Weekbulletin 21 maart 2021

● Dienst 11.00 zondag 21 maart a.s.
Voorganger: Dhr. R. Colijn, Leeuwarden
Collectes: 1e: KIA Werelddiaconaat, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Binne Bloem
Beamer: Henk Rozema
Ouderling van dienst: Gerrie Visser
Diaken: Reina Boom
Lector: Klaas Steegstra

● Dienst 09.30 zondag 28 maart a.s. Palmzondag
Voorganger: Mevr. F. van der Wal-van der Akker, Morra.
Collectes: 1e Jong Protestant, 2e onderhoud gebouwen

Berichten weekbulletin 28 maart inleveren voor vrijdagmorgen 26 maart voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Eelke de Jong, Kavelwei 41-B. (79 jaar) Ook ging er een bloemengroet naar Harm Keegstra, Atewei 8 (76 jaar) en naar Geke Annema-Jagersma, P. Durksstrjitte 22-A (65 jaar) .

Pastoraal nieuws:
Wat in ferrassing om safolle kaarten, e-mailberjochtjes en app’kes te ûntfangen foar myn 60ste jierdei. Tank foar al dy leave wurden, it makky my sels wat skruten.
Mei hertlike groetnis, Johanna

Sjuk Veenstra ( Ds. Dijkstrawei 8) is weer thuis uit het ziekenhuis. Hij wacht nog op een operatie. We wensen hem sterkte en Gods zegen toe.

● Veertig dagen tijd – Ik ben er voor jou
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/
It is noait te let om yn de 40dagen tiid elkoar noch te ynspyrearjen en bemoedigjen mei moaie teksten, gedichten en aksjes. Ik fûn boppesteande kalender (fia dy link eventueel noch te bestellen), mei foar eltse dei in moaie tekst en moaie ideeen yn dizze 40dagen tiid. It is opboud roun de 7 wurken fan barmhertigheid.
Dizze tekst en fraach woe ik hjir mei jim diele:

(en ja, ik persoanlik leau grif dat Jezus him ek op in digitale wize fine lit, fine litte wol)
Groet,
Gerrie

● Hoe fier binne wy op ús reis mei PKN Damwâld yn it tegearre beroppen fan in predikant?
Allerearst dankjewol oan de hast 20 húshâldens, dy’t oanjoun ha wat sy wichtich fine yn in nij te beroppen predikant. Der siet fansels wol wat fariaasje yn de reaksjes, sa’t der ek fariaasje yn ús gemeente sit. Fan progressyf oan “licht-konservatyf”, in preker, in ferbiner, in ynspirator, om mar in pear wurden te neamen. Belang fan it pastoraat waard eins troch de measten wol oanjoun. En hoe no fierder?

De gemeente fan de PKN Damwâld hat ek ynstimd om fierder te gean op de wei om mei ús in predikant te beroppen. Ek sy ha oanjoun wat sy wichtich fine yn in nij te beroppen predikant. De beide moderamens sille no mei ien foarstel foar in profylskets foar in predikant komme. Fansels lizze wy dat foarstel wer oan jim foar (dat sil yn de rin fan april wurde skatte wy sa yn). Ek sille de moderamens harren dwaande hâlde mei de gearstalling fan in beroppingskommisje: hoe moat dat ferdield, wat wurde har taken, hoe kin in kommisje yn dizze tiid it bêste harren taak dwaan ensf ensf. Dan ha wy it noch net oer de “popkes” hear. Ek dit sil yn de rin fan april dúdlik wurde.
Oan’t sa fier earst mar wer. Ha jim fragen, of wolle jim wat oan ús meijaan, dat kin altyd fansels. Nimme jo dan kontakt mei de foarsitter op?

Collecte Werelddiaconaat
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijk kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen
De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst.
Helpt u mee? Geef boerengezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen!

Liturgie Broeksterwoude 21 maart 2021
Thema: ‘Wil jij Jezus nadoen?’
Welkom
Votum en Groet
Lied met open armen (Schrijvers der gerechtigheid)
Gebed
Bemoediging
Lied Ps. 84 Wat hou ik van Uw huis (Psalmen voor nu)
Gebed
Bijbel Johannes 13:1-20 (NBV)
Lied Licht aan (Schrijvers der gerechtigheid)
Bijbel Lukas 10: 25-37 (NBV)
Lied Niet alleen (mensenkinderen & Lydia van Mourik)
Preek “Wil jij Jezus nadoen?”
Lied Wij blijven geloven (Mensenkinderen)
Gebed / Voorbede
Laatste woorden
Slotlied Gezang 255 Ere zij aan Hem wiens liefde (Mensenkinderen)
Zegen

Dit vind je misschien ook leuk...