Weekbulletin 6 september 2020

Website
Houdt u zo goed mogelik de website van onze gemeente in de gaten voor belangrijke mededelingen, update’s, bemoedigingen etc. https://www.pknbroeksterwald.nl

Kerkdienst. Vandaag 6 september 2020 om 9.30 uur: waarin afscheid wordt genomen van: ds. A.J.J.van Vliet, eigen voorganger
Koster: Gepke
Ouderling van dienst: Tjitske van Dijk-Soepboer en diaken: F. Jilderda.

Dienst op zondag 13 september a.s.
In de morgendienst om 9.30 uur: ds. M. J. Koppe
Collectes: 1e JOP nat. Jeugdwerk 2e kerk
Koster: Henk


Kanselbericht

Volkomen onverwacht is op vrijdag 28 augustus 2020 door zijn Heere en Heiland thuisgehaald onze broeder Douwe Wijnalda, op de leeftijd van 71 jaar. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 3 september in onze kerk.
Wij wensen ons gemeentelid en tevens wijkouderling Reina Boom en de familie van Douwe en Reina veel sterkte en Gods troostvolle nabijheid toe.

Informatie betreffende Collectes:
Wilt u/jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer: NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwald. Het is hierbij wel belangrijk dat u/jij op de overschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw gift bestemd is.
6 september 2020 : 1e collecte: KIA Werelddiaconaat
2e collecte: Onderhoud gebouwen

● Berichten weekbulletin 13 september 2020 inleveren voor vrijdagmorgen 11 september 2020 voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● De extra deurcollecte voor de slachtoffers in Beiroet heeft 237,65 euro opgebracht. De diaconie heeft daarbij nog 100 euro extra overgemaakt.

Kerkboeket gaat naar: Ds. Alfons en Hanneke van Vliet. i.v.m. afscheid.
Ook gaan er deze week bloemen naar Jitske de Jong-Halbesma, Kavelwei 41-B.(78 jaar)
en naar Anne van Hijum, Meekmastrjitte 23.(75 jaar)

● Binnenkomst van kerk en kerkzaal en verlaten van de kerk
Wat fijn dat we weer naar de kerk mogen. Wel met nog beperkingen volgens de maatregelen van de RIVM. Zo kunnen we helaas nog niet zingen en moeten we nog aan de 1.5 meter afstand voldoen. We willen u daarom nogmaals wijzen op het afstand houden bij het binnenkomen en verlaten van de kerk.

Nadat u een plek toegewezen hebt gekregen, dan graag niet verder door de kerk heen en weer lopen. Er zijn gemeenteleden die aangegeven hebben dit vervelend te vinden. Bij vragen kunt u altijd een seintje aan de dienstdoende coördinator geven.
Na de dienst krijgen de mensen op de galerij eerst een seintje van de coördinator om de kerk te verlaten en daarna de mensen in de kerkzaal. Na de dienst kunt u op 1.5 meter afstand vanzelfsprekend nog even bijpraten.

● Het College van kerkrentmeesters vergadert dinsdagavond 8 september a.s. om 19.45 uur.

● De kerkenraad vergadert maandagavond 7 september om 19:45 uur.

● A.s. maandagavond 7 september is er weer verkoop van collecte munten in de hal van de kerk. We zitten er tussen 19.15 en 19.45 uur. Geld overmaken per bank. (zie jaarboekje)

● Kindernevendienst
Hoi jongens en famkes!
En toen was de zomervakantie alweer voorbij, hopelijk hebben jullie allemaal een onvergetelijke zomer gehad. Natuurlijk zijn we erg benieuwd naar jullie verhalen en we hebben dan ook goed nieuws. Afgelopen zondag 23 augustus zijn we weer begonnen met de kindernevendienst in het kerklokaal. Vanwege de coronamaatregelen doen we dat elke zondag net een beetje anders. Op zondag 6 september mogen jullie bij binnenkomst in de kerk gelijk rechtdoor lopen naar het jeugdhonk, waar jullie ook de hele dienst zullen blijven. Bij het verlaten van de kerk mogen jullie ouders jullie ophalen uit het jeugdhonk.
Wij hopen veel van jullie zondag weer te zien!

Een Vriend voor ieder kind
Lieve Here Jezus,
Ik vind het zo fijn,
Dat U mijn Vriend wil zijn.

Dat ik tegen U praten mag,
Op elk moment van de dag,

En dat U naast mij gaat staan
Als de dingen even moeilijk gaan.

Maar ook als ik wil dansen en springen
En een mooi liedje voor U wil zingen

U bent altijd daar!

Lieve Here Jezus,
Het is zo fijn
Dat U mijn Vriend wil zijn!

● Achte gemeenteleden,
Foarige wike stie der in stikje op it wykbulletin oer de matteklapperman dat as iennichste boadskip hie en hat om de minsken derop te wizen om ofstân te hâlden, ek yn tsjerke. Dit is net by eltsenien yn goede ierde fallen. Lit dúdlik weze dat it út noch yn net de bedoeling wie minsken der persoanlik op oan te sprekken. Minsken dy ‘t dat wol tochten bied ik myn ferûntskuldiging oan. Ik hie der dúdlik ûnder set wêrom en mei wat foar reden dit dien is.
Freerk Jilderda

