Weekbulletin 5 juli 2020

● Website
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente in de gaten voor belangrijke mededelingen, update’s, bemoedigingen etc. https://www.pknbroeksterwald.nl

● Kerkdienst. Vandaag 5 juli 2020 ds. D. Schreurs, Hegebeintum te volgen via de kerktelefoon en www.kerkomroep.nl.
● Vanaf juni gaan wij van het verjaardagsfonds weer bloemen bezorgen bij de
gemeenteleden thuis, tot aan de voordeur.

● Informatie betreffende Collectes:
Nu we in verband met het coronavirus voorlopig geen gezamenlijke kerkdiensten kunnen houden, zijn er ook geen collectes.
Wilt u/jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer: NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwald. Het is hierbij wel belangrijk dat u/jij op de overschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw gift bestemd is.
5 juli : 1e collecte: diaconie
2e collecte: onderhoud gebouwen

● Berichten weekbulletin 5 juli inleveren voor vrijdagmorgen 3 juli voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Een bloemengroet gaat, met een groet van ons allen, naar:
Siep Hoekstra, Frijstêd 2, Damwâld. 82 jaar.
en naar Sjoerd en Anna Wijbenga, Kavelwei 26. geboorte zoontje Jelle.

● Verjaardagen komende week:
6 juli. Dhr. G. Rosier, Mr.Hamstrjitte 10, (83 jaar).
11 juli. Mevr. A. Osinga, Nij Tjaerda 161, 9104 KB Damwâld. (95 jaar).
11 juli. Dhr. S. de Jong, Badhûswei 53, 9104 DX Damwâld ( 89 jaar).

● Pastoraal nieuws: Het doet ons goed dat er veel mensen meeleven met ons  – en ook bidden voor ons – en een kaartje sturen . Lies en ik  zijn daar heel dankbaar voor. We hopen en bidden dat er weer andere tijden voor ons mogen  aanbreken.  Hartelijke groeten: Feije en Lies Klopstra.

● Orde van dienst: -inleidend orgelspel
– woord van welkom
– samenzang: psalm 147 vers 1
– stil gebed
– votum en groet
– samenzang: psalm 131 vers 1, 2 en 3
– leefregel
– samenzang: psalm 116 vers 1, 2 en 3
– gebed
– lezing uit de Bijbel: Psalm 37 vers 1 t/m 11 (Nieuwe Bijbelvertaling, 2004)
– samenzang: gezang 14 vers 1, 2, 3, 4 en 5
– preek
– meditatief orgelspel
– samenzang: gezang 297 vers 1 en 2
– gebeden
– samenzang: evangelische liedbundel 140 vers 1
– zegen
– uitleidend orgelspel

Gebruiksplan kerk
Vanaf 12 juli willen we weer een kerkdienst in ons gebouw houden. Hiervoor hebben we een gebruiksplan moeten opstellen. Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch zullen we rekening moeten houden met onderstaande punten:
• anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
• mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
• de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
• op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig actualiseren.

We hebben eerder aangegeven dat u zich moest opgeven, maar dit is niet meer van toepassing. U/jij bent van harte welkom!
Bij de kerk staan enkele coördinatoren om u de route te wijzen.
Binnenkomst van kerk en kerkzaal
• De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken.
• Het desinfecterend middel om de handen te reinigen staat op de tafel in de hal.
• Ieder gemeentelid neemt de jas mee. Deze kan over de stoel hangen.
• Er zijn 2 coördinatoren die de gemeenteleden welkom heten en een plaats aanwijzen.
Verlaten van de kerk
Na de dienst mogen de leden op aanwijzen van de coördinatoren de kerk verlaten. Hierbij blijft de 1.5 meter afstand gewaarborgd.
Collecteren: De collecte vindt plaats bij de uitgang.
Dit is een deel van het gebruiksplan. Het gehele gebruiksplan is hier te vinden (deze proberen we actueel te houden).
De kinderoppas en kindernevendienst zullen 16 augustus weer van start gaan.
We vertrouwen erop dat alles goed zal verlopen. Het is eerst even wennen maar vragen hiervoor uw begrip.
Alvast gezegende diensten toegewenst. Namens de kerkenraad:
Tjitske, Tineke en Sybren

Kindernevendienst
Hoi jongens en famkes!
Dit is alweer de laatste keer kindernevendienst voor de vakantie. We hopen dat we elkaar na de vakantie weer in het echt kunnen zien. Dat is een poos geleden! Afgelopen week hebben jullie van ons een vakantieboekje in de brievenbus gekregen. Misschien heb je er al even in gekeken. Er staan allemaal leuke opdrachten en spelletjes in, die te maken hebben met het scheppingsverhaal. We hopen dat jullie er veel plezier aan zullen beleven. We wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie toe. Thuis of op jullie vakantieadres mogen we genieten van Gods prachtige schepping!
Tot na de vakantie! Hieronder vind je nog een leuke kleurplaat en puzzel over de schepping:

https://www.bijbelsopvoeden.nl/wp-content/uploads/KleurplaatSchepping2.pdf?
https://i.pinimg.com/originals/82/dc/df/82dcdf036e1491e981cd10c22c4304ea.jpg

Fakânsje en fakatueres
Der wie ris in dûmny yn ús omkriten dy ‘t alles fiif kear werhelle yn syn preken. Yn syn namme kaam it wurdtsje fiif ek foar, mar fierders bliuwt it in geheim fan wa ‘t it wie. Yn de fakânsjetiid preke de man in kear oer fakânsje. Fakânsje komt fan it Latynske vacatio, dat frij wêze fan eat betsjut. In protte dûmny’s hawwe Latynsk leard, dus dan kinne jo wol oer sa ‘n wurdtsje preekje. Dat gie dan sa yn dy preek: “Wij mogen er even tussen uit, wij mogen even los van de dagelijkse beslommeringen, wij mogen even recreëren, wij mogen even uitrusten, wij mogen even los van onze verplichtingen.” Guon tsjerkegongers telden dan mei op de fingers oft de dûmny wol wer op fiif kear kaam.
Fansels kaam de Bibel ek wol op it aljemint yn de preek. Fakânsje kin helpe om wat los te komme fan de ierdske saken dy ‘t jo faak sa dwaande hâlde. Minsken binne faak mar in hiel lyts part fan de tiid dwaande mei it leauwen en mei de tsjinst oan God. Soks is wol hiel frjemd, want wy sjonge wol ferskes sa as “Lof zij de Heer, ons hoogste goed …” mar dan hâldt it faak al wer op. Dat is wol hiel apart. Yn de fakânsjetiid hawwe wy de tiid om hjir ris oer nei te tinken. Dan hawwe wy ek de tiid om nei te tinken oer de fakatueres yn de tsjerkeried. Kinne wy altyd wol nee sizze as in berop op ús dien wurdt? Fakatuere komt fan it Latynske vacatura, dat betsjut in amt dat frijkomt. De wurdsjes fakânsje en fakatuere binne dus famylje fan inoar. Altyd fakânsje kin fansels net en fakatueres binne der om opfolle te wurden. In goede fakânsjetiid tawinske.

Dit vind je misschien ook leuk...