Weekbulletin 23 augustus 2020

● Website
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente in de gaten voor belangrijke mededelingen, update’s, bemoedigingen etc. https://www.pknbroeksterwald.nl

● Kerkdienst. Vandaag 23 augustus 2020 om 9.30 uur: ds. A.J.J.van Vliet, eigen voorganger te volgen via de kerktelefoon en www.kerkomroep.nl.
Koster: Kees
Ouderling van dienst: Coba Wijbenga en diaken Sybren van Klaarbergen

● Dienst op zondag 30 augustus a.s.
In de morgendienst: dhr. J.Y.v.d.Wal, Morra.
Collectes: eigen jeugd, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke

● Informatie betreffende Collectes:
Wilt u/jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer: NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwald. Het is hierbij wel belangrijk dat u/jij op de overschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw gift bestemd is.
23 augustus 2020 : 1e collecte: Kerk
2e collecte: onderhoud gebouwen

● Berichten weekbulletin 30 augustus inleveren voor vrijdagmorgen 28 augustus 2020 voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 60-jarig bruidspaar Geert en Tet Rosier-Reitsma, Mr. Hamstrjitte 10.

Ook gaan er bloemen naar Jannie vd. Heide-Wijbenga, Ds. Feitsmawei 30.
en naar Dukke Rosier- Reitsma, Ds. Feitsmawei 1-B.
en naar Sietse de Jong, de Waadwente, de Aak kamer 7, Dokkum.
en naar Aukje de Jong-Boonstra, de Waadwente, Botter kamer 14, Dokkum.

● Binnenkomst van kerk en kerkzaal en verlaten van de kerk
Wat fijn dat we weer naar de kerk mogen. Wel met nog beperkingen volgens de maatregelen van de RIVM. Zo kunnen we helaas nog niet zingen en moeten we nog aan de 1.5 meter afstand voldoen. We willen u daarom nogmaals wijzen op het afstand houden bij het binnenkomen en verlaten van de kerk.

Nadat u een plek toegewezen hebt gekregen, dan graag niet verder door de kerk heen en weer lopen. Er zijn gemeenteleden die aangegeven hebben dit vervelend te vinden.
Bij vragen kunt u altijd een seintje aan de dienstdoende coördinator geven.
Na de dienst krijgen de mensen op de galerij eerst een seintje van de coördinator om de kerk te verlaten en daarna de mensen in de kerkzaal.
Na de dienst kunt u op 1.5 meter afstand vanzelfsprekend nog even bijpraten.

● Huwelijksjubileum:
De eeuwige God is u een woning, en onder u zijn eeuwige armen. Onze trouwtekst vandaag (zondag) 60 jaar geleden. Dankbaar zijn wij voor die zekerheid.
Geert en Tetsje.

● Verjaardagen deze week:
24 aug. Mevr. J. de Jong, Kavelwei 41b. (78 jaar).
26 aug. Mevr. F. Huizenga-Raap, Haadwei 168, 9104 BL Damwâld. ( 78 jaar)
Alvast van harte gefeliciteerd.

● Pastoraal nieuws:

Kanselbericht.

Mijn Genade is u genoeg.
Na een afnemende gezondheid is, kort na het overlijden van haar zoon Siede, door haar Heere en Heiland thuisgehaald zuster
Jarigje Postuma-Pranger
op de leeftijd van 76 jaar. De afscheidsdienst heeft plaats gehad op donderdag 20 augustus j.l. in onze kerk.
Wij wensen Richt haar dochter Gea, haar schoonzoon Jakob en de beppezeggers Jakob en Sjoerd veel sterkte en Gods troostvolle nabijheid toe.

Ter nagedachtenis aan Richt luisteren wij naar Veilig in Jezus Armen.

● Afscheid ds. Alfons van Vliet:
Op zondag 6 september 2020 neemt ds. Alfons van Vliet afscheid van onze gemeente.
Omdat het i.v.m. de huidige maatregels omtrent corona niet voor iedereen mogelijk is om persoonlijk afscheid te nemen van ds. Alfons van Vliet en zijn vrouw Hanneke, willen we hen als gemeente daarom een persoonlijk aandenken meegeven in de vorm van een boek/map gemaakt door ons als gemeenteleden (jong en oud!).

Vraag aan jullie is om een A-4 blad te maken met daarop een persoonlijk tekst, bijv. een gedicht, een tekening, een tekst, een wens of misschien weet je nog iets heel anders te bedenken. Het hoeft niet heel creatief te zijn; een gewone kaart met een persoonlijke tekst is ook prima. De A-4 bladen kunnen voor 1 september 2020 ingeleverd worden (mag wel door de brievenbus) bij Sybren en Ineke van Klaarbergen, Haaijehoeke 2, Broeksterwâld.
We rekenen op jullie medewerking.

● Kindernevendienst

Hoi jongens en famkes!
En toen was de zomervakantie alweer voorbij, hopelijk hebben jullie allemaal een onvergetelijke zomer gehad. Natuurlijk zijn we erg benieuwd naar jullie verhalen en we hebben dan ook goed nieuws. Aanstaande (vandaag) zondag 23 augustus gaan we weer beginnen met de kindernevendienst in het kerklokaal. Vanwege de coronamaatregelen doen we dat vanaf zondag net een beetje anders. Jullie mogen bij binnenkomst in de kerk gelijk rechtdoor lopen naar het lokaal, waar jullie ook de hele dienst zullen blijven. Bij het verlaten van de kerk mogen jullie ouders jullie ophalen uit het lokaal.
Wij hopen veel van jullie zondag weer te zien!

Een Vriend voor ieder kind
Lieve Here Jezus,
Ik vind het zo fijn,
Dat U mijn Vriend wil zijn.

Dat ik tegen U praten mag,
Op elk moment van de dag,
En dat U naast mij gaat staan
Als de dingen even moeilijk gaan.

Maar ook als ik wil dansen en springen
En een mooi liedje voor U wil zingen
U bent altijd daar!

Lieve Here Jezus,
Het is zo fijn
Dat U mijn Vriend wil zijn!

Liturgie: zondag 23 augustus 2020.

vóór de dienst: Lied 818 Opw.

welkom en mededelingen
Stil gebed
We zingen in ons hart ons aanvangslied: Ps 84: 1,2 en 6 (fries)
Bemoediging en groet
Lied: “Heer God, U loven wij”
Gebed
Genadeverkondiging
Leefregels
Lied: “Leer mij Uw weg, o Heer”
Gebed
Schriftlezingen: Hebr 12: 18-29 (Bijbel in Gewone Taal) en Openb. 21: 1- 4 (NBV)
Lied “De heilige stad”
Verkondiging : “Op weg naar die stad !”
Lied: “’k Ben reizend naar die stad”
dankgebed en voorbeden : eerst nog het lied “veilig in Jezus’ armen” :
Slotlied: “lichtstad met uw paarlen poorten”
Zegen

Dit vind je misschien ook leuk...