● De predikant is een voorbijganger….
Zó staat het er in de “gids voor het beroepingswerk”, en er staat nog bij: “…de binding aan een gemeente is tijdelijk. Een wisseling van standplaats kan gemeente en predikant goed doen….”
Na ruim 4 jaar neem ik vandaag afscheid van u als gemeente. Voor een klein poosje in de lange geschiedenis van onze gemeente zijn wij aan elkaar verbonden geweest. In deze periode hebben wij in lief en leed het een en ander met elkaar mogen delen, hebben we elkaar vele malen ontmoet: in de erediensten, in persoonlijke gesprekken, op vergaderingen, in gespreksgroepen. Toen we in mei 2016 aan elkaar verbonden werden, gingen we er samen niet vanuit dat we nu alweer afscheid van elkaar zouden nemen. Dat dat zo is, heeft, zoals u weet, alles te maken met dat het voor mij veel lastiger was dan gedacht om twee gemeentes tegelijk te dienen. Bovendien woonde ik ook niet in uw midden, en ook dat speelde zeker mee. En daarom is het in onze situatie terecht wat in de gids staat: “een wisseling van standplaats kan gemeente en predikant goed doen”.
Het waren intensieve jaren, vooral door de vele broeders en zusters die in ons midden zijn ontvallen en nu bij de Heer zijn. Rouw en verdriet heeft ons (te) vaak met elkaar verbonden., zelfs tot het laatst toe.
En nu trek ik als voorbijganger verder, naar een andere gemeente, Bolsward. En u gaat hier in Broeksterwâld verder als gemeente van de Heer, samen met elkaar. U zult voor altijd een plek in mijn hart houden en mijn vurige wens en gebed is dat de volgende “voorbijganger” er helemaal voor u kan zijn, wonend ook te midden van u, want dat ”hoort” bij de fijne, warme en betrokken gemeente die u samen vormt: een herder te midden van de kudde.
Ik wil u tenslotte enorm bedanken voor al het goede en liefdevolle dat ik van u mocht ontvangen in deze jaren en voor elke zegen die we op wat voor manier ook voor elkaar mochten betekenen.
God zegene u, en blijve u omringen met Zijn liefde en zorg !

Ds Alfons van Vliet

Liturgie 6 september 2020

vóór de dienst: “Every dag God” en Lied 764 (Opw. Bundel)

welkom en mededelingen
Stil gebed
We zingen in ons hart ons aanvangslied: Ps 84: 1,2 en 6 (Frysk)

Hoe leaflik is Jo hûs, o Hear,
De wenning dêr’t Jo namme klear
ta klinken komt foar alle minsken.
Noait giet de langstme by my wei,
dat ik dêr komm’en sjonge mei.
Wat soe my boppe dream en winsken
noch leaver wêz’as dêr te stean,
om ta Jo libben yn te gean ?

It heil dat oer de Sion leit,
Jout alle libben feilichheid,
foar alle fûgels binne nêsten:
de mosken ûnder ’t panntek,
de swellen boppe ’t gollefek.
hja hawwe ein honk om ú te rêsten.
Ik haw in honk yn Gods paleis:
O dêr te sjongen nachts en deis.

Want God, de Heare, goed en myld,
ús sinne en ús feilich skyld,
hâldt ús yn ear’út geunst allinne.
Want Hy ûntkeart it goede net
dy’t foar Him libj’e oprjocht fan hert
en op’e goede wegen rinne.
Hoe sillich dy’t it yn’e wrald
Op Jo en op Jo almacht hâldt !

Liturgie:
Bemoediging en groet
Lied: Gez 257
Gebed
Genadeverkondiging
Lied: Lied 170 (Evang. Liedb.)
Leefregels
Gebed
Schriftlezing: 1 Kor. 3: 9b-15 (NBV)
Lezing Heidelb. Catechismus: Zondag 1 vr/antw 1
Lied: Gez 440: 1 en 4
Verkondiging
Lied 785 (Opw. Bundel)
dankgebed en voorbeden
Collecte aankondigen
Slotlied: “Ik zal er zijn”
Zegen

Ôfskie
Snein 6 septimber 2020 stiet yn it teken fan ôfskie. Us dûmny Alfons van Vliet hat sa as bekend in berop oannaam fan de Gasthuiskerk fan Boalsert. Goed fjouwer jier hat dûmny Van Vliet ús gemeente tsjinne. Hy hat, om de wurden fan de apostel Paulus te brûken, bliid west mei harren dy ‘t bliid wienen en skriemd mei harren dy ‘t skrieme. Dêr binne wy as gemeente hiel tankber foar. Entûsiasme en enerzjy, dat binne ûnder oare skaaimerken fan dizze dûmny. Boppedat wie er by ús minske ûnder de minsken. Hy is net in foargonger dy ‘t him boppe de gemeenteleden stelt. Tsjin in besite fan sa’n dûmny sjogge jo dan ek net op. Likegoed, om no oan jo emearitaat ta twa gemeenten te tsjinjen, ien yn Ljouwert en dy fan ús, dat falt net ta. Wy gunne ús dûmny dan ek in goede tiid yn it moaie Boalsert. It wennet ek bêst dêr oan de Gasthuissingel mei by ‘t simmerdei in protte boaten oan ‘e wâl. Ofskie nimme docht altyd in bytsje sear, mar wy sjogge yn tankberens werom.
Dat yn tankberens weromsjen dogge wy ek by de leden fan de tsjerkeried dy ‘t koartlyn ôfskie namen. Op 7 septimber komt de tsjerkeried wer gear nei de fakânsjetiid en dat is ek it moment fan de offisjele oerdracht. Wurkje yn Gods gemeente is in goede saak mar it is ek goed om nei in oantal jierren wer efkes frij te wêzen fan de ferplichtingen. Ofskie fan leden fan de tsjerkeried jout ek in kâns oan oaren om dit moaie en goede wurk ris te dwaan. Wy winskje as gemeente ús tsjerkeried in protte sterkte ta, foaral yn de kommende fakatueretiid.

Dit vind je misschien ook leuk...