Weekbulletin 8 januari 2017

In de morgendienst: dhr. L. Blees, Damwâld , organist v.d. Weide
In de middagdienst: ds. Alfons van Vliet , organist Tj. Reitsma
Collectes: eigen jeugd, 2e kerk
Kindernevendienst: beide groepen
Liederen voor de dienst: LB 21: 1,2,3 ’s middags: LB 21: 4,5,6,7

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar dhr. P. Wolters, P. Durkstrjitte 1A.
Vorige week (1 Januari) is het kerkboeket als welkom gegaan naar Jolanda van Kammen,
Joh.Tabesstrjitte 48.

● Berichten weekbulletin 15 januari a.s. inleveren voor donderdag 12 januari voor 21 uur op
Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

● Dienst op zondag 15 januari a.s.
In de morgendienst: ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden, voorbereiding H.A. , organist J.Klimstra
In de middagdienst: dhr. J.Y. van der Wal, De Westereen , organist B. Bosch
Collectes: oecumene, 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: jongste groep
Liederen voor de dienst: LB 169: 1,2,3 ’s middags: LB 169: 4,5,6

KANSELBERJOCHT
Op moandei 2 jannewaris is nei in lang siik wêzen ferstoarn ús broeder Taeke Jellema op de leeftyd
fan 76 jier. Hy hat 53 jier troud west mei Wietske Wolters. De tsjinst fan ôfskie hat plak hân
juster, sneon 7 jannewaris, yn dizze tsjerke en dêrnei hat de begraffenis west op it hôf
fan Broeksterwâld. Syn frou en bern hawwe boppe de advertinsje set: “God heeft ons geen kalme
reis beloofd, maar wel een behouden aankomst!”
Skriuwadres: Fam. Jellema, Ds. Feitsmawei 36, 9108 NG Broeksterwâld

● Verjaardag komende week:
12 januari: mevr. P. Koonstra, Freulesingel 14, Borneroord, 9244 JA Beetsterzwaag (80 jaar)
Alvast van harte gefeliciteerd.

● Tankbetsjûging:
Jan en Ankje Fokkens fan de Broekpôlen litte jimme witte dat de operaasje oan de galwegen fan Jan goed slagge is. Se binne God ús Heare tankber dat alles goed gien is en dat Jan wer thús is. Se wolle ek tank sizze oan ús as gemeente foar alle belangstelling en de protte bemoedigjende kaarten.

● Dankbetuiging:
Helaas is het voor mij niet mogelijk om zelf kaarten te versturen. Daarom wil ik langs deze weg graag iedereen bedanken die mij een kaart heeft gestuurd met de kerst. Verder wens ik iedereen een gelukkig en gezegend 2017. Met vriendelijke groeten,
G. Huizenga – de Jager

● Eenvoudige aangepaste gezinsdienst in Broeksterwâld:
Zondag 18 december was er een uitstekend bezochte gezinsdienst in de Chr. Ger. Kerk van Broeksterwâld. Ds. Van der Wekken vertelde het verhaal van Ruth. Thema : “Je hoort er helemaal bij”. Wanneer dominee cake uitdeelt aan kerkenraad en de muziekgroep Gryn wordt er één overgeslagen. Eén van de catechisanten maakt dat laatste ds. Van der Wekken duidelijk. Iedereen hoort er bij en dat moeten we niet vergeten. Ook de liederen waren weer prachtig. In 2017 is de eerste aangepaste gezinsdienst op zondag 5 maart om 14.00 uur in de Gereformeerde kerk in Damwâld. Ds Boukes zal deze dienst leiden.

● Vrouwenclub: De vrouwenclub komt dinsdagavond 10 januari a.s. om 19.30 uur weer bij elkaar. Het onderwerp staat op pagina 4 van “In Gesprek”nummer 2 seizoen 2016/2017 “Vrouwen in het geslachtsregister van Jezus”.

● BELANGRIJKE WIJZIGINGEN KERKTELEFOON:
Wat gaat er gebeuren?
Per 16 januari stopt Kabelnoord met de huidige vorm van doorgifte van kerktelefoon. Kerktelefoon zal dan niet meer via uw gewone radio te ontvangen zijn. In plaats daarvan krijgt onze kerk een zender in het digitale pakket van Kabelnoord. Vanaf komende zondag is dit al te gebruiken. Onze kerkdienst is dan in het hele Kabelnoordgebied te beluisteren.

Wat heeft u nodig?
Een losse ‘digitale TV decoder’ (ook wel bekend als ‘Humax bakje’) of een TV waarin een Kabelnoord smartcard kan worden gestoken.
Wat kost dit indien u hier nog niet over beschikt?
– Of een losse decoder kost ongeveer € 165,- inclusief de benodigde smartcard.
– Of een zogenaamde CI module en smartcard welke in de TV kunnen worden gestoken. Dit kost ongeveer € 85,-. Uw TV moet hier wel geschikt voor zijn.

