Weekbulletin 6 november 2022

● Dienst 9.30 zondag 6 november a.s. Zendingszondag.
Voorganger: Ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden.
Collectes: 1e KIA Zending, 2e Onderhoud gebouwen.
Koster: Henk Dijkstra.
Beamer: Henk Rozema.
Kindermoment verzorgd door: Roelie Plutschouw en Sjoukje Keegstra.
Kinderlied:

Onderwerp: Alleen God weet echt wat wijsheid is.
Ouderling van dienst: Anne Marinus.
Diaken: Wilma Kooistra.
Lector: Djoke Wolters.

● Dienst 13.45 zondag 13 november a.s.
Voorganger: Ds. K. van Marrum, Spannum.
Collectes: 1e KIA Werelddiaconaat, 2e Onderhoud gebouwen.

Bevestiging ambtsdrager
Zr. Liesbeth Rozema – Visser zal D.V. 6 november bevestigd worden als ouderling. Liesbeth zal de functie van scriba op zich nemen. Door omstandigheden kon zij niet op 9 oktober al bevestigd worden. Haar naam is eerder voorgedragen aan de gemeente en er zijn geen bezwaren ingediend.

Berichten weekbulletin 13 november inleveren voor vrijdagmorgen 11 november voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl.

● De kerkenraad vergadert maandag 7 november om 19.45 uur.

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar zr.Klaske de Jong-vd Galien, Badhûswei 53, Damwâld. ( 89 jaar).
Ook ging er een bloemengroet naar br. Durk Bosch, P. Dantumastrjitte 3. (79 jaar) en naar zr. Mattie Bakker-Sijbesma, Hegewâl 12, de Falom. (78 jaar).

Pastoraal nieuws:
Zr. Hennie Jilderda mocht vanuit de Waadwente, waar zij revalidatie heeft gehad i.v.m. een gebroken heup, weer thuiskomen (Master Hamstrjitte 4). Wij wensen haar, met een groet van ons allen, beterschap toe en zijn blij dat ze weer in haar vertrouwde omgeving mag zijn. De familie Jilderda wil een ieder bedanken die een kaart heeft gestuurd of telefonisch heeft gereageerd of op een andere wijze een blijk van medeleven heeft getoond.

Collectemunten:
Maandagavond 7 november is er weer verkoop van collectemunten. In de hal van de kerk tussen 19.15-19.45 uur.

Zeer geslaagde actie Voedselbank
Wat een geweldige hoeveelheid aardappels, groente en andere artikelen hebben we woensdag na de dankstonddienst naar de voedselbank kunnen brengen. En ook een envelop met het mooie bedrag van € 305,- kunnen overhandigen, super. Speciale dank aan Peter en Anneke Wolters die geheel belangeloos elk jaar de bestellingen opnemen en in de bus laden om het vervolgens samen met ons naar de voedselbank te brengen. We doen het met plezier het is zulk dankbaar werk, elk jaar drukt Alle Flootman ons op het hart iedereen toch hartelijk te bedanken. Het komt dit jaar extra van pas omdat er veel meer mensen gebruik moeten maken van de voedselbank. Alle gulle gevers hartelijk bedankt.
De opkreaskommisje,
Binnie, Renny en Wiepie.

NIEUWS van de jeugdraad:

PEPERNOOTACTIE:
Komende maandag 7 november is het weer zover en komt de jeugd langs de deur met pepernoten.
17:45 uur verzamelt onze jeugd zich bij de kerk en 18:00 uur beginnen we te lopen met de verkoop van pepernoten door onze dorpen.
De opbrengst is voor eigen jeugdwerk.
1 zakje voor €2.00.
2 zakjes voor €3.50.
3 zakjes voor €5.00.
We zien u maandag!

CLUB:
Woensdag 9 november is er club voor groep 8 en deze avond start om 19:30 uur. Woensdag 16 november is er club voor de groepen, dames en heren klas 1 en voor de groep dames en heren klas 2,3,en 4 ook deze avonden starten om 19:30 uur.

Heel veel plezier.

● De collecte van zondag 6 november is bestemd voor Kerk in Aktie Zending – en dan met name voor Moldavië.

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven.
Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan geven. Van harte aanbevolen.
NB. Na deze Zendingsdienst is er gelegenheid om met elkaar een “kopje koffie of thee” te drinken!!!

Liturgie:
Vooraf: orgelspel/lied.
Binnenkomst van de kerkenraad -welkom — mededelingen.
Aanvangslied: de gezongen geloofsbelijdenis NLB 340 B.
Stil persoonlijk gebed.
Wij melden ons bij de Heer.
De Heer laat ons groeten.
Antwoordlied Evang. Liedb. 376 : 1, 2 (Abba, Vader, U alleen behoor ik toe).
Verootmoedigingsgebed.
Loflied Psalm 103 : 3.
De kinderen gaan naar hun nevendienst op de manier zoals u gewend bent.
Zending en hulp in Moldavie – korte toespraak.
Lied NLB 969 : 1, 2, 3, 4 (in Christus is noch oost noch west).
Heilige Schriftlezing Efeze 4 : 1 tot en met vers 16 (door een lector).
Antwoordlied NLB 838 : 1, 4 (o grote God, die liefde zijt).
Verkondiging – tekst : Efeze 4 : 11, 12.
Instemmingslied Evang. Lieb. 454 : 1, 2, 3 (Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht).
De kinderen komen terug.
(Voor de preekstoel) – De bevestiging ; vragen stellen – beantwoording.
Inzegening.
Lied ( staande) NLB 415 : 1, 2, 3 – het woord ons vervangen wij in het woord haar– (Zegen haar Algoede).
De kinderen geven iets.
De bevestigde ambtsdrager wordt begeleid naar de ouderlingenbank en wordt dan kort toegesproken door de ouderling van dienst.
(De preekstoel op) – Gebeden.
Slotzang Psalm 100 : 1, 4.
Zegen.
Gezongen Amen.

de collecte is bij de uitgang.

Dit vind je misschien ook leuk...