Weekbulletin 25 februari 2018

Dienst op 25 februari
In de morgendienst
voorganger: ds. Alfons van Vliet
organist: Tj. Reitsma
knd: beide groepen
lied vd dienst: EB 17: 1,2,3

In de middagdienst
voorganger: ds. Bouman, Leeuwarden
organist: v.d Weide
lied vd dienst: EB 26: 1,2,3

1e collecte: KIA binnenlands diaconaat
2e collecte: onderhoud gebouwen

bijzonderheden:
* Onderwerp kindernevendienst: Paasproject L3 – Jezus verheerlijkt op de berg – (Marcus 9: 2-10)
* Kinderlied: Volg het spoor https://youtu.be/BsOrfzQji3c

Dienst op 4 maart
In de morgendienst
voorganger: Ds. D. Schreurs, Hogebeintum
voorjaarszendingszondag
organist: J. Klimstra
knd: jongste groep
lied vd dienst: LB 380: 1,2,3,4

In de middagdienst
voorganger: Ds. A. Elverdink, Feanwâlden
organist: B. Bosch
lied vd dienst: LB 380: 4,5,6,7

1e collecte: KIA voorjaarszendingsweek
2e collecte: onderhoud gebouwen

bijzonderheden:

* Onderwerp kindernevendienst: Paasproject L4 – Jezus reinigt de tempel – (Johannes 2: 13-22 )
* Kinderlied: Volg het spoor https://youtu.be/BsOrfzQji3c

Weekbulletin
Berichten voor het weekbulletin van 4 maart inleveren voor 1 maart voor 21.00 uur.
adres: Haaijehoeke 8
tel: 0511 421063
mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

Verjaardagen komende week
Wij feliciteren ons volgende oudere gemeente- leden alvast van harte met hun komende verjaardag:
1 maart:
Mevr. N. Visser-van der Zwaag (86 jaar)
Sjoerd Baukesstrjitte 15

1 maart:
dhr. R. Broersma (83 jaar)
Kavelwei 41 A

2 maart:
mevr. H. Hoekstra-Annema (78 jaar)
Frijstêd 2, 9104 EP Damwâld

Alvast van harte gefeliciteerd!

Kerkboeket en bloemengroet
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar mevr. Ytsje Visser – Dijkstra, Mr. Woudstrastrjitte 1. Ook ging er een bloemengroet naar mevr. Rie Jansen – ter Haar, Schwartzenbergloane 6, naar mevr. Pietje Dijk – Kuiphof, Haadwei 3, De Falom, naar mevr. Ellie Bethlehem – Dijkstra, Nij Tjaerda 105, Damwâld en naar dhr. Sietse de Jong, Badhûswei 53, Damwâld.

Tankbetsjûging
Doe’t wy koartlyn ferhuze binne nei Damwâld, hawwe in grut tal gemeenteleden harren oanmeld om ús sneins te heljen en te bringen út en werom nei Damwâld, mei as doel dat wy tegearre alle sneinen noch ‘yn’e Broek’ nei ús tsjerke kinne. Wy binne jo dêr och sa tankber foar en ek bliid mei. Wy hoopje op dizze wize noch lang ferbûn te bliuwen mei ús tsjerklike gemeente.
Wy hawwe no al wer in soad kaarten krigen mei it each op ús ferhuzing. Tige tank dêrfoar. Dat docht ús goed.
Jo binne fansels ek wolkom by ús thús yn Damwâld. Us tsjintwurdige adres yn Damwâld is: Nij Tjaerda 108, 9104 KB Damwâld.
Mei de groetnis fan
Pieter en Aukje de Jong-Boonstra

Tachtig jier wurde. In leeftiid om tamber foar te wêzen. Jim oantinken fûnen wy prachtich! Tige tank!
Geart en Tetsje

Wat – Wanneer – Hoe laat – Waar
Wat: gebedsgroep
Wanneer: dinsdag 27 februari
Hoe laat: om 19.30 uur
Waar: bij Sjoerd en Geartsje, De Falom
Wie mee wil bidden is welkom.

Wat: de vrouwenclub
Wanneer: dinsdag 27 februari
Hoe laat: 19.30 uur
Waar: in de kerk
Deze avond is o.l.v. Sippie Kwissen.

Groot huisbezoek
Nog even ter herinnering, woensdag 7 maart en maandag 12 maart, bent u van harte uitgenodigd bij de avonden van ons groot huisbezoek.
Er hebben zich al veel mensen opgegeven, maar vele handen maken licht werk in de wijngaard, dus heb je je nog niet opgegeven en lijkt het je
tòch nog leuk om ook mee te doen, geef je op bij Nico, Reina of Marijke (Bouma).

Voorjaarszendingszondag
Op zondag 4 maart is het voorjaarszendingszondag. In de ochtenddienst zal ds. Schreurs hier aandacht aan besteden. Een ensemble van brassband “Ere zij God” uit Damwâld zal de morgendienst muzikaal begeleiden. Deze zondag zal de opbrengst van de 1e collecte gaan naar het vormingscentrum P3W op Papoea. In dit centrum worden vrouwen opgeleid, zodat zij vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan kerk en samenleving.
Na de dienst hopen we elkaar in het lokaal te ontmoeten onder het genot van een bakje koffie/thee/limonade.
namens de Z & E commissie

Gemeentenieuws
Nieuw ingekomen dooplid vanuit Gereformeerde Kerk “De Ontmoeting” te Damwâld is Marije Gerbrandij. Zij woont met Daniël Oberman op de Johannes Tabesstrjitte 54, 9108 NM Broeksterwâld (wijk 3). Een warm welkom namens de gemeente en we hopen dat je je thuis gaat voelen
Binnengekomen van de Hervormde gemeente te Akkerwoude-Murmerwoude: Steven Zwart, Ds. Feitsmawei 14. Steven, namens de kerkenraad en de gemeente, van harte welkom.

Vakantie predikant:
Ds. van Vliet heeft deze week vakantie. Voor dringende (pastorale) zaken kunt u contact opnemen met de kerkenraad

Uitnodiging Wereldgebedsdag 2018
Deze wereldgebedsdienst vindt altijd plaats op de eerste vijdag van de maand maart gevierd. De viering vindt dit jaar plaats op 2 maart in de Fermanje van Damwâld (Doopsgezinde kerk) en begint om 19.30 uur. De Wereldgebedsdag heeft ieder jaar weer een ander thema ujt een ander land. Dit jaar komt de orde van dienst uit Suriname. Thema: “God zag dat het goed was”. Om deze wereldwijde gebeden voor Suriname ook praktisch ten uitvoer te brengen wordt gecollecteerd voor diverse doelen in Suriname. Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag heeft gekozen voor 4 projecten in 2018. De invulling van de dienst wordt verzorgd door een plaatselijke commissie van verschillende kerken. Iedereen van jong tot oud is van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
Wereldgebedscommissie Damwâld e.o.
Lourenske Herrema
tel: 0511-702643 of 06-49812249
mailadres: cavie@live.nl

Dit vind je misschien ook leuk...