Wat moet u doen zodra u over één van de bovenstaande mogelijkheden beschikt?
U hoeft alleen de TV of de decoder opnieuw zenders te laten zoeken. Daarna stemt u af op zender 965 om zondags de uitzending te kunnen volgen.
Heeft u hulp nodig? Of wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op, op nummer 0511 422219 (Oege Visser). Wij helpen u dan dit verder voor elkaar te krijgen.
De Beamerbroeders in samenwerking met de diaconie

● Belijdenisfeest, wie doet mee ?
Onlangs heeft iemand uit onze gemeente zich aangemeld om “belijdenis” te willen doen: er openlijk voor uitkomen dat je bij God wilt horen en Jezus wilt volgen.
Hoe mooi zou het zijn als deze kerkdienst t.z.t. nóg meer een feest zou worden, doordat er meerderen uit onze gemeente sámen dit willen gaan doen: een prachtig en bemoedigend “belijdenisfeest”!
Heb je (of heeft u!) dus nog geen belijdenis gedaan, maar lijkt dit bovenstaande je mooi, neem dan contact op met mij. Dat kan natuurlijk ook als je er eerst wat meer over wilt weten ! Voorafgaand aan dit “belijdenisfeest” zullen we samen met elkaar een paar keer bij elkaar komen.
In principe zijn er geen leeftijdsgrenzen, dus of je nu 12 bent of 99: iedereen kan meedoen !!
ds. Alfons van Vliet
(bellen of whatsapp : 06 36152438 // mail: vanvlietalfons@gmail.com)

● Samen eten, wát mooi (en Bijbels !)
Zoals in de laatste Sprank te lezen is, is er op vrijdag 13 januari weer een “Come, Eat & Sing” – maaltijd, in de Trochgong (naast de Petrusgemeente). Een prachtige mogelijkheid om samen te eten en op een ongedwongen manier medechristenen te ontmoeten, iedereen is dan ook van harte welkom, klein en groot, jong en oud, alleen of samen met anderen !
De opzet is dat iedereen die wil komen, iets te eten meeneemt. Dat kan van alles zijn: koud, warm, zoet, zuur, van rijst tot pudding, van fruit tot krentenbollen. Alles wordt dan op lange tafels gelegd en iedereen kan dan bij de maaltijd nemen wat hij/zij wil. Dat kan dus zijn wat je zelf hebt meegenomen, maar je kunt ook eten wat anderen hebben meegenomen, alles mag ! En het mooie is dat altijd weer bij zulke maaltijden er (veel) meer dan genoeg is voor iedereen !! De maaltijd wordt begonnen met gebed en afgesloten met een paar liederen.
Wat zou het prachtig zijn als dit initiatief de éénheid van Gods kinderen in ons dorp kan laten zien, juist dus bij en rond de maaltijd ! En daarom hoop ik van harte dat komende vrijdag (vanaf 18.00u) er ook veel uit onze eigen gemeente zullen komen ! Je hoeft je dus niet op te geven, alleen maar te komen en iets mee te nemen !
ds. Alfons van Vliet

● Week van Gebed
Op woensdagavond 18 januari, van 19.00u – 20.00u, zal er D.V. een gezamenlijk gebedsuur plaatsvinden van de Petrusgemeente en de Gereformeerde Kerk, dit in het kader van de landelijke “Week van Gebed”. Tijdens dit uur zal er gezongen worden en gebeden (voor elkaar, onze beide gemeenten, ons dorp, zieken, ons land etc.).
De Week van Gebed heeft zeer oude wortels. Zij is ontstaan in 1846, zowel internationaal als in Nederland. Sindsdien organiseren zo’n honderd landen aan het begin van ieder jaar een gebedsweek.
De Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland constateren een groeiende belangstelling voor interkerkelijke gebedsinitiatieven bij lokale kerkgemeenschappen. Daarom hebben beide organisaties in 2007 besloten hun eigen gebedsweken aan het begin van het jaar voortaan beter op elkaar af te stemmen en gezamenlijke data te kiezen. Sinds 2009 hebben beide weken dan ook hetzelfde thema. Hierdoor is het voor plaatselijke kerken en gebedsgroepen makkelijker om de gebedsactiviteiten begin januari een gezamenlijke invulling te geven.
Dit jaar staat de Week van Gebed volledig in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. De centrale tekst is 2 Korintiërs 5:14-20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening, waarbij het de liefde van Christus is die ons drijft. (vers 14, NBV) Deze drijfveer overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen.
We hopen dat we een mooi en bemoedigend gezamenlijk gebedsuur zullen hebben op woensdag 18 januari en dat het begin mag worden van een waardevolle, jaarlijkse, traditie in ons dorp, om en om in beide kerken. En uiteraard is iedereen van harte welkom !!
ds. Arrie Mak en ds. Alfons van Vliet

Dit vind je misschien ook leuk...