Weekbulletin 21 november 2021

● Dienst 09.30 zondag 21 november a.s. Eeuwigheidszondag
Voorganger: Ds. J.G. Arensman, Drachten.
Collectes: 1e: Pastoraat, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke Feddema
Beamer: Henk Rozema
Kindernevendienst: Fokje Visser en Baukje Rozema
Ouderling van dienst: Sita Visser
Diaken: Marten/Tiny v.d. Ploeg
Lector: Jan Jitse Visser

● Middagdienst 13.45 zondag 21 november Eeuwigheidszondag
Voorganger: Johanna Bloem
Collectes: 1e: Pastoraat, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke Feddema
Beamer: Piet van Althuis
Ouderling van dienst: Thea Loonstra
Diaken: Wilma Kooistra

● Dienst 09.30 zondag 28 november a.s. 1e Advent
Voorganger: Mevr. G. van der Galiën, Damwâld
Collectes: 1e KIA Werelddiaconaat, 2e onderhoud gebouwen

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Aukje de Jong-Boonstra, Nij Tjaerda 108, Damwâld. (89 jaar)
Ook ging er een bloemengroet naar Annie Miedema-Visser, P. Dantumastrjitte 9 (78 jaar) en naar Dirk Jilderda, Mr. Hamstrjitte 4 (87 jaar).

● Op zondag 21 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We willen in de middagdienst de gemeenteleden, die ons dit jaar ontvallen zijn, herdenken. Voorganger is mw. Johanna Bloem.

Neeltje Broersma-Spinder

* 16 maart 1934
† 30 december 2020

Tjerk Visser

* 27 november 1939
† 3 februari 2021

Pietertje Dijk-Kuiphof

* 13 februari 1947
† 21 maart 2021

Sijtze de Jong

* 11 juli 1931
† 18 april 2021

Anne van Hijum

* 30 augustus 1945
† 30 juli 2021

Johannes Soepboer

* 11 januari 1961
† 12 september 2021

Trienke Visser-Koonstra

* 20 april 1952
† 26 oktober 2021

In verband met de oplopende coronabesmettingen is deze herdenkingsdienst in de eerste plaats bedoeld voor de familie en dierbaren van de overledenen. De overige vrije plaatsen in de kerk zullen via een reserveringssysteem gaan. Als u/jij de dienst graag wil bijwonen, kunt u zich opgeven bij de scriba via het emailadres scriba@pknbroeksterwald.nl of 06-18484440. Plaatsen zullen worden toegewezen op volgorde van binnenkomst. De dienst is ook te volgen via de livestream.

Tinke en betinke – ús tsjerke is iepen
21 november, de lêste snein fan it tsjerklik jier. Wy steane yn leafde stil by en neame de nammen fan harren dy’t us foargien binne. Har nammen wurde neamd, mar net as in opsomming. Se wurde yn ferbân brocht, yn de rige pleatst mei allegear dy’t ús yn Kristus foargien binne en mei allegear dy’t noch komme sille. Se heare allegear by elkoar, al dy nammen út it ferline en it heden: tegearre ûnderweis nei Gods takomst.

Ús gemeente stiet mei de neisten stil by de gemeenteleden dy’t dit tsjerklik jier stoarn binne. Wy tinke oan harren. Wysels drage har en faaks ek oare nammen, fan dy’t ús ûntfallen binne, yn ús hert en op de tonge.

Dêrom is tsjerke sneintemiddei 21 november tusken 15.30 en 17.00 iepen, foar jo, foar dy, foar it doarp, foar elts, dy’t in kearske oan stekke wol, dy’t efkes neitinke, betinke, sitte wol.

Dat wy sa, mei syn allen, ús troch dit betinken en it ljocht mei elkoar ferbûn fiele meie.
(Kom wannear’t it útkomt , hâldt rekkening mei in oar)

Vele handen maken licht werk. Zaterdag 27 november willen we ons kerkgebouw aan de buitenkant schoonmaken. Komt u ons helpen? We starten rond 8 uur en hopen rond 12 uur de klus geklaard te hebben. U kunt zich opgeven bij Anne Marinus, tel: 06 2011 1326.
College van Kerkrentmeesters

Adventsproject kindernevendienst
Hoi heiten, memmen, jongens en famkes.
Het is alweer bijna zover, zondag 28 November is het alweer 1e advent en tijd voor ons adventsproject. We nemen jullie, kinderen net voor de preek mee naar de Pipegeal waar we met de groepen 1 t/m 7 naar ons eigen bijbelverhaal gaan luisteren en aan de knutsel gaan! Willen jullie hiervoor een lege plastic ranja fles meenemen?! Wij hebben er zin in komen jullie ook?

