Weekbulletin 5 november 2017

● Dienst op zondag 5 november a.s.
In de morgendienst: ds. M.J. Koppe , Dokkum , voorbereiding H.A. , organist J. Klimstra
In de middagdienst: jeugddienst, organist Tj. Reitsma
Collectes: Najaarszending , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: geen i.v.m. jeugddienst ‘s middags
Liederen voor de dienst: EB 186 a: 1,2,3 ’s middags: EB 180: 1,3

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar mevr. Klaske de Jong – v.d. Galiën, Badhúswei 53, 9104 DX Damwâld.
● Berichten weekbulletin 12 november inleveren voor 9 november voor 21.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

 

● Dienst op zondag 12 november a.s.
In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet, viering H.A, organist v.d. Weide
In de middagdienst: ds. K. van Marrum, Feanwâlden, dankzegging H.A., organist B. Bosch
Collectes: diaconie , 2e onderhoud gebouwen , deurcollecte St. Stipe oan East-Europa
Kindernevendienst: niet bekend
Liederen voor de dienst: EB 187: 1,2,3 ’s middags: EB 189a: 1,4

 

Gemeente-meeleven:
Br. Jan de Bruin heeft donderdag een ingrijpende operatie ondergaan. Zijn been is geamputeerd. Na de operatie zal nog een lange periode van herstel en revalidatie nodig zijn. We wensen hem en zijn familie heel veel kracht en sterkte toe. Jan wordt verpleegd in het MCL afd. T. kamer 13, Henri Dunantweg 2, 8924 BR Leeuwarden. Een kaartje zal hem zeker goed doen.

 

● De kerkenraad vergadert maandag 6 november. Aanvang 19.45 uur

 

● Het College van Kerkrentmeesters vergadert dinsdagavond 7 november a.s. om 19.45 uur.

 

● Dinsdagavond 7 november is er weer gebedskring bij Sjoerd en Geartsje Rozema in de Falom.
We beginnen vanaf 19.30 uur. Wie mee wil bidden is welkom.

 

● Doarkollekte 12 novimber:
Snein 12 november is der in doarkollekte foar Stichting Stipe Oan East Europa (fan ús doarpsgenoaten Jelle en Janny Bloem).

 

● Bezorging bloemen op zondagmiddag:
De bezorging van de bloemen op zondagmiddag na de dienst wordt beurtelings gedaan door zo’n 12 vrijwilligers. Er wordt gewerkt met een jaarschema waarop vermeld staat wie wanneer de bloemen rondbrengt. In praktijk komt het erop neer dat elke vrijwilliger ongeveer 4x per jaar de bloemen bezorgt. Mocht het u/je nou leuk lijken om dat ook te doen? Aanmelden kan bij Marijke Bakker via Bakker via scriba@pknbroeksterwoude.nl of via tel 424 901 (tot 11 november).
 

● Najaarszendingszondag:
Vandaag is het najaarszendingszondag.
De collecte zal gaan naar het project Theologie doceren in Hong Kong van Kerk in Actie.
Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen ruim 560 studenten een opleiding tot theologiedocent of predikant. Ook rust het seminarie leken toe.
Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het seminarie.
De studenten komen uit Hong Kong,  China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Veel studenten zijn gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis vergroten.
Door in Hong Kong te studeren hoeven studenten niet naar het westen.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Na afloop van de ochtenddienst willen we met elkaar een kopje koffie drinken, u bent van harte uitgenodigd.
De Zendings & Evangelisatiecommissie

● Verhuisbericht:
Mevr. Neeltje Visser – van der Zwaag is verhuisd van Pieter Durksstrjitte 3 naar de Sjoerd
Baukessttjitte 15, 9108 ND Broeksterwâld.

 

● Dankbetuiging:
Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle felicitaties en kaarten die ik mocht ontvangen voor mijn verjaardag
Mevr. A. Dijkstra-Dijkstra, Joh. Tabesstrjitte 15

● Dankstond Actie Voedselbank
De actie van afgelopen woensdag met Dankstond heeft heel veel goederen opgeleverd voor de voedselbank.
Met de hulp van Peter, Irene en Ingrid Wolters en bus, hebben we de goederen direct na afloop van de kerkdienst naar de voedselbank gebracht. Daar stond  dhr. Flootman ons al op te wachten om de goederen in ontvangst te nemen. Ook deze keer kwamen de aardappelen heel goed van pas, want die krijgen ze bijna nooit bij de voedselbank.
Dhr. Flootman heeft ons op het hart gedrukt alle gulle gevers en geefsters heel, heel hartelijk te bedanken, dus bij deze. En vanzelf ook namens ons heel hartelijk bedankt, want zonder u was het niet geslaagd en natuurlijk Peter, Irene en Ingrid geweldig bedankt!
De froulju fan de opkreaskomisje,
Binnie, Renny, Wiepie

 

● Start nieuw clubseizoen:
Net zoals afgelopen jaar starten we ook dit jaar weer met het nieuwe clubseizoen. Dit jaar in een iets vernieuwende opzet, maar het belooft een spectaculair jaar te worden. Op deze avonden komen alle groepen op dezelfde avond samen. En zoals ieder jaar is de inleg voor het gehele seizoen € 15,00. Bij deze dan ook alvast enkele belangrijke datums:
– 5 november 13:45 “Startzondag”
– 8 november 19:30 1ste Clubavond met het thema FEESTJE BOUWEN
– 13 november 18:00 pepernoot actie, verzamelen bij de kerk
Jeugdraadteam 2017 & 2018

● Bijbelquiz van NBG dinsdag 21 november in Dokkum:
Op dinsdag 21 november wordt in Dokkum de jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands
Bijbelgenootschap gespeeld. De quiz bestaat uit dertig meerkeuzevragen en een finaleronde, geleid door presentator Lea Blees. Teams van verschillende samenstelling spelen een quiz vol humor, doordenkertjes en interessante weetjes. De avond in Nehemia, Zaagmolenstraat 2, begint om half acht en is rond half tien afgelopen. De toegang is gratis, zowel voor toeschouwers als deelnemers.
Deelnemers kunnen zich aanmelden (individueel of als team van drie tot vijf personen) voor 14 november a.s. bij J. de Jong- Halbesma (tel. 424530) of bij Ria Rispens (0519-321409)

Dit vind je misschien ook leuk...