Weekbulletin 3 juli 2022

Kanselbericht
Op 1 juli 2022 heeft de Here tot zich genomen zuster
Pietsje Koonstra
op de leeftijd van 85 jaar
Het afscheid zal plaats vinden op woensdag 6 juli a.s. vanuit haar woonplaats Beetsterzwaag.
Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis plaats vinden in Broeksterwâld.

● Middagdienst 13.45 zondag 3 juli a.s.
Voorganger: Ds. K. van Marrum, Spannum
Collectes: 1e KIA Werelddiaconaat, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Reinder Visser
Beamer: Oege Visser
Kindernevendienst: Petra Westra en Baukje Rozema
Onderwerp: Cornelius hoort erbij
Kinderlied:

Ouderling van dienst: Sita Visser
Diaken: Jan Berends
Lector: Klaas Steegstra

● Dienst 11.00 zondag 10 juli a.s.
Voorganger: mw. G. Hovius-Dijkstra, Oentsjerk
Collectes: 1e Diaconie, 2e onderhoud gebouwen

Afscheid groep 8 kindernevendienst.
Op zondag 10 juli neemt de kindernevendienst afscheid van de kinderen van groep 8. Deze kinderdienst begint om 14.00 uur.
Iedereen is welkom.

● Berichten weekbulletin 10 juli inleveren voor vrijdagmorgen 8 juli voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 50-jarig bruidspaar Johannes en Anneke Plantinga-vd.Bij, Tj. Nautastrjitte 7.
Ook ging er een bloemengroet naar Piet Rosier, Ds. Feitsmawei 1-B, (thuiskomst ziekenhuis) en naar Eelke Dijkstra, Joh. Tabesstrjitte 15. (thuiskomst ziekenhuis)

Verjaardagen deze week:
6 juli Dhr. G. Rosier, Master Hamstrjitte 4, 9108 MH Broeksterwâld (85 jaar)

● De kerkenraad vergadert maandag 4 juli om 19.45 uur.

● Spaardoosjes en extra deurcollecte.
Zondag 3 juli willen we een extra deur collecte houden en kunnen de spaardoosjes ingeleverd worden bij de ingang van de kerk. Mocht u de spaardoosjes niet kunnen brengen dan kunt u een telefoontje doen naar iemand van de diaconie. De opbrengst gaat naar Kinderen in de knel. Zie het schrijven hieronder.

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. Helpt u mee? Geef in de collecte.

Tanksizzing/Dankzegging:
– Durk en Jantsje wolle eltsenien tank sizze foar de kaarten en it omsjen nei de operaasje. Jantsje moat noch wol bestralings ha mar fierder giet it nei omstandichheden wol goed.

– Dankbaar en blij dat we op 25 mei ons 50 jarig huwelijk mochten vieren. Samen met onze kinderen en kleinkinderen. Ook willen we de gemeenteleden bedanken voor de vele kaarten en bloemen die we mochten ontvangen.
Groeten van Thom en Dukke Boersma – van der Meulen.

– Wij willen iedereen hartelijk bedanken die ons felicitaties hebben gestuurd, in de vorm van kaarten, telefoontjes en bloemen bij ons 50-jarig huwelijksjubileum, het was geweldig. Bedankt
Jan en Ankje Fokkens.

Pastoraal nieuws:
Afgelopen week was een droevige week voor de families Koonstra en van der Zwaag. Ons gemeentelid zuster Pietsje Koonstra uit Beetsterzwaag is afgelopen vrijdag overleden maar op dezelfde dag is ook haar zuster Sjoukje van der Zwaag – Koonstra uit Wâlterswâld overleden. We wensen de familie Koonstra en van der Zwaag veel sterkte en Gods troostvolle nabijheid toe.

Liturgie:
Lied voor de dienst: uit te zoeken door organist
Afkondigingen
Intochtslied: psalm 68: 9
Stil gebed
Groet en votum
Klein Gloria
Gebed
Zingen: 189a: 1 en 3, uit de evangelische liedbundel, Vaste Rots
Genadeverkondiging
Kinderen naar hun nevendienst.
Gebed om de Heilige Geest
Zingen: gezang 109: 6, God uit God, eerste geboren, liedboek 1973
Schriftlezing: Numeri 21: 16-20, Johannes 7: 37-39 en 1 Corinthiërs 10: 1-6
Zingen: gezang 75: 4 en 5, liedboek 1973, U kennen, uit en tot U leven
Goed Nieuws
Laat door mij uw levend water, lied 186a evangelische liedbundel (kinderen komen terug van nevendienst met gebedspunten) dankgebed en voorbeden
Slotlied: Lichtstad met uw paarlen poorten, lied 413 evangelische liedbundel
Zegen
Collecte

Bewaarbulletin: Na 17 juli en tot en met 28 augustus verschijnt er geen weekbulletin. Commissieleden en gemeenteleden die iets geplaatst willen hebben moeten dit inleveren voor 10.00 uur op 15 juli.

Dit vind je misschien ook leuk...