Weekbulletin 1 november 2020

● Dienst op zondag 1 november a.s. (Zendingszondag) 11.00 uur:
Voorganger: Ds. D. Schreurs, Hegebeintum
Collectes: KIA Najaarszending, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Ouderling van dienst: Gerrie Visser diaken: S. van Klaarbergen
Beamer:Piet

● Dienst op woensdag 4 november 19.30 Dankdag gewas en arbeid.
Voorganger: Ds. G. Otter, Damwâld
Collectes: Diaconie, 2e Kerk
Koster: Kees
Ouderling van dienst: Henk Rozema diaken: E. Dijkstra
Beamer: Oege
Kindernevendienst:geen

• Gjin gemeentejoun op 4 novimber
Bêste broers en susters
– oer kofje/thee, tsiis, woarst en komkommer-
Oars hienen wy elkoar faaks woansdei 4 november troffen om mei elkoar as gemeente in gemeentejoun te hâlden. Mar jim sille begrype, dêr kin no gjin sprake fan wêze. Gjin kofje fan Gepke, gjin genoeglik praatsje mei jo buorbroer of buorsuster, gjin ynhâldlike taljochting fan wer’t de tsjerkerie har op dit stuit oer boegd, en net in lekker stikje tsiis of woarst mei komkommer en mei syn allen de brot wer wat opromje…En dat is spitich fansels, mar it is net oars Wy hâlde jim op dit stuit sa folle as mooglik fia it wikebulletin op de hichte oer wat foar in elk belangryk en nedich is om te witten. Foarlopig kinne jim, foar dit soarte regelsaken dus noch gewoan thús bliuwe. Soarchje jim sels foar de kofje/thee, tsiis, woarst en komkommer?

● Dienst op zondag 8 november a.s.
In de morgendienst: dhr. J.v.d.Kamp, Leeuwarden
Collectes: Collecte Jeugdwerk JOP, 2e onderhoud gebouwen

Berichten weekbulletin 8 november inleveren voor vrijdagmorgen 6 november voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat , met een groet van ons allen, naar Mw. Tiete Eisma- Kempenaar, Joh.Tabestrjitte 5. (82 jaar) Ook gaat er een bloemengroet naar Durk Bosch, P. Dantumastrjitte 3. (77 jaar) en naar Roelof Hansma, Skutterswei 6.

● Verjaardagen deze week:
3 nov. Mevr. K.de Jong-van der Galiën, Badhûswei 53, 9104 DX Damwâld. ( 87 jaar).
5 nov. Mevr. D.van der Wal-Buwalda, Auke Jansstrjitte 13. (76 jaar).
Alvast van harte gefeliciteerd

• De kerkenraad vergadert maandag 2 november a.s. om 19.45 uur

• Het College van Kerkrentmeesters vergadert dinsdagavond 3 november a.s .19.45 uur.

● Actie Dankstond voor de voedselbank Dantumadiel:
Als opkreaskommisje willen we dit jaar toch de actie voor de voedselbank organiseren. Anders dan anders omdat in deze vreemde tijd alles anders is. Vooral nu heeft de Voedselbank onze steun hard nodig, door de coronacrisis komen steeds meer mensen in de financiële problemen. Om de actie corona-proof te kunnen organiseren, hebben we het volgende bedacht. Tot en met woensdag 4 november (Dankstond) kunt u bij Peter en Anneke Wolters uw bijdrage bestellen. Dit kan zowel in de winkel als via de telefoon. Tel.nr. 0511-421874. Producten waar u uit kunt kiezen zijn: aardappelen, uien, wortels enz. Honing en verse eieren. Peter en Anneke noteren uw bestelling en zorgen er vervolgens voor dat de goederen bij de Voedselbank terecht komen. Voor deze medewerking zijn we Peter en Anneke heel dankbaar. Mocht u liever een financiële bijdrage aan de Voedselbank willen
geven dan kan dit op ibannr: NL60RABO01621.90.735 t.n.v. Stichting Voedselbank Dantumadiel.
Binnie, Renny en Wiepie, opkreaskommisje

● 1 November: Najaarszendings-zondag
Door alle Coronabeperkingen kunnen we deze zendingszondag niet op de gebruikelijke manier met elkaar beleven. Wel willen we uw aandacht vragen voor de bestemming van de collecte van deze dag. In het kader van kerken staan op tegen armoede gaat de zendingscollecte deze keer naar het vormingscentrum P3W in West-Papoea. Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel vrouwen zijn nauwelijks opgeleid. Bij het vormingscentrum P3W leren vrouwen lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Daardoor staan vrouwen sterker in hun schoenen én ze nemen hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of ze starten lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters. Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea. Van harte aanbevolen door de Z & E commissie.
Een bijdrage voor deze collecte kunt u overmaken naar bankrekeningnummer NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwald. Vermeld bij de omschrijving duidelijk dat uw bijdrage voor de najaarszendingszondag bestemd is.

● Liturgie:
– woord van welkom en mededelingen
– psalm 62 vers 1
– stil gebed
– votum en groet
– lied 936 (uit het nieuwe liedboek van 2013) ‘Luister naar de wind’
– gebed
– lezing uit de Bijbel (Nieuwe Bijbelvertaling, 2004):
1 Korinthe 1 vers 10 t/m 13
1 Korinthe 3 vers 1 t/m 4 en 21 tm 23
– gezang 459 ‘Door de nacht van strijd en zorgen’
– preek ‘Alles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God’
– psalm 63 vers 1, 2 en 3 (van: Nederland Zingt)
– gebeden
– geloofsbelijdenis
– psalm 62 vers 1 (van: Nederland Zingt)
– zegen

Dit vind je misschien ook leuk...