Kinderoppas
Voor de kinderen tot 4 jaar is er tijdens de adventszondagen standaard kinderoppas in het oppaslokaal!

Oproep:
Om de ruimte in de kerk zo efficiënt mogelijk in te delen mogen de kinderen van de kindernevendienst tijdens advent voor in de kerk bij de leiding komen zitten. Hiervoor zijn we opzoek naar 2 gymbanken die we voor de adventzondagen kunnen gebruiken. Nog mooier zou het zijn als er een “Handige Harry” is die voor ons 2 soort gelijke banken wil maken zodat we hier vaker gebruik van kunnen maken!! Wie kan ons helpen?? Voor info: Baukje Rozema 0612109973

Kinderkerstfeest
Zaterdag 25 December om 17.00 uur hopen we met z’n alleen het kinderkerstfeest te vieren! Meer info volgt nog!

● De diaconie heeft het afgelopen jaar aan onderstaande projecten een gift gegeven:
– Amref flying doctors: voor moeder en kindzorg in Afrika.
– Artsen zonder grenzen: wereldwijde hulp aan slachtoffers van rampen of mensen op de vlucht.
– PAX :geeft steun wereldwijd voor gelijke rechten, veiligheid en een beter bestaan.
– Stichting hvc (hulp vervolgde Christenen): geeft hulp aan vervolgde christenen.
– St. hart voor kinderen. Geeft noodhulp in Oeganda, Haiti en Zuid-Afrika voor voedselpakketten. Hart voor Kinderen zet zich als kinderfonds wereldwijd in voor arme, verlaten en kwetsbare kinderen. Door kleinschalige projecten en incidentele noodhulp met op korte termijn zichtbare resultaten.
– Tear Fund: helpt mensen zelf op te staan in armoede en onrecht in Afrika, Azië of zuid Amerika of de armen in Haïti.
– Simavi: helpt mee aan duurzame oplossingen voor de watercrisis, die een gezond leven mogelijk maken voor de armste vrouwen en kinderen in Bangladesh.
– World Vision: hulp aan kwetsbare kinderen.
– Mensenkinderen voor mensen in nood in Albanië, Armenië en Moldavië waar mensen hongerlijden.
– Woord en daad: geeft hulp wereldwijd voor onderwijs, voedsel en medische zorg.
– Rode kruis voedselhulp i.v.m. corona
– Rudolph Stichting: heeft hart voor kwetsbare kinderen en jongeren die uit huis geplaatst zijn. Zij worden opgenomen in een gezin en in een stimulerende leefomgeving Jeugddorp de Glind biedt deze combinatie van het gewone dorpsleven met woonopvang in gezinshuizen.
Stichting vluchteling: hulp in vluchtelingenkampen in oa Nigeria, Kameroen en Syrië
Leger des Heils: helpt mensen die vereenzamen en die o.a. weinig inkomen hebben.

Bijbelse dagboekjes 2022:
Achter in de kerk liggen bestellijsten waarop u Bijbelse dagboekjes of een scheurkalender voor 2022 kunt bestellen.
Dit jaar zijn de prijzen als volgt,
Dagboekje: Kruimkes van ‘s Heeren tafel > € 12,99
Dagboekje: Dag in, dag uit > € 7,25
Dagboekje: Dag in, dag uit (Grote Letter) > € 10,99
Scheurkalender: Dag in, dag uit > € 13,99
Als u deze voor 5 december bezorgd wil hebben kunt u dat aangeven, dan uiterlijk op 21 november bestellen. U kunt betalen (graag contant) als het boekje bij u thuis gebracht wordt. U kunt de dagboekjes ook telefonisch bestellen bij Ina Kloosterman, tel. 06 14645160

