Weekbulletin 26 april 2020

*Kerkdiensten
Vanuit de PKN is aangegeven dat er voorlopig tot eind mei geen diensten in de kerken zullen plaatshebben. Onze kerk sluit zich daar bij aan. Wel hebben we ook deze week weer een online kerkdienst via youtube. Deze vindt u/je hier. Ook is deze dienst te beluisteren via de kerktelefoon en kerkomroep.nl.

*Website
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente in de gaten voor belangrijke mededelingen, update’s, bemoedigingen etc. https://www.pknbroeksterwald.nl

● Berichten weekbulletin 26 april inleveren voor vrijdagmorgen 24 april voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Informatie betreffende Collectes:
Nu we in verband met het coronavirus voorlopig geen gezamenlijke kerkdiensten kunnen houden, zijn er ook geen collectes.
Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is en samen te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede. Dankzij uw/jouw bijdrage kan de steun aan (wereld)diaconie en evangelisatie & zendingswerk doorgaan. Ook het jeugdwerk en missionaire werk is alleen dankzij die steun voort te zetten. (bron collecterooster PKN)
Wilt u/jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer: NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwâld. Het is hierbij wel belangrijk dat u/jij op de overschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw gift bestemd is.
19 april:
1e collecte: KIA Noodhulp
2e collecte: onderhoud gebouwen

● Nood dichtbij…….
Door het coronavirus zijn de problemen bij de voedselbanken in deze tijd zeer groot, een gift is zéér welkom! U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL60RABO 0162.1907.35 tnv Stichting Voedselbank Dantumadiel, maar mag ook op bankrekeningnummer NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwald o.v.v.Voedselbank Dantumadiel. Wij wensen ieder alle goeds toe en Gods onmisbare kracht. De diaconie.

● Pastoraal nieuws:

KANSELBERICHT
“Psalm 121: Wie God bewaart, is wel bewaard”. Op 16 april 2020 is overleden broeder Sijtse Haisma op de leeftijd van 97 jaar. De dankdienst voorafgaand aan de begrafenis heeft plaatsgehad op woensdag 22 april jl. in ons kerkgebouw. Wij wensen als gemeente de familie van broeder Haisma veel sterkte en Gods troostvolle nabijheid toe.

● Us leden Tjisse en Tineke Haisma fan de Kavelwei 14 te Broeksterwâld wienen freed 24 april fjirtich jier troud. Wy wolle harren as gemeente hjir fan herte mei lokwinskje!

 

Oarde fan tsjinst 26 april 2020:

voor de dienst: Klaas: “Ik bouw op U”
zingen: Lied 185 Evang. Liedb.

welkom en mededelingen
Aanvangslied: Ps 62: 1 en 5 (frysk)
Bemoediging en groet
loflied: Ges. 16 (1 en 2)
Joanne en Tessa: “ Ik zal er zijn” (Opw 770)
Gebed om het licht van Gods Geest

Schriftlezing: Matth. 7: 24-29
Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’ Toen ​Jezus​ deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun ​schriftgeleerden.

Via youtube: “Hy is de Rots”
Via youtube: “De wereld in de ban”
Verkondiging
Muzikaal intermezzo: Joanne en Tessa: “ Fundament” (Opw 785)
We zijn even stil om met God te delen wat in ons opkomt…
Zingen: Gez 20: 1 en 2
Gebeden
Klaas: “Geprezen zij de Here”
Slotlied: Gez 470: 1,3 en 4
Zegen
Via youtube: “Bouw je leven op de Rots”

Mededelingen:

*Voorbeden in de online-diensten
In de online-diensten worden bij de voorbeden geen gemeenteleden of anderen met naam en toenaam genoemd. De reden daarvan is dat de uitzendingen nog jaren op youtube terug te vinden zijn en niet iedereen het prettig vindt dat dan de voorbeden voor hem/haar/hen ook te horen zijn en blijven.
Wanneer u deze namen wél op het Weekbulletin ziet staan, kunt u uiteraard thuis voor hen bidden, heel graag zelfs!!

*Heel hartelijk dank!
Hanneke en ik willen heel graag iedereen van u bedanken voor alle blijken van meeleven na het overlijden van mijn oudste broer Bert, op 1e Paasdag ’s avonds. Ook hij is hoogstwaarschijnlijk overleden door het corona-virus en mocht helaas maar 71 jaar worden. Uw medeleven heeft ons heel erg goed gedaan !
Heel hartelijk dank !
Alfons en Hanneke van Vliet

Kindernevendienst
Het bericht van de Kindernevendienst leest u hier.

Werkje voor de jongste groep: jullie mogen David mooi aankleden, zijn kleding kleuren. Zo zie je het verschil tussen David als gewone jongen en David als koning. De bijbehorende documenten staan op de website.
Werkje voor de oudste groep: Hoe ziet jou hart eruit? Wat zien mensen als ze er in kijken? Wat ziet God als hij in je hart kijkt? Versier het hart zodat het echt bij je past! Het bijbehorende document staat op de website.

Wil je je mooie creatie ook aan de anderen laten zien? Dan mag je een foto maken en het in de week van 26 april opsturen naar info@pknbroeksterwald.nl en weekbulletin@pknbroeksterwald.nl 

Dit vind je misschien ook leuk...