Weekbulletin 24 april 2022

● Dienst 09.30 zondag 24 april a.s.
Voorganger: Dhr. J. Wagenaar, Dokkum.
Collectes: 1e Eigen jeugd, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Henk Dijkstra.
Beamer: Henk Rozema
Kindernevendienst: Fokje Schaafsma en Petra Westra.
Onderwerp: Gods belofte voor Abram
Kinderlied:

Ouderling van dienst: Sita Visser.
Diaken: Jan Berends
Lector: Marijke Bouma

● Dienst 09.30 zondag 1 mei a.s.
Voorganger: Slotzondag.
Collectes: 1e Diaconie, 2e onderhoud gebouwen

Kerkboeket en bloemengroet:
Vorige week ging, met een groet van ons allen, het kerkboeket naar Gerrie Visser- de Jager, Talma Hûs, afd Thús, Juliusstrjitte 44, Feanwâlden. (82 jaar). Ook ging er een bloemengroet naar Anneke de Beer- de Vries, Meekmastrjitte 14. (77 jaar) en naar Lammert vd. Zwaag, Mr. Woudstrastrjitte 15. (79 Jaar)

Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 40-jarig bruidspaar Arie en Aaltje Versteeg-Schaafsma, A. Jansstrjitte 8.
Ook ging er een bloemengroet naar Helmi Keegstra-Zondervan, Atewei 8. (77 jaar) en naar Foppe Veenstra, Meekmastrjitte 12. (79 jaar)

Verjaardagen deze week:
Dhr. Douwe de Beer, Meekmastrjitte 14, 9108MT Broeksterwâld (76 jaar)
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

Collecte:
Wilt u/jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer:
NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwald. Het is hierbij wel belangrijk dat u/jij op de overschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw gift bestemd is. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen. We zien de laatste tijd een achteruitgang van de opbrengst. De collecte in de kerk wordt nog bij de uitgang gehouden.

Namen ambtsdragers:
De oproep gaat nu even op een andere manier dan u van ons gewend was (bij de aktie kerkbalans). We hebben u afgelopen dinsdag op de gemeente-avond gevraagd en hierbij dus ook de oproep nog een keer op het weekbulletin.
De kerkenraad roept u op om namen in te dienen van belijdende gemeenteleden die u geschikt acht voor een functie in de kerkenraad. We hebben afgelopen dinsdag onze nieuwe structuur aan u toegelicht en op basis daarvan hebben we dit jaar de volgende vacatures:
– Scriba (met de invulling hiervan zijn we, zoals aangegeven, zelf ook al bezig)
– Wijkouderling
– Jeugdouderling
We streven er naar om vlak na de zomer nieuwe ambtsdragers te kunnen bevestigen en afscheid te kunnen nemen van een aantal zittende ambtsdragers. We vragen u naam en het ambt wat u daarbij passend vind, voor 8 mei door te geven via: scriba@pknbroeksterwald.nl of op papier bij onze scriba, Thea Loonstra, in de brievenbus, Haadwei 46 De Falom. Svp niet anoniem inleveren.

Slotdienst zondag 1 mei. Thema:”Van U is de toekomst”


Een interactieve dienst voor en met ons allemaal!
Nieuwsgierig? Tot ziens op zondag 1 mei om 9.30 uur.

Liturgie:
Thema: Thomas, tweelingbroer….
Zingen: voor de dienst: lied 867: 1 en 2 Loof overal, loof al wat adem heeft.
Woord van welkom / mededelingen van de kerkenraad
Intochtslied: Psalm 136: 2, 11 en 13.
Moment van inkeer en stil gebed.
Votum en groet
Drempelgebed
We zingen als Gloria: Lied 705: 1 Ere zij aan God de Vader,
Gebed bij de opening van het Woord
1e Lezing: Hosea 6: 1 – 3: (Frysk)

Kom, wy wolle werom, nei de Heare ta, want Hy hat ús ferskuord, Hy sil ús wer hielje; Hy hat ús slein, Hy sil ús ek ferbine. Hy sil ús wer oplibje litte nei twa dagen en de tredde deis sil Er ús ferrize litte, dat wy libje meie foar syn eagen. Wy wolle kenne, ja ús derop útlizze de Heare te kennen.
Sa wis as de dage komt, sil Hy ferskine; Hy komt oer ús as in bui reinwetter, as maitydsrein dy’t it lân syn wetter jowt.

2e lezing: Johannes 20: 19 – 29
We zingen aansluitend: Lied 644: 1, 2 en 5 (Frysk)

Wylst wy gjin wurden fine
en skrieme om ús gemis,
wol Hy oan ús ferskine
dy’t hearlik opstien is.
Wylst wy om Him fertriet ha
toant Hy ús hân en foet.
Troch tichte doarren giet Er
en seit syn fredegroet
Hy is de Hear en Kening
dy’t ivich by ús is.
Syn wurden binne as huning
syn namme is as in fisk.

Overdenking
Zingen: Lied 634: 1 en 2 U zij de Glorie
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Lied 643: 1, 5 en 8 Zingt nu de Heer
Zegenbede
Lied 416: 1 (Frysk)

Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol oant wersjen oer ús weitsje,
lit gjin kwea ús rigen reitsje.
Hear wês mei ús oant in oare kear.

Berichten weekbulletin 1 mei inleveren voor vrijdagmorgen 29 april voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Dit vind je misschien ook leuk...