Weekbulletin 21 juni 2020

● Website
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente in de gaten voor belangrijke mededelingen, update’s, bemoedigingen etc. https://www.pknbroeksterwald.nl

● Kerkdienst
Vandaag 21 Juni met dhr. Visser uit Wâlterswâld, te volgen via de kerktelefoon en www.kerkomroep.nl.

● Vanaf juni gaan wij van het verjaardagsfonds weer bloemen bezorgen bij de gemeenteleden thuis, tot aan de voordeur.

● Informatie betreffende Collectes
Nu we in verband met het coronavirus voorlopig geen gezamenlijke kerkdiensten kunnen houden, zijn er ook geen collectes.
Wilt u/jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer: NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwald. Het is hierbij wel belangrijk dat u/jij op de overschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw gift bestemd is.
21 juni: 1e collecte: KIA Werelddiaconaat
2e collecte: kerk

● Berichten weekbulletin 28 juni inleveren voor vrijdagmorgen 26 juni voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Een bloemengroet gaat, met een groet van ons allen, naar:
Marten Jagersma, Sj. Baukesstrjitte 1
Pietje Lijzenga – vd. Zwaag, Tj. Nautastrjitte 9.
Fam. Anne en Ellie de Jong, Hegewâl 10, de Falom.

● Dankbetuiging:
Beste mensen, Allen hartelijk dank voor de getoonde belangstelling voor ons 55 jarig huwelijksjubileum. Ook onze dank voor de vele kaarten en bloemen. Het heeft ons heel goed gedaan.
Vriendelijke groeten: Marten en Klaske Koonstra

● Pastoraal nieuws:
Na weken tussen hoop en vrees heeft de Heere op 12 juni 2020 tot zich genomen broeder
Tabe Johannes Annema
op de leeftijd van 65 jaar.

De dankdienst voorafgaand aan de begrafenis heeft plaatsgehad op donderdag 18 juni jl. in ons kerkgebouw. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte en Gods troostvolle nabijheid toe. Ter nagedachtenis aan broeder Annema zal in de dienst op 21 juni het lied ‘You raise me up’ afgespeeld worden.

Liturgie
Liturgie van de eredienst in Broeksterwâld 21-06-2020, 9:30 uur.

Lied = Liedboek
ELB = evangelische liedbundel

Thema: “nieuw denken en nieuw doen!”
1. Muziek
2. Binnenkomst KR
3. Welkom en afkondigingen
4. Beginlied – ELB 37: 1 en 3 ( Prijst de Heer met blijde galmen…) | https://www.youtube.com/watch?v=obetrEUUlfs
5. Stil Gebed, Bemoediging en Groet
6. Verootmoediging – Opwekking 350 | https://nederlandzingt.eo.nl/lied/vader-vol-van-vrees-en-schaamte/POMS_EO_1406280/
7. Leefregel – Matth. 22: 35 – 40 (NBV)
8. Geloofsbelijdenis – ELB 289: 1, 2 en 3 | https://www.youtube.com/watch?v=Sq2MJOh2zmA
9. Gebed om het Licht en de waarheid van de Heilige Geest
10. Aandacht kindernevendienst – https://www.youtube.com/watch?v=fEsbJ-rymec
11. Schriftlezing – Lucas 19: 1 – 10 (NBV) (Lektor ((OlvD))
12. Preek. – Tijdens de preek – ELB 356: 1 en 3 | https://www.youtube.com/watch?v=YAW8O5D3kaU 
13. Zingen na de Preek – Ik zal er zijn. (Sela) https://www.youtube.com/watch?v=pFWMvos9Vgc
14. Collecten worden aangekondigd en gemotiveerd door een diaken
15. Danken en Voorbede.
16. Slotlied – Gezang 434: 1, 2 en 5 Lof zij de Heer de almachtige… | https://www.youtube.com/watch?v=2jvppSTJiLg
17. Zegen | Direct aansluitend zingen we als “amen” Gezang 456: 3 | https://www.youtube.com/watch?v=CnVWhZyaGCw

