Weekbulletin 12 januari 2020

● Dienst op zondag 12 januari
In de morgendienst: Ds.A.J.J. van Vliet Heilig Avondmaal, organist Klimstra.
In de middagdienst: Ds. K.van Marrum, Feanwalden. Dankzegging H.A. Organist v.d. Weide
Collectes: diaconie 2e kerk
Koster: Gepke
Kindernevendienst: Beide groepen
Onderwerp: Debora
Kinderlied: https://www.youtube.com/watch?v=2JTNFISAPfY (deze link  werkt helaas niet)

Liederen voor de dienst: LB 21: 1,2,3 ’s middags: LB 21: 4,5,6,7.

● Kerkboeket:
Het kerkboeket gaat , met een groet van ons allen, naar mevr. Pietje Koonstra, Winkelplein 1, 9244 JA Beetsterzwaag

● Berichten weekbulletin 12 januari inleveren voor vrijdagmorgen 17 januari voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail:weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 19 januari
In de morgendienst: dhr. G. Visser, Walterswâld , organist J. Klimstra
In de middagdienst: ds. E. v.d. Veer, Ferwert, organist B. Bosch
Collectes: kerk, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Klaas
Kindernevendienst: oudste groep.
Onderwerp: Gideon.
Kinderlied:

Liederen voor de dienst: LB 169: 1,2,3 ’s middags: LB 169: 4,5,6.

● Giften diaconie:
De diaconie heeft aan de volgende projecten het afgelopen jaar een gift geschonken:
– Stichting mensenkinderen. dit is een stichting die hulp aan kinderen geven in kwetsbare en arme gezinnen.
– Artsen zonder grenzen die hulp bieden in landen met nood
– Voedselbank Dantumadiel.
– Vrijwillige palliatieve zorg in N-O Friesland.
– Bartimeüs fonds. Hulp aan slechtzienden.
– Liliane fonds. Het Liliane Fonds maakt kinderen met een handicap sterker en hun omgeving toegankelijk. Dat doen we samen met partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
– Wilde ganzen. Projecten in Afrika, Z-O Azie, Midden Amerika t.b.v. onderwijs, gezondheidszorg, water, voedsel en armoedebestrijding.
– Tear Fund. Zij geven hulp om arme gezinnen zelf voedsel te laten verbouwen en trainingen te geven.
– Het rode kruis. Hulp geven met name in Syrië.
– Simavi. Simavi wil ervoor zorgen dat kwetsbare mensen in arme en minder welvarende landen op basis van goede en volledige informatie zelf kunnen kiezen voor een gezond leven.
– Woord en daad. Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. Wij verbinden mensen, organisaties, bedrijven en lokale partners uit alle sectoren. Zo werken we aan een menswaardig bestaan vooriedereen, en scheppen we samen hoop en nieuwe kansen om armoede te overstijgen.
– Unicef: Samen met anderen willen wij ieder kind de kans geven om kind te kunnen zijn. Ieder kind moet gezond kunnen opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en het beste uit het leven kunnen halen. Het maakt voor ons niet uit waar ze wonen, waarin ze geloven en war hun afkomst is. We zijn er, onvoorwaardelijk, voor ieder kind.
– Leger des heils. Het leger des Heils helpt en zorgt voor mensen aan de onderkant van de samenleving
– Leprazending. Hulp aan landen waar deze ziekte een bedreiging is.
– Stichting beautiful kidz. Geeft hulp aan kinderen in arme gebieden in Namibië.
– Amref. Is een organisatie die naar gebieden vliegen die moeders en kinderen helpen in Afrika.
– Bijbelvereniging (Nederlandse Gideons voorheen) Zij verspreiden Bijbels in gevangenissen, vakantie huizen en ziekenhuizen etc.
– Trans World Radio. Het brengen van het evangelie via de radio in Noord Korea.

● De blommekoördinaasje
Guon minsken yn ús tsjerklike gemeente dogge oanienwei in protte wurk dat oaren net iens opfalt. In foarbyld is dat fan de blommekoördinatrise. Twa susters út ús gemeente dy ‘t tafallich ek noch susters binne hawwe der jierren en jierren foar soarge dat gemeenteleden by leaf en leed de blommen fan tsjerke krigen. Earst wie Henny Jilderda-Kooistra sa goed as wy witte der wol sa ‘n 27 jier mei dwaande en har suster Klaske Koonstra-Kooistra hat it no al wer 30 jier dien. Altyd mar wer it kopke der by en net ien ferjitte. Altyd mar wer yn de gaten hâlde fan wat der bart yn ús gemeente. Soks wurdt nea genôch wurdearre. Klaske hat no oanjûn dat it tiid wurdt dat de jongere generaasje it oernimt. Corry Marinus-Brandsma fan de Jagerswei hat tasein dat sy it wol fan Klaske oernimme wol en dêr binne wy tige bliid om. Op tongersdei 9 jannewaris 2020 hat de offisjele oerdracht west. De froulju wurde tige betanke, foar de eardere ynset en foar it opnimmen fan de nije taak. It tillefoannûmer fan Corry
is 424717.

● Koffieochtend op woensdag 15 Januari vanaf 10.00 uur in lokaal de Ger. Kerk.
Op deze ochtend komen we weer bij elkaar, voor een gezellige morgen, zoals gewoonlijk beginnen met we met een lekker bakje koffie, met iets er bij. We gaan weer aan de slag om onze hersenen te trainen (zo blijf je jong) met enkele spelletjes. Tussendoor worden we weer voorzien van koffie ed. We sluiten weer af om plm. 11.30 uur. Iedereen is weer van harte welkom, neemt gerust weer iemand mee. Voor vervoer kunt u bellen met: Ankje Fokkens (tel: 422869 ) en Rie Jansen (tel: 424656). U kunt haar ook vragen om inlichtingen. Volgende bijeenkomst is op woensdag 12 februari om 10.00 uur
Namens de dames van de koffiegroep , Rie Jansen

Dit vind je misschien ook leuk...