Weekbulletin 8 januari 2023

• Dienst 9.30 zondag 8 januari a.s.
Voorganger: Dhr. J. Wagenaar, Dokkum.
Collectes: 1e Eigen jeugd, 2e kerk.
Koster: Gepke Feddema.
Beamer: Sieberen Rosier.
Kindermoment verzorgd door: Fokje Visser en Baukje Rozema.
Kinderlied: https://www.youtube.com/watch?v=xJQ6z6SKDH4.
Onderwerp: Jezus en de duivel.
Ouderling van dienst: Tjitske van Dijk.
Diaken: Albertine Hellinga.
Lector: geen.

• Dienst 9.30 zondag 15 januari a.s. Voorbereiding Heilig Avondmaal.
Voorganger: Mw. W. Marinus-Zijlstra, Garyp.
Collectes: 1e Protestantse kerk ondersteuning gemeenten, 2e Onderhoud gebouwen.

Berichten weekbulletin 15 januari inleveren voor vrijdagmorgen 13 januari voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl.

• De kerkenraad vergadert maandag 9 januari om 19.45 uur.

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 45-jarig bruidspaar Jan en Baukje Bosch-Haisma, Haadwei 94, Damwâld.
Ook ging er een bloemengroet naar Zr. Geertje Huizinga-Dijkstra, Patrimoniumwei 6. (85 jaar).

Dankbetuiging:
Hartelijk bedankt voor alle kaarten en attenties ter gelegenheid van mijn 90e verjaardag en voor de Kerst- en Nieuwjaarsgroeten.
Aukje de Jong-Boonstra (Nij Tjaerda 108 Damwâld).

• Bedankje voedselbank
Van alle vrijwilligers van de voedselbank Dantumadiel heeft onze gemeente een kerstgroet ontvangen. Daar is het volgende in vermeld: Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2023. Mede dankzij u konden we de klanten afgelopen jaar een goed gevuld pakket meegeven. Onze dank hiervoor!

• Betankje
Hjirby betankje wy in elts dy”t omtinken jûn hat oan ús 45e troudei. Betanke foar alle lokwinsken, kaarten en de blommen. It hat ús tige goed dien!
Lieuwe en Liesbeth Rozema.

• Catechesatie 2.0: Dit seizoen willen we een nieuwe invulling geven aan de catechesaties. We zijn van plan om de jeugd 1x per maand uit te nodigen op de zondagnamiddag van 17.30 uur tot ong. 20.00 uur in de kerk. In deze samenkomst staat ontmoeting, samen eten én een goed gesprek centraal. We zijn van plan om voor deze bijeenkomsten (regelmatig) een spreker uit te nodigen voor een inleiding. Hierna gaan we (per leeftijdsgroep) met elkaar in gesprek. Wat betreft de praktische kant:
zijn er mensen in onze gemeente die het leuk vinden om mee te helpen met bijvoorbeeld koken, het in gesprek gaan met de jeugd (gespreksleider van een groepje) of iets dergelijks? En is er nog iemand die een voetbaltafel op zolder heeft staan die we mogen gebruiken? Graag horen we dat van u zo spoedig mogelijk. De eerste bijeenkomst met de jeugd staat gepland op zondag 15 januari a.s. De jeugd heeft hiervoor inmiddels een persoonlijke uitnodiging in de bus ontvangen. We hopen op een goede opkomst en inspirerende avonden!
Sjoerd en Geertje Rozema, Tjitske van Dijk, Griet van der Zwaag, Ina Kloosterman en Anneke Wolters.
P.S. voor informatie of opgave hulp kunt u terecht bij Ina (06 – 14 64 51 60) of Anneke (06 – 82 05 89 16).

• Liturgie: Thema: De ster achterna ……..
VOORBEREIDING.
Woord van welkom / mededelingen door de ouderling van dienst.
Intochtslied: Lied 518: 1 en 2.
Votum en groet.
Drempelgebed.
“Wat kunnen we vanmorgen verwachten” / korte uitleg over het Thema.
Gebed om ontferming.
Aansluitend: Loflied / Glorialied: Lied 146: 1 (melodie van Johannes de Heer: 446).
DIENST VAN HET WOORD.
Gebed bij de opening van de Bijbel.
Kinderen gaan naar de kindernevendienst; we zingen het lied zoals aangegeven op de beamer.
1e lezing: Genesis 25: 1 t/m 6.
We zingen: Lied 496: 1.
2e lezing: Matteüs 2: 1 t/m 11.
Aansluitend: Lied 515: 1, 3, 4 en 6.
Overdenking.
Aansluitend: Lied 919: 1, 2 en 4.
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.
De kinderen komen terug van de kindernevendienst.
Voorbeden, stil gebed, afgesloten met het Onze Vader.
Slotlied: Lied 837: 1, 2 en 4.
ZEGENBEDE.
Aansluitend: Lied 416: 1.

 

Dit vind je misschien ook leuk...