Rollade-actie voor Pinksterfeest Veenklooster
Stichting Zendingsfeest Veenklooster organiseert ook dit jaar een rollade-actie. Voor €10,- p./st kunt u een heerlijke kiprollade kopen. Pinksterfeest Veenklooster bestaat komend jaar 50 jaar. Daarom willen we er in 2022 een extra speciale editie van maken.
Rollades bestellen
U kunt uw bestelling tot 5 december 2021 doorgeven via e-mail: info@pinksterfeest.com
met vermelding van uw naam, adres, uw bestelling en eventueel uw telefoonnummer.
Bestelling ophalen
De bestelling kan 11 december 2021 tussen 14:00-16:00 uur opgehaald worden:
– Bij de Grutte Tsjerke Kollumerzwaag (De Boei) – Foarwei 97, 9298 JE
– Bij de Evangelische Gemeente De Rank Dokkum, op de Keppels 1, 9101 DG
Een gift
U heeft uiteraard ook de mogelijkheid om het doel via een gift te steunen. Dit kan via rek. nr. IBAN: NL57 RABO 0333 3340 00 t.n.v. Stichting Zendingsfeesten Veenklooster.
Of via: www.pinksterfeest.com/doneer
We hopen (ook dit jaar) op uw steun. Hartelijk dank voor uw bestelling/bijdrage!
Pinksterfeest Veenklooster www.pinksterfeest.com

Liturgie ochtenddienst: Ds. J. G. Arensman, Drachten
Inleidende muziek
Welkom
Aanvangslied: Psalm 62 : 1 en 5 (=Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,…)
Stil Gebed – Onze hulp – Groet
Gods leefregels
Luisterlied: Gezang 437 : 1, 2 en 3 (= Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! …)
Gebed om de opening van het Woord
De kinderen gaan naar de nevendienst….
Schriftlezing: I Korintiërs 15 vers 20 t/m 22, 35 t/m 38 en 42 t/m 45
Zingen: Gezang 296 : 1 en 2 (= Ik kom met haast, roept Jezus’ stem. …)
Verkondiging n.a.v. I Korintiërs 15 vers 44a
Er wordt een aards lichaam gezaaid,
maar een hemels lichaam opgewekt.
Antwoordlied: Gezang 299 : 1, 2, 3 en 4 (= Voor alle heil’gen in de heerlijkheid…)
De kinderen komen terug in de kerkzaal ….
Dankzegging en voorbeden
Slotlied: Gezang 300 : 1, 5 en 6 (= Eens als de bazuinen klinken … ….)
Uitzending en Zegen
Collecte bij de uitgang
Uitleidend orgelspel

Liturgie middag dienst: Mevr. Johanna Bloem
Intochtslied: Psalm 139: 1 en 2 (Heer, die mij ziet zoals ik ben)
Stil gebed, votum & groet.
Lied: Gezang 392:1 en 3 (Blijf mij nabij)
Gebed om vergeving en vragen om de Heilige Geest.
Evangelische Bundel 381:1 (Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam)
Bijbellezing: Mattheüs 5 vers 1 t/m 10 (NBV)
Lied: Evangelische Bundel 223: 1 en 4 (Ga niet alleen door’t leven)
Overdenking: Verbondenheid
Lied Gezang:293: 1, 2, 3 en 4 (Wat de toekomst brenge moge)
Apostolische Geloofsbelijdenis
Gedachtenis
Wij noemen de namen
Gedicht: Gods hand
Dankzegging en voorbeden
Collecte (is ivm corona bij de uitgang.)
Slotlied: Nieuwe Liedboek 416 (Frysk): 1, 2,3 en 4,

1. Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol oant wersjen oer ús weitsje,
lit gjin kwea ús rigen reitsje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

2. Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol ús mei jo wjukken hoedzje,
stypje as de stoarmen woedzje. Hear,
wês mei ús oant in oare kear.

3. Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol de wegen foar ús sljochtsje,
ús net nei ús sûnden rjochtsje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

4. Hear, wês mei ús oant in oare kear,
as wy wurch en warleas binne,
lit ús dan troch Jo oerwinne. Hear,
wês mei ús oant in oare kear.

Zegen.

Berichten weekbulletin 28 november inleveren voor vrijdagmorgen 26 november voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Dit vind je misschien ook leuk...