Liedtekst ‘Ik zal er zijn’
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’,
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

● Herhaalde oproep
Geachte gemeenteleden;
Vanaf zondag 12 juli willen wij als kerk onze deuren weer openen, vanaf dan kunnen we plek bieden aan 75 personen op 1.5 meter afstand. Daarnaast gelden uiteraard ook voor onze kerk alle voorschriften van het RIVM.
-ben je ziek blijf je thuis;
-het is noodzakelijk om te reserveren vooraf;
-er mag helaas niet gezongen worden in de kerk.
Graag horen wij van u of u vanaf 12 juli weer naar de kerk komt/of u het nog niet weet/of u zegt nee ik zie/hoor het graag via radio of televisie. Uiteraard kunt u ons te allen tijde blijven volgen via de kerktelefoon en www.kerkomroep.nl. Zou u uw keuze zo snel mogelik  willen doorgeven aan uw eigen wijkouderling?

In Memoriam Tabe Johannes Annema

Veel te snel en veel te jong is Tabe Annema op 12 juni j.l. naar zijn hemelse Vader gegaan, slechts 65 jaar oud. Terwijl er een week eerder nog zo’n hoop was op verder herstel, ging het enkele dagen later volstrekt mis en moesten Geke, de bern en bernsbern hem uit handen geven; hun innig geliefde man, allerliefste heit en supertrotse pake.
En moesten we op donderdag j.l. afscheid van hem nemen in ús tsjerke, voordat hij met één van de grote trekkers van het bedrijf naar zijn laatste rustplaats op aarde werd gebracht.
Velen die ongetwijfeld daarbij hadden willen zijn, konden dat niet vanwege de coronamaatregelen, maar hebben de afscheidsdienst thuis via radio of internet gevolgd.
Tabe, een man voor wie zijn gezin álles was. Wat was hij blij met hen en zij met hem. Wat hebben ze vele prachtige jaren samen gehad in de 45 jaar dat hij en Geke getrouwd waren. En dat ondanks altijd weer de drukte en alle energie en tijd die het bedrijf van hen vroeg en eiste. Het bedrijf, dat ook pake Sijtse al bestierde, die ook te jong al overleed, wat in 1997 een enorme impact had op Tabe.
Tabe, een man die altijd klaarstond voor anderen. En niet alleen omdat dat nu eenmaal de aard van het bedrijf was om dat te moeten doen, maar ook omdat het zijn éigen aard was. Altijd bereidvaardig, altijd behulpzaam. Talloze mensen is hij zo tot zegen geweest, ook als vakantie en zelfs de vrije zondag erbij inschoot (als er bijv. in de winter zout op gladde wegen gestrooid moest worden, en het dus om de veiligheid van mensenlevens ging).
En in dat alles – de liefde voor zijn gezin én anderen, de drukte en al het werk van het bedrijf – was zijn geloof in God de dragende kracht van zijn bestaan. Prachtig verwoord in de woorden van de trouwtekst uit Romeinen 12: 12: “Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed”. Zowel in prachtige tijden als in moeilijke periodes waren deze woorden het levensmotto, bewust en onbewust. Altijd was er het besef dat God hem en al diegenen die bij hem hoorden nooit zou verlaten en altijd zou helpen, hetzelfde vertrouwen dat ook een apostel als Paulus verwoordt in Romeinen 8: 25-39, het gedeelte dat we samen lazen in de afscheidsdienst.
En in dat diepe vertrouwen is Tabe op 12 juni in alle rust en vrede naar zijn hemelse Vader gegaan.
Wat zullen Geke, Jannie en Eibert, Sijtse en Sandra, en zeker ook Gejanna, Ronald, Johannes en Gerard hem ongelooflijk missen. En zeker ook hen bidden we dan ook Gods troost, nabijheid, kracht
en barmhartigheid toe in de moeilijke tijd die is aangebroken.

Ds Alfons van Vliet

Dit vind je misschien ook leuk...