Weekbulletin 9 juni 2019

● Dienst op zondag 9 juni a.s.
In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet, Pinksteren, bevestiging ambtsdragers , organist v.d. Weide
In de middagdienst: ds. E.J. Terpstra, Urk , organist B. Bosch
Collectes: KIA: Pinksterzending , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Reinder
Kindernevendienst: jongste groep
Onderwerp: God belooft zijn geest ( Joël 3:1-5 )
Kinderlied: Hebben hebben

https://youtu.be/0wTCAruWzU8

● Kerkboeket:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 50-jarig bruidspaar Jan en Mattie Bakker-Sijbesma, Hegewâl 12, de Falom.

● Berichten weekbulletin 16 juni inleveren voor vrijdagmorgen 14 juni 10 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 16 juni a.s.
In de morgendienst: dhr. S. de Boer, Buitenpost , voorbereiding H.A. , organist J. Klimstra
In de middagdienst: dienst , organist Tj. Reitsma
Collectes: diaconie , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Bennie
Kindernevendienst: beide groepen
Onderwerp: Kindernevendienst: jongste groep
Onderwerp: Jezus en de sabbat (Lucas 6:1-11)
Kinderlied: Wiebel, wankel, waggel

https://youtu.be/ndTxvGLqSOc

Liederen voor de dienst: LB 225 : 1.2.3.4.5 ’s middags: LB 231: 1.3

● Verjaardagen komende week:
10 juni: dhr. M. Koonstra, Mr. Hamstrjitte 18 (77 jaar)
14 juni: dhr. M. Jagersma, Sjoerd Baukesstrjitte 1 (87 jaar)
Alvast van harte gefeliciteerd!

● Nieuwe ambtsdragers:
De kerkenraad maakt dankbaar bekend dat drie personen bereid zijn gevonden om zitting in de kerkenraad te nemen ter opvulling van de ontstane vacatures. Voor ouderling zijn dat zuster Coba Wybenga-Kuiken en zuster Reina Boom-Barkema, en voor jeugdouderling zuster Tjitske van Dijk-Soepboer. Indien geen wettige bezwaren worden ingebracht zal deze bevestiging vanmorgen plaatsvinden.
Broeder Jan Berends heeft zich bereid getoond om zitting te nemen in de diaconie. De daardoor ontstane vacature voor jeugdouderling wordt deels opgevangen door zuster Griet  van der Zwaag – van der Schaaf, die bereid is naast haar functie van wijkouderling bijstand te verlenen aan het jeugdwerk. Zuster Anny Dillema – de Vries heeft aangegeven nog een jaar aan te willen blijven als wijkouderling. Jaap Klimstra zal nog een jaar aanblijven als ouderling voorzitter. Er blijft nu een vacature binnen de diaconie. Als een gemeentelid bij nader inzien zich toch geroepen voelt deze vacature te vervullen, kan contact opgenomen worden met de kerkenraad.

Gift diaconie:
De diaconie heeft een anonieme gift ontvangen van € 750,-. Hartelijk dank hiervoor!
de diaconie

Verkoop banken:
De banken in de kerk worden dinsdag- en woensdagavond uit de kerk gehaald. Vrijdag komen de stoelen. Er zijn nog 2 kleine en 3 grote banken beschikbaar. De intekenlijst hiervoor ligt achter in de kerk. U kunt ook altijd één van de kerkrentmeesters bellen.
Het college van kerkrentmeesters

Vanmorgen na de dienst bent u/jij van harte uitgenodigd voor een bakje koffie, thee, fris.

Dit vind je misschien ook leuk...