Weekbulletin 9 mei 2021

● Dienst 09.30 zondag 9 mei a.s.
Voorganger: Mevr. F. van der Wal-van der Akker, Morra.
Collectes: 1e: KIA Noodhulp, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Kees van der Ploeg
Beamer: Piet van Althuis
Ouderling van dienst: Reina Boom
Diaken: Eelke Dijkstra
Lector: Anneke Bijlsma

● Dienst 09.30 donderdag 13 mei a.s. Hemelvaart
Voorganger: Johanna Bloem
Collectes: 1e Eigen jeugd 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke Feddema
Beamer: Sieberen Rosier
Ouderling van dienst: Anne Woudstra
Diaken: Freerk Jilderda.
Lector: Baukje Bosch

● Dienst 09.30 zondag 16 mei a.s.
Voorganger: Mevr. Y. Folbert- van der Heiden, Ternaard.
Collectes: 1e Diaconie, 2e kerk

Welkom terug in de kerk!
De kerkenraad heeft, met meerderheid van stemmen besloten om vanaf zondag 16 mei de kerk weer open te stellen voor het bijwonen van de eredienst op zondagochtend. Hierbij zijn 30 gemeenteleden welkom (naast de medewerkers). Dit past binnen de nationale regelgeving en het PKN-advies.

Ook kunnen we de eredienst online nog steeds blijven volgen via de livestream op de website.

Vooreerst willen we nog geen reserveringssysteem invoeren omdat dit tot nu toe nog niet nodig is geweest. Mocht dit nodig zijn dan wordt dit kenbaar gemaakt.

Natuurlijk moeten we ons aan bepaalde RIVM maatregelen houden:
• Houdt 1,5 meter afstand van elkaar
• Desinfecteer je handen bij binnenkomst
• In de kerk, als je loopt, dan mondkapje op; pas als je gaat zitten, mag het mondkapje af.
• Helaas mogen we niet zingen tijdens de kerkdienst. Wel mogen we als de predikant dit aangeeft b.v. het “onze Vader” opzeggen of zachtjes mee neuriën tijdens de liederen.

Volg de adviezen van de coördinatoren op. Houdt u zich aub aan deze regels, voor uzelf, maar zeker ook voor uw medekerkgangers en de medewerkers!!

En is het antwoord voor u op 1 of meer van onderstaande vragen “ja”, blijf dan thuis:
• Heb jij of één van je huisgenoten last van verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid en/of temperatuurverhoging?
• Heb je andere klachten, voel je je niet lekker?
• Heb je de afgelopen 2 weken contact gehad met iemand die COVID-19 heeft?
• Ben je korter dan 14 dagen geleden uit een regio/land teruggekeerd met code ‘oranje’ of ‘rood’?

Berichten weekbulletin 16 mei inleveren voor vrijdagmorgen 14 mei voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar G. Huizenga-de Jager, Johanneswâld 1-005, 9269 VS Feanwâlden (86 jaar).
Ook ging er een bloemengroet naar Reina Boom-Barkema, Hegewâl 24, de Falom en naar D. Hamersma-Elzinga, Sj. Baukesstrjitte 10 (82 Jaar) en naar J. Eisma, Joh. Tabesstrjitte 5. (83 jaar)

Verjaardagen deze week:
12 mei Dhr. P. Rosier, Ds. Feitsmawei 1b, 9108 NE Broeksterwâld (79 jaar)
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

Pastoraal nieuws:
Afgelopen week is Wietse van der Zwaag uit Wâlterswâld overleden. Heit van Aant v.d. Zwaag en Jelkje v.d. Zwaag-Annema, pake van Fenna, zwager van Marten en Klaske Koonstra en oom van een aantal gemeenteleden. We wensen de familie veel sterkte en Gods troostvolle nabijheid toe.

Kindernevendienst:
Hoi leave jonkjes en famkes,
We hebben het deze zondag over soldaten van Jezus. Jullie leren vandaag hoe je kunt vechten, niet met zwaarden en speren en niet met geweld! Maar met hulp van Gods geest. Gods geest helpt ons het goede te doen. Geloof beschermt ons als een schild, we kunnen vertrouwen op Gods redding. Kijk maar snel naar het onderstaand filmpje:

Veel plezier (ook in jullie tweede vakantieweek) namens de kindernevendienst.

Liturgie:
Lied voor de dienst Psalm 68 vers 10 en 17
Welkom
Intochtslied Nederland Zingt: Looft God, looft Hem overal
Stil gebed en woorden van bemoediging
Zingen: Psalm 102
Samenvatting van de wet
Zingen: De stilte zingt U toe, O, Here
Gebed
Zingen: Here Jezus om uw woord
Schriftlezing Genesis 21 vers 8 t/m 19 NBV
Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen (canon)
Verkondiging
Lied Een Toekomst vol van Hoop – Soli Deo Gloria Urk
Gebed
Aankondiging Collecte
Zingen: Er is een God die hoort
Zegen

Dit vind je misschien ook leuk...