Weekbulletin 10 april 2022

● Dienst 13.45 zondag 10 april a.s. Voorganger: Ds. B. Terlouw.
Collectes: 1e Jong Protestant, 2e kerk
Koster: Anne Woudstra
Beamer: Henk Rozema
Kindernevendienst: Jelkje van der Zwaag en Petra Westra
Onderwerp: Jezus het paaslam
Kinderlied:

Ouderling van dienst: Coba Wijbenga
Diaken: Marten of Tiny van der Ploeg
Lector: Johanna Bloem

● Dienst 19.30 Witte Donderdag 14 april a.s. Heilig Avondmaal Voorganger: Ds. E.J. Terpstra.
Collectes: 1e Diaconie, 2e kerk
Koster: Gepke Feddema
Beamer: Oege Visser
Ouderling van dienst: Tineke Zoodsma
Diaken: Albertien Hellinga en Wilma Kooistra.
Lector: Klaas Steegstra

● Dienst 19.30 Goede Vrijdag 15 april a.s. Voorganger: Ds. J.G. Arensman, Drachten.
Collectes: 1e Kerk, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Reinder Visser
Beamer: Piet van Althuis
Ouderling van dienst: Thea Loonstra
Diaken: Eelke Dijkstra
Lector: Trieny Jilderda

● Dienst 9.30 zondag 17 april a.s. Eerste Paasdag Voorganger: Dhr. J. v.d Kamp, Leeuwarden.
Collectes: 1e KIA Wereld diaconaat, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke Feddema
Beamer: Sieberen Rosier
Kindernevendienst: Baukje Rozema en Fokelien Bouma
Onderwerp: Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld
Kinderlied: Wij vieren feest
Ouderling van dienst: Anne Marinus.
Diaken: Sybren van Klaarbergen
Lector: Tineke Haisma

● Dienst 9.30 zondag 24 april a.s.
Voorganger: Dhr. J.Wagenaar. Dokkum
Collectes: 1e: Eigen jeugd, 2e onderhoud gebouwen

Berichten weekbulletin 24 april inleveren voor vrijdagmorgen 22 april voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063/06 57177316 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 25-jarig bruidspaar Bram en Ina Kloosterman-de Haan, Bûtefjild 40, Feanwâlden. Ook ging er een bloemengroet naar Klaas Steegstra, P. Dantumastrjitte 5. (64 jaar) en naar Liuwe Huzinga, Patrimoniumwei 6. (84 jaar)

Verjaardagen deze week:
11 april. Dhr. L. van der Zwaag, Master Woudstrastrjitte 15, 9108 MJ Broeksterwâld (79 Jaar)
18 april mevr. W.V. Keegstra-Zondervan, Atewei 8, 9108 NA Broeksterwâld (77jaar). 23 april. Dhr. F.Veenstra, Meekmastrjitte 12, 9108 MT Broeksterwâld (79 jaar)
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd!

Collecte:
Wilt u/jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer:
NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwald. Het is hierbij wel belangrijk dat u/jij op de overschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw gift bestemd is. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen. We zien de laatste tijd een achteruitgang van de opbrengst.
De collecte in de kerk wordt nog bij de uitgang gehouden.

Koffiedrinken:
Sneintemiddei 10 april is it noch gjin waar om bûtendoar te sitten en dêrom nûget de tsjerkeried de gemeente út om nei de middeistsjinst wer ris noflik meiinoar kofje, tee of fris te drinken yn it lokaal. Allegearre, jong en âld, tige wolkom.

Kopij voor Geandewei nr. 8 moet op donderdag om 12.00 uur bij mij binnen zijn. Dit in verband met de Paasdagen. Kopij kunt u sturen naar: geandewei@pknbroeksterwald.nl Met vriendelijke groeten, Anna Martha Klimstra.

Liturgie:

Voor aanvang van de dienst vindt er orgelspel plaats en wordt er gezongen uit “Johannes de Heer” nummer 45: Wijze ELB 132 (U zij de glorie)
Dochter Sions, wees verheugd!
Juich van vreugde, Jeruzalem!
Zie, uw Koning komt tot u
Ja Hij komt, de Vredevorst!
Dochter Sions, wees verheugd!
Juich van vreugde, Jeruzalem!

Welkom
Openingslied: Psalm 2;1,2 Wat drijft de volken
Stil gebed // Votum en Groet
Gebed om verlichting met de HG
Schriftlezing: Psalm 2 (NBV)
Zingen: Ps. 2: 3 en 4 Ik roep op aarde…
Schriftlezing: Hand. 13:26-33 (NBV)
Zingen: Gez. 217(LvdK): 1 en 2 Jezus leeft en ik met Hem!
Uitleg en verkondiging
Zingen: Gez. 231(LvdK): 1 en 3 Wij knielen voor Uw zetel neer
Geloofsbelijdenis & voorbereiding HA (op Witte Donderdag): Heid. Catech. Zondag 28 v/a 76
Zingen: Gez. 477: 1 Geest van hierboven
Pastorale mededelingen / Dankgebed en voorbeden
Zingen slotlied: Ev. Liedb. 246: 1 en 2 Ik bouw op U
Zegen
Collecte bij de uitgang.

Dit vind je misschien ook leuk...