Weekbulletin 26 juni 2022

● Dienst 09.30 zondag 26 juni a.s.
Voorganger: Ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden.
Collectes: 1e Binnenlands diaconaat, 2e kerk.
Koster: Anne Woudstra.
Beamer: Sieberen Rosier.
Kindernevendienst: Baukje Rozema.
Onderwerp: De man uit Ethiopië.
Kinderlied:

Ouderling van dienst: Anne Marinus.
Diaken: Wilma Kooistra.
Lector: Johanna Bloem.

● Dienst 09.30 zondag 3 juli a.s.
Voorganger: Ds. K. van Marrum, Spannum.
Collectes: 1e KIA Werelddiaconaat, 2e onderhoud gebouwen.

Uitstel afscheid kinderen groep 8
Zondag 26 juni stond er een een dienst gepland om als kindernevendienst afscheid te nemen van de kinderen van groep 8. Helaas kan deze middagdienst in verband met ziekte niet doorgaan. Het afscheid vindt nu plaats op zondagmiddag 10 juli.

● Vanmorgen Kindernevendienst omdat de dienst voor de kinderen vanmiddag niet doorgaat, is er vanmorgen wel kindernevendienst door Baukje.

Berichten weekbulletin 3 juli inleveren voor vrijdagmorgen 1 juli voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 50-jarig bruidspaar Jan en Ankje Fokkens- de Groot, Broekpôlen 1.
Ook ging er een bloemengroet naar het 40-jarig bruidspaar Bert en Joke IJsinga- Visser, Haadwei 2 en naar Pietje Lijzenga- vd. Zwaag, Tj. Nautastrjitte 9. (68 jaar).

Verjaardagen deze week:
3 juli Dhr. S. Hoekstra, Frijsted 2, 9104 EP Damwâld (84 jaar)
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

Spaardoosjes en extra deurcollecte.
Zondag 3 juli willen we een extra deur collecte houden en kunnen de spaardoosjes ingeleverd worden bij de ingang van de kerk. Mocht u de spaardoosjes niet kunnen brengen dan kunt u een telefoontje doen naar iemand van de diaconie. De opbrengst gaat naar Kinderen in de knel. Zie het schrijven hieronder.

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. Helpt u mee? Geef in de collecte.

Pastoraal nieuws:
Huwelijksjubileum: Op woensdag 15 juni waren broeder Dries Visser en zuster Nelleke Visser – van der Meulen 50 jaar getrouwd. De familie is dankbaar en blij dat ze dit mooie jubileum hebben mogen vieren met hun kinderen en kleinkinderen. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd. Hun adres: Auke Jansstrjitte 17, 9108NB Broeksterwâld.

Broeder Eelke Dijkstra van Johannes Tabesstrjitte 15 is afgelopen week met klachten opgenomen geweest in het ziekenhuis. Eelke moest hier enkele onderzoeken ondergaan. We wensen hem veel sterkte en een goed herstel toe.

Tine v/d Ploeg is met hartklachten opgenomen in het MCL Leeuwarden, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden, waar ze hoogstwaarschijnlijk geopereerd moet worden. We wensen de familie v/d Ploeg veel sterkte toe. Ze ligt op afdeling P kamer 12

Beste Broeders en Zusters,
Wat hebben we afgelopen zondag een prachtige tentdienst met elkaar mogen mee maken.
Fantastisch om met een volle tent van bijna 500 mensen te zingen, te bidden en te luisteren. Het geeft ons kracht, moed en hoop in het geloof. Wat fijn om te voelen en te beleven dat we met elkaar verbonden zijn. Ook wij als P.K.N. kerk willen graag de verbinding met elkaar vast houden. We zouden niet graag zoals zoveel kerken de deuren moeten sluiten omdat we niet meer verder kunnen. Samen staan we sterk, met elkaar de schouders eronder zo kunnen we als broeders en zusters blijven verbinden en bestaan. Ook voor het nieuwe seizoen hebben we weer mensen nodig om met elkaar te blijven verbinden .
Zeg niet te gauw nee, praat er eens over, denk er eens over, slaap er een paar nachten over, en bidt er vooral met elkaar als gemeente voor. Wie wil zoekt mogelijkheden, wie niet wil zoekt een reden. Maak desnoods voor je zelf een lijstje met de voor en nadelen, je zult versteld zijn van je eigen talenten, wat zou het fijn zijn dat je dit kunt delen met je broeders en zusters.

Geen tijd?
Ik heb geen tijd, ik heb geen tijd, Dat zegt haast iedereen.
De medemens in narigheid.
Voelt zich daardoor vaak alleen.

Als iedereen zich echt eens gaf,
Aan anderen in nood.
Toe, neem die tijd er nu maar af ,
Vaak is`t verdriet zo groot.

God geeft Zijn tijd aan u en mij,
Het doet Hem heel erg zeer.
Als u niet opgewekt en blij, Zegt:
”Ik zal gaan, o Heer” .

In noflike snein.
Mei in freonlike groetnis fan de vacature commissie.

Liturgie Ochtenddienst: Orde van dienst
Orgelspel.
Binnenkomst van de kerkenraad
Aanvangslied: Psalm 68 : 7
Stil persoonlijk gebed
Wij melden ons bij de Heer
De Heer laat ons groeten
Antwoordlied: Evangelische Liedbundel 376 : 1 , 2 (Abba, Vader, U behoor ik toe)
Gebed van verootmoediging
Loflied: Psalm 103 : 3
Geloofsregel
Geloofslied: Psalm 119 ; 17
Heilige Schriftlezing (lector) Johannes 21 : 15 tot en met vers 22
Antwoordlied: NLB 834 : 1 , 2, 3 (vernieuw in mij o eeuwig licht)
Verkondiging – thema : “onze Vader die in de hemel is” Wat betekent dat vandaag? Instemmingslied: Psalm 27 : 7
Gebeden
Slotlied: Psalm 73 : 9 , 10
Zegen
Gezongen: Amen

Bewaarbulletin
Tussen 18 juli tot en met 28 augustus verschijnt er geen weekbulletin. Commissieleden en gemeenteleden die iets
geplaatst willen hebben moeten dit inleveren voor 15 juli 10.00 uur.

Dit vind je misschien ook leuk...