulletin 20 juni 2021

● Dienst 09.30 zondag 20 juni a.s.
Voorganger: Ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden.
Collectes: 1e: KIA Noodhulp, 2e kerk
Het duo Henk en Henk kostert en beamert
Ouderling van dienst: Tineke Zoodsma
Diaken: Sybren van Klaarbergen
Lector: Johanna Bloem
En ook met medewerking van Jaap Klimstra op orgel

● Dienst 09.30 zondag 27 juni a.s. KindernevenDienst
Collectes: 1e Diaconie, 2e kerk

Afscheid groep 8 van de kindernevendienst
Nu de Coronamaatregelen wat soepeler geworden zijn kunnen we eindelijk waardig afscheid nemen van de kinderen van groep 8.
Dit doen we in een speciale dienst op zondag 27 juni, in de morgendienst. Deze dienst zal een besloten dienst zijn voor de kinderen van groep 8 en hun naasten. Thuis kan iedereen van jong tot oud via de Livestream deze dienst mee beleven. En als je wilt kun je met je mobiele telefoon zelfs mee doen aan de dienst.
de voorbereidingscommissie Baukje, Annet, Griet, Fokje en Ina

Berichten weekbulletin 27 juni inleveren voor vrijdagmorgen 25 juni voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Marten Jagersma, Sj. Baukesstrjitte 1 (89 jaar)

• Beleidsplan ter inzage
Deze week heeft u allemaal thuis bericht gehad dat het beleidsplan van onze kerk ter inzage ligt. De koers is uitgezet. En we mogen er op vertrouwen dat Gods wind ons in de juiste richting drijft! Neemt u even de tijd om er naar te kijken? Uw reacties kunt u tot uiterlijk 30 juni doorgeven aan Gerrie Visser, via voorzitter@pknbroeksterwald.nl of in de brievenbus op Tienewei 4. Bent u niet in de gelegenheid om het plan digitaal in te zien, neemt u dan contact op met onze scriba, Thea Loonstra? Tel. 06 1848 4440.
Vanaf deze plaats in ieder geval al een dankjewel aan al de commissies die in dit beleidsplan hun richting voor de komende 4 jaar hebben aangegeven.

• Beroepingscommissie is los
Deze week is de beroepingscommissie, bestaande uit onze broers en zusters die wij u vorige week noemden, samen met hun 5 broers en zusters van de gemeente van Damwoude los gegaan. Met de beide moderamens en met ondersteuning van ds. Otter en ds. Terlouw (de consulenten van beide gemeenten), hadden we deze week een start/kennismakingsbijeenkomst. De commissie zal binnenkort met zijn 10-en samenkomen om de verdere stappen te zetten (waarbij ze ook moeten bespreken wat het meest geschikte vergadertijdstip zal worden, aangezien er ongeveer evenveel avondmensen als ochtendmensen in de commissie blijken te zitten 😉)

• Vacaturecommissie is ook los
Binnen onze eigen gemeente is de vacaturecommissie van start gegaan met het benaderen van voorgedragen gemeenteleden voor een taak binnen de kerkenraad. We hopen dat diegenen die benaderd worden zich door God zelf geroepen voelen om een taak binnen de kerk te vervullen.

Mag ik (Gerrie) nu met (nog maar) 10 maanden ervaring zeggen: “dreech” > ja, soms best wel….. maar gelukkig is er de ruimte om te zeggen dat je iets (ook ) niet weet (want dan is er wel een ander die je opvangt) Leer je er van? Ja! Zowel praktisch, over hoe de kerk werkt, als in je geloof! Doet het er toe? Jazeker! Als wij met zijn allen een levende en belijdende kerk in de gemeenschap willen zijn, mogen en kunnen we allemaal een steen bijdragen! Via de kerkenraad bijvoorbeeld.

En elke avond mogen we rustig slapen gaan, God waakt over Zijn kerk.

● Liturgie
Orde van dienst
Muziek of beeld vooraf
Binnenkomst van de kerkenraad – welkom – e.v. mededelingen
Aanvangslied Psalm 97 : 1, 6
Stil persoonlijk gebed
Wij melden ons bij de Heer
De Heer laat ons groeten
Antwoordlied Evang. Liedb. 376 : 1, 2 (Abba, Vader, U behoor ik toe)
Gebed van verootmoediging
Loflied Psalm 103 : 3
Geloofsregel
Geloofslied Psalm 119 : 4
Heilige Schriftlezing Leviticus19 : 1 tot en met vers 18
Antwoordlied Psalm 119 : 1, 6
Verkondiging – thema: Geloven en Geloofsbeleving: hoe moet dat?
Instemmingslied Evang. Liedb. 191 : 1, 3 (veilig in Jezus armen)
Gebeden
Slotlied NLB 23 B : 1, 3 ( de Heer is mijn herder)
Zegen met het gesproken Amen

Dit vind je misschien ook leuk...