Weekbulletin 1 mei 2022

Dienst 09.30 zondag 1 mei a.s.
Voorganger: Slotzondag.
Collectes: 1e Diaconie, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke Feddema
Beamer: Piet van Althuis
Ouderling van dienst: Griet van der Zwaag.
Diaken: Marten of Tiny van der Ploeg

Dienst 09.30 zondag 8 mei a.s.
Voorganger: Dhr. J.Y.van der Wal, Morra.
Collectes: 1e KIA Noodhulp, 2e onderhoud gebouwen

Berichten weekbulletin 8 mei inleveren voor vrijdagmorgen 6 mei voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar de fam. H. Elzinga- Damstra, Ds. Feitsmawei 18.
Ook ging er een bloemengroet naar Reina Boom-Barkema, Hegewal 24. de Falom. (67 jaar) en naar Douwe de Beer, Meekmastraat 14. (76 jaar) en naar Ate Visser, Sj. Baukesstraat 6. (verhuisd)

Verjaardagen deze week:
3 mei Mevr. G. Huizenga-de Jager, Johanneswald 1 kamer 005, 9269 VD Feanwâlden (87 jaar)
4 mei Mevr. D. Hamersma-Elzinga, Nij Tjaerda, kamer 103, 9104 KB Damwâld (83 jaar)
4 mei Dhr. J. Eisma, Joh. Tabesstrjitte 5, 9108 NK Broeksterwâld (84 jaar)
8 mei Dhr. F. Klopstra. Master Hamstrjitte 8, 9108 MH Broeksterwâld (86 jaar)
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd!

Collecte:
Wilt u/jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer: NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwald. Het is hierbij wel belangrijk dat u/jij op de overschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw gift bestemd is. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen. We zien de laatste tijd een achteruitgang van de opbrengst. De collecte in de kerk wordt nog bij de uitgang gehouden.

Namen ambtsdragers:
De oproep gaat nu even op een andere manier dan u van ons gewend was (bij de aktie kerkbalans). We hebben u afgelopen dinsdag op de gemeente-avond gevraagd en hierbij dus ook de oproep nog een keer op het weekbulletin.
De kerkenraad roept u op om namen in te dienen van belijdende gemeenteleden die u geschikt acht voor een functie in de kerkenraad. We hebben afgelopen dinsdag onze nieuwe structuur aan u toegelicht en op basis daarvan hebben we dit jaar de volgende vacatures:
– Scriba (met de invulling hiervan zijn we, zoals aangegeven, zelf ook al bezig)
– Wijkouderling
– Jeugdouderling
We streven er naar om vlak na de zomer nieuwe ambtsdragers te kunnen bevestigen en afscheid te kunnen nemen van een aantal zittende ambtsdragers. We vragen u naam en het ambt wat u daarbij passend vind, voor 8 mei door te geven via: scriba@pknbroeksterwald.nl of op papier bij onze scriba, Thea Loonstra, in de brievenbus, Haadwei 46 De Falom. Svp niet anoniem inleveren.

Liturgie: Slotdienst zondag 1 mei “Van U is de toekomst!”

Muziek voor de dienst

Welkom

De paaskaars wordt dan ook aangestoken

Uitleg dienst / gebed

Het jaarthema van de PKN dit jaar 21/22 luidt ‘Van U is de toekomst’ – We gaan met vertrouwen de toekomst tegemoet omdat God zelf ons tegemoet komt. We zijn niet overgeleverd aan onszelf, we weten van de belofte van de Geest, we zien dus uit naar wat God ons geeft, naar wat God ons te doen geeft. We leven met open handen

Zingen :Wat de toekomst brengen moge Liedbundel 293: vers 1, 2, 3 en 4 (gemeentezang begeleid door het orgel Jaap)

Verootmoedigingsgebed/gedicht

Zingen/ luisteren: Build your kingdom here

Korte meditatie “Van U is de toekomst!”

Zingen/ luisteren: No longer a slave of fear

“Heilige Chaos” Als de muziek begint te spelen zoekt ieder zijn plaats weer op.

Gebed

Loflied

Zingen: Lied 10.000 redenen

Zegen

We zingen met elkaar tot zegen slot EL 79 : Vrede zij U (Orgel Jaap)

U bent welkom in de herberg voor wat drinken en wat lekkers en om even na te praten.

“De heilige Chaos”.

“Speeddate”
Op verschillende plekken in de kerk zijn zitplekken rond een tafel. Hierop liggen kaartjes. Je pakt er één af en leest het kaartje en gaat hierover even in gesprek met je tafelgenoten. ( Er zit een jongere(of 2) bij deze tafel die dit leidt?)

Aanbidding: Klaas Steegstra zit in het oude clublokaal met zijn gitaar. U wordt uitgenodigd om met hem mee te zingen.

Liturgisch bloemschikken: In de hal van de kerk kunt u iets creatiefs maken n.a.v. het thema : “Van U is de toekomst! “ Hier moet een voorbeeld voor worden bedacht en materiaal voor komen. Liturgiecommissie hier bij inschakelen voor ideeën.

Herdenkingshoek : hier kunt u een kaarsje opsteken voor iemand (Tafel met plaat erop waar kaarsjes op kunnen)

Hersenspinsels: In de consistorie vind u de mogelijkheid om iets te lezen. Om zelf een gedicht/woorden te schrijven enz. (Boekjes/schrijfmaterialen aanleveren)

Klaagmuur: Meditatieve hoek. Hier kunt u een gebed opschrijven en inleveren in de klaagmuur/box. Dit wordt na de dienst als een brandoffer verbrand met de woorden : Zuivere vlam, verdrijf met je licht, de angsten van ons hart.

Bijbelse spellen: Voor de jeugd van de kindernevendienst zijn er spelletjes (binnen en buiten), een tekenhoekje in het nieuwe grote lokaal

Dit vind je misschien ook leuk...