Weekbulletin 29 augustus 2021

● Dienst 09.30 zondag 29 augustus a.s.
Voorganger: Anke Hoekstra-Rondaan, Holwerd
Collectes: 1e: kerk, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Kees
Beamer: Sieberen
Ouderling van dienst: Coba Wijbenga
Diaken: Albertine Hellinga
Lector: Anneke Bijlsma
Kindernevendienst: voor groep 1 tm 8 door Petra en Annet

● Dienst 09.30 zondag 5 september a.s.
Voorganger: dhr. Johan van der Kamp, Leeuwarden
Collectes: 1e KIA Werelddiaconaat, 2e onderhoud gebouwen

● Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Jitske de Jong-Halbesma, Kavelwei 41-B. (79 jaar)

● Verjaardagen deze week:
5 september Mevr. A. van der Zwaag-van der Galiën, Master Woudstrastrjitte 15, 9108 MJ Broeksterwâld (77 jaar)
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

● Kindernevendienst:
Hoi jongens en famkes
De zomervakantie is alweer voorbij gevlogen, wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad. En wat een goed nieuws dat we vanaf aanstaande zondag 29 augustus weer kunnen beginnen met de kindernevendienst . Zoals vanouds mogen jullie eerst mee de kerk in en later gaan we met z’n allen naar het lokaal. Tot zondag!!!
Groeten van Fokelien, Gerrie, Petra, Fokje, Annet, Jelkje, Baukje, Aletta en Fokje
Vandaag hebben we het volgende kinderlied: Jezus is de goede Herder.

● Bevestiging nieuwe ambtsdragers en afscheid ambtsdragers
De kerkenraad is dankbaar en blij u de namen te kunnen meedelen van de nieuwe ambtsdragers binnen onze gemeente:
Zr. Wilma Kooistra – Pieter Durksstrjitte 44 als diaken
Br. Marten van der Ploeg en zr. Tiny van der Ploeg – Wiersma, Kavelwei 33 als diakenechtpaar

Indien geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zullen zij in hun ambt bevestigd worden op D.V. 12 september 2021 om 13.45 door onze consulent, ds. G. Otter.
Daarnaast zijn we verheugd dat br. Jan Berends als diaken en br. Wiebe Koonstra als ouderling hebben aangegeven hun zittingsduur als ambtsdrager met een jaar te willen verlengen en dat ook beide ouderling-kerkrentmeesters Anne Marinus en Anne Woudstra te kennen hebben gegeven hun functie te willen verlengen.
Binnen de kerkenraad zullen aftreden als diaken zr . Jelly Haakma-Rosier en br. Freerk Jilderda. In de genoemde dienst van 12 september nemen wij afscheid van hen.
Nog niet in alle functies voor ouderling is voorzien. We zullen ons samen, als gemeente moeten beraden over hoe we hiervoor een oplossing kunnen vinden.

● Progamma startweek

September Tijd Activiteit
12 13.45 Bevestiging nieuwe ambtsdragers
12 19.45 Meezingorgelconcert
13 18.00 Survival (vanaf groep 7 vd basisschool)
14 20.00 Gespreksavond – kaarten op tafel (16+)
15 18.00 Ite en grieme (mar net mei it iten) (0-12 jaar)
16 20.00 Pubquiz (opgave individueel of teams (max. 5 personen) via startwike@pknbroeksterwald.nl (18+)
17 18.30 Gekostumeerd voetbal kerkenraad – jeugd (op het kaatsveld)
18 14.00 Fietspuzzeltocht
18 16.00-18.00 En de winnaar… Voor iedereen gezellige prijsuitreiking startweek
19 11.00 Startdienst o.l.v. Johanna Bloem

We noemden het al, voor de vakantie dat we bezig zijn met de organisatie van een startweek voor ons als hele gemeente. Met vele schouders er al onder gezet, met voor elke dag een eigen teampje, is dit het programma. Er is natuurlijk nog veel meer over te vertellen. Hou daarom weekbulletin, website, Geandewei en uw brievenbus in de gaten. Vanzelfsprekend houden we rekening met de geldende corona-regels.
Let op: de ochtenddienst van 12 september komt te vervallen.

● Razende reporter gezocht!
Wie vindt het leuk om over deze hele startweek een verslag te maken (voor oa de Sprank?)? Je mag elke dag overal bij zijn, mag kijken bij de voorbereidingen, interviews houden, laat je schrijf/blog/interview talent helemaal los komen! Voor info op opgave bel met Gerrie (06 23 20 11 77) of meld je aan via startwike@pknbroeksterwald.nl

● Liturgie 29 augustus 2021

Intochtslied: Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Votum en Groet
Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
Bidden voor de nood in deze wereld
Ere zij aan God, de Vader
Bidden om de aanwezigheid van Gods geest
1ste Lezingen Psalm 93 en Psalm 107 : 21 – 32 ( NBV )
O Eeuwge Vader, sterk in macht
2de Lezing Matteüs 14 : 22 – 33 ( NBV )
Welk een vriend is onze Jezus
Verkondiging: Geef mij nu je angst
Een toekomst vol van Hoop
Danken en bidden, afsluiten met het samen bidden van het onze Vader
Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen

● Berichten weekbulletin 5 september inleveren voor vrijdagmorgen 3 september voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Dit vind je misschien ook leuk...