Weekbulletin 24 september 2017

● Dienst op zondag 24 september a.s.
In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet, viering H.A. , organist Tj. Reitsma
In de middagdienst: ds. D. Schreurs, Hogebeintum, dankzegging H.A. , organist B. Bosch
Collectes: diaconie , 2e onderhoud gebouwen, deurcollecte noodhulp St. Maarten
Kindernevendienst: jongste en oudste groep

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Tabe en Anneke Soepboer – v.d. Kooi, Haaijehoeke 7. Ook ging een bloemengroet naar Aukje Wolters, Patrimoniumwei 26, naar Johannes en Hillie v.d. Zwaag – Eisma, P. Durksstrjitte 6 en naar Ludo en Nely Maas – Rozema, Mr. Beijmastrjitte 3, Hantum.

● Berichten weekbulletin 1 oktober inleveren voor donderdag 28 september voor 21 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

● Dienst op zondag 1 oktober a.s.
In de morgendienst: dhr. J.Y. van der Wal, De Westereen, Israëlzondag, organist Ivo van Hijum
In de middagdienst: ds. Alfons van Vliet , organist Tj. Reitsma
Collectes: kerk en Israël , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: jongste groep
Liederen voor de dienst: EB 124: 1,2,4 s middags: EB 125: 1,2,3

● Gemeente-meeleven:
– Zr. Janke Veenstra (Meekmastraat 12) is afgelopen week in het MCL opgenomen geweest. In afwachting van verder onderzoek / behandeling is ze weer even thuis.
– Zr. Klaske de Jong-van der Galiën , Badhúswei 53, Damwâld,  is waarschijnlijk op 22 september weer thuisgekomen uit het MCL. Ze is gelukkig een stuk opgeknapt.

● Huwelijksjubileum:
Op zaterdag 23 september waren Tabe en Anneke Soepboer – van der Kooi 40 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd!

● Tankbetsjûging:
“Op 5 september fierden wy de 90e jierdei fan Pieter. Wy hawwe in soad kaarten en attensjes krigen. Wy wolle jim dêr hertlik foar tank sizze.”
Pieter en Aukje de Jong (Kavelwei 19)

● Dankbetuiging:
Wij willen allen heel hartelijk bedanken voor alle kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoeken die we de afgelopen weken van u mochten ontvangen.
Dirk en Henny Jilderda

● Dinsdagavond 26 september is er weer gebedskring bij Sjoerd en Geartsje Rozema in de Falom.
We beginnen vanaf 19.30 uur. Wie mee wil bidden is welkom.

 

● Vandaag extra deurcollecte:.
De diaconie houdt zondag 24 september, zowel ’s ochtends als ’s middags, een extra deurcollecte voor ‘Nederland helpt Sint Maarten’.
De orkaan Irma heeft een ravage aangericht op Sint-Maarten. Bijna een derde van de gebouwen staat niet meer overeind. Met het geld dat we inzamelen wordt voedsel gekocht en voor onderdak gezorgd voor de mensen die he zo hard nodig hebben. Deze extra deurcollecte is voor het Rode kruis bedoeld met de noodactie ‘Nederland helpt Sint Maarten’.
Met het ingezamelde geld koopt het Rode Kruis voedsel en regelt het onderdak voor de mensen die dat nu zo hard nodig hebben. Naast de collecte kan een eventuele gift worden overgemaakt op NL02 INGB 0000 0051 25.
de diaconie

Dit vind je misschien ook leuk...