Weekbulletin 28 april 2019

● Dienst op zondag 28 april a.s.
In de morgendienst: ds. M. J. Koppe, Dokkum , organist v.d. Weide
In de middagdienst: dienst , organist J. Klimstra
Collectes: eigen jeugd , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Kindernevendienst: jongste groep
Onderwerp: God stuurt vlees en brood (Exodus 16:4-8; Exodus 16:13-18 en Exodus 16:31-36)
Kinderlied: Hou je aan de regels

Liederen voor de dienst: EB 134:1,2,3 ’s middags: EB 134: 3,4,5,6

● Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar dhr. Foppe Veenstra, Meekmastrjitte 12.
Ook ging er een bloemengroet naar mevr. Hillie Hoekstra – Annema, Frijstêd 2, Damwâld.

● Berichten weekbulletin 5 mei inleveren voor vrijdagmorgen 3 mei 10 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 5 mei a.s.
In de morgendienst: ds. D. Schreurs, Hogebeintum , organist Tj. Reitsma
In de middagdienst: ds. T. J. Oldenhuis, Coevorden , organist B. Bosch
Collectes: KIA noodhulp , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Kindernevendienst: beide groepen
Onderwerp: De tien regels (Exodus 20:1-17)
Kinderlied: Hou je aan de regels https://youtu.be/OiYLjrUGG_E
Liederen voor de dienst: EB 128: 1,2,3 ’s middags: EB 125: 1,2,3

● Verjaardagen komende week:
3 mei: mevr. G. Huizenga-De Jager, Ds. Feitsmawei 4, 84 jaar
4 mei: dhr. J. Eisma, Ds. Feitsmawei 12, 81 jaar
4 mei: mevr. D. Hamersma-Elzinga, Sj. Baukesstrjitte 10, 80 jaar
Alvast van harte gefeliciteerd!

● Speciale “Memmedei “ aangepaste gezinsdienst in Damwâld:
De laatste aangepaste gezinsdienst was in de Christelijk Gereformeerde Kerk in Broeksterwâld. Met dominee Arrie Mak en muziekgroep Gryn werd het echt een prachtige dienst. Het thema was “ Je hoeft niet bang te zijn”. Mooi was ook de volle kerk en de bezoekers waren ook zeer enthousiast. Dan is de eerstvolgende dienst in de Gereformeerde kerk in Damwâld en wel op zondagmiddag 12 mei om 14.00 uur. Aangepaste gezinsdiensten zijn eenvoudige diensten, die ook heel geschikt zijn voor jonge gezinnen met kinderen.
Doelgroep in deze diensten zijn de mensen van de aangepaste catechisaties in Damwâld. Ook door hen zal medewerking worden verleend. En medewerking zal worden verleend door de gospelgroep Sign. Dominee Boukes zal de dienst leiden. Het thema zal zijn “Eva en Adam “. Eva was de eerste vrouw en mem. Dit thema was een voorstel van één van de catechisanten. Het lijkt een mooi thema voor deze Moederdag. Iedereen is van harte welkom bij deze dienst. Het wordt zeker weer een levendige dienst.

● Kuierje mei God
Tsjerkefolk dat wat bibelfêst is tinkt by kuierjen mei God al gau oan Henoch. Doe ‘t op de legere skoalle ferteld waard oer Henoch, seachst it al hielendal foar dy: de Heare God mei Henoch oan de hân kuierjend oer de sânpaden. Hoe ‘t dat yn ‘t echt west hat witte wy net, mar wol dat dy Henoch in bysûndere bân mei God hie. Hy libbe tichte by God, sa stiet it yn de Frysktalige Bibel. Soks like ús as bern ek wol hiel bysûnder ta.
Mar hoe giet it fierder nei Henoch? Wis, sa ‘n 2000 jier lyn hawwe de learlingen fan de Heare Jezus hiel wat mei Him ôfkuiere, wol fan Galilea nei Judea en wer werom. De evangeeljes steane der fol fan. Mar wy dan? Rinne wy wol mei God op? Yn Micha 6: 8 stiet sa dúdlik wat der fan ús frege wurdt: “Der is dy klear te witten dien, minske, wat goed is en wat de Heare wol: rjocht dwaan, de trou heech hâlde en mei ferstân dyn wei gean mei dyn God!” Dat útropteken stiet der echt by yn ‘e Bibel. Kuierje mei God wurdt ús opdroegen.
As ús frege wurdt om wat foar de gemeente fan Kristus te dwaan en foar de minsken om ús hinne, wolle wy dan mei de Heare God oprinne of geane wy ús eigen wegen? Lês en sjong gesang 430 út it lieteboek fan 1973 mar ris hielendal. Dêr stiet ek wat oer it gean mei God en dat wy Him freegje meie dat wy yn it goede spoar komme:

En oer de smelle wegen hinne,
Bliuw oan myn side, dêr ‘t ik gean.
Hear, lit my net yn ‘t wylde rinne,
Net stroffelje en yn twifel stean.
En bring my yn Jo ljochte spoar
Troch de iepen himeldoar.

Dit vind je misschien ook leuk...