Weekbulletin 13 november 2022

● Dienst 13.45 zondag 13 november a.s.
Voorganger: Ds. K. van Marrum, Spannum.
Collectes: 1e KIA Werelddiaconaat, 2e Onderhoud gebouwen.
Koster: Kees van der Ploeg.
Beamer: Oege Visser.
Kindermoment verzorgd door: Jelkje van der Zwaag en Fokje Schaafsma.
Kinderlied:

Onderwerp:  God en Job praten met elkaar.
Ouderling van dienst: Tjitske van Dijk.
Diaken: Marten of Tiny van der Ploeg.
Lector: Jan Jitse Visser.

Ochtenddienst 9.45 zondag 20 november a.s. Laatste zondag kerkelijk jaar.
Voorganger: Dhr. J. Klimstra, Broeksterwâld.
Collectes: 1e Pastoraat, 2e Onderhoud gebouwen.

Middagdienst 13.45 zondag 20 november a.s. Laatste zondag kerkelijk jaar/ gedenken overledenen.
Voorganger: Mevr. J. Bloem, Broeksterwâld.
Collectes: 1e Pastoraat, 2e Onderhoud gebouwen.

Op zondag 20 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We willen in de middagdienst de gemeenteleden, die ons dit jaar ontvallen zijn, herdenken. Voorganger is mw. J. Bloem.

Trienke Visser-Koonstra
* 20 april 1952
† 26 oktober 2021
Hilda Jilderda-Huizenga
* 11 december 1965
† 10 februari 2022
Pietsje Koonstra
* 12 januari 1937
† 1 juli 2022
Elly Bethlehem-Dijkstra
* 22 februari 1938
† 16 augustus 2022
Liuwe Huizinga
* 5 april 1938
† 22 augustus 2022

Berichten weekbulletin 20 november inleveren voor vrijdagmorgen 18 november voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar zr. Willeke vd. Veer-Nicolai, Hazzeloane 5. (thuiskomst ziekenhuis). Ook ging er een bloemengroet naar Djoke vd .Wal-Buwalda, A. Jansstrjitte 13.(78 jaar).

Verjaardagen deze week:
14 november. Zr. A. de Jong-Boonstra, Nij Tjaerda 108, 9104 KB Damwâld. ( 90 jaar).
15 november. Zr. A. Miedema-Visser, Pieter Dantumastrjitte 9, 9108 NN Broeksterwâld ( 79 jaar).
16 november. Br. D. Jilderda, Master Hamstrjitte 4, 9108 MH Broeksterwâld. ( 88 jaar).
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

Tinke en betinke – ús tsjerke is iepen.
20 november, de lêste snein fan it tsjerklik jier.  Wy steane yn leafde stil by en neame de nammen fan harren dy’t us foargien binne. Har nammen wurde neamd, mar net as in opsomming. Se wurde yn ferbân brocht, yn de rige pleatst mei allegear dy’t ús yn Kristus foargien binne en mei allegear dy’t noch komme sille.  Se heare allegear by elkoar, al dy nammen út it ferline en it heden: tegearre ûnderweis nei Gods takomst.

Ús gemeente stiet mei de neisten stil by de gemeenteleden dy’t dit tsjerklik jier stoarn binne.  Wy tinke oan harren. Wysels drage har en faaks ek oare nammen, fan dy’t ús ûntfallen binne, yn ús hert en op de tonge.

Dêrom is de tsjerke sneintemiddei 20 november tusken 15.30 en 17.00 iepen, foar jo, foar dy, foar it doarp, foar elts,  dy’t in kearske oan stekke wol,  dy’t efkes neitinke, betinke, sitte wol.

En foar wa’t wol steane wy mei in bakje kofje foar jim klear.

Dat wy sa, mei syn allen, ús troch dit betinken en it ljocht mei elkoar ferbûn fiele meie.
(Kom wannear’t it útkomt , hâldt rekkening mei in oar).

Koffiemorgen op woensdag 16 november 2022.
Op 16 november is er weer een koffieochtend. Jong en oud wordt hiervoor uitgenodigd. Vanaf 10 uur bent U/jij van harte welkom in het lokaal van de gereformeerde kerk. Voor vervoer kan worden gezorgd. Neem dan even contact op met A. Fokkens-de Groot tel.nr. 0511-422869 of C. Wybenga-Kuiken tel.nr. 06-30644304. Tot ziens.

FRYSLAN FOAR MOLDAVIE
De afgelopen 3 jaar hebben gemeenten van de ring ZWOE–Dokkum (Zending, Werelddiaconaat, Oecumene & Evangelisatie) het Kerk in Actie project Fryslân foar Rwanda ondersteund, resulterend in een jaarlijkse bijdrage van € 29.500,= Op 15 maart 2022 is op classicale bijeenkomst in Leeuwarden besloten dat het project Fryslân foar Rwanda zal worden opgevolgd door FRYSLAN FOAR MOLDAVIE.
De aftrap van Fryslân foar Moldavië heeft op 20 juni j.l., in een bijeenkomst in Franeker, plaats gevonden. Op deze avond hebben een drietal jongeren uit verschillende Moldavische dorpjes ons op enthousiaste wijze verteld over hun leven in Moldavië en het project waarbij ze betrokken zijn. Op deze avond werd ook het mini-magazine “Fryslân foar Moldavië” getoond. Hiervan heeft onze gemeente afgelopen zondag een exemplaar gekregen.
Het project Fryslân foar Moldavië bestaat uit 4 onderdelen:
1. Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen (Home Care). Naast zorg en aandacht komt Home Care op voor de rechten van de ouderen, door middel van het verstrekken van thuiszorg voor ongeneeslijke zieke mensen en het ondersteunen van mantelzorgers. Ook zorgen ze voor medische hulpmiddelen zoals krukken of rolstoelen. Hoofddoel is het tegengaan van pijn en lijden en het verhogen van de levenskwaliteit van patiënten met een chronische ziekte en hulp aan familie, vrienden of vrijwilligers.
2. Kinderen en ouderen worden gezien (Bethania). Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, doordat hun ouders naar het buitenland zijn vertrokken. Daardoor gaan ze niet regelmatig naar school en lopen ze een groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Ze voelen zich eenzaam en verlaten, en hierdoor liggen depressie en agressie op de loer. Bij het dagcentrum van de christelijke organisatie Bethania ontvangen kwetsbare kinderen hulp bij het maken van hun huiswerk, een maaltijd en krijgen ze psychosociale hulp aangeboden. Ook is er een tienerclub en worden er in de schoolvakantie zomerdagkampen georganiseerd.
3. De kerk helpt kwetsbare mensen door de MCA (Moldovan Christian Aid).  Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er zijn voor deze kinderen en ouderen. MCA ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.
4. Kerken geven kinderen een toekomst (Youth for Christ). In het armste land van Europa, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienenof hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en/of misbruikt in de seks- en drugsindustrie. Kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen en hebben de handen ineengeslagen om kinderen een betere toekomst te geven.

Bestellen Bijbelse dagboekjes 2023.
Achter in de hal liggen de bestellijsten waarop u uw bestelling van de dagboekjes voor 2023 kunt noteren.
Van de boekjes die meestal door gemeenteleden besteld worden is de prijs bekend.
Deze kosten zijn: ‘Kruimkes van ‘s Heeren tafel’ € 13,99. ‘Dag in dag uit’ dagboekjes: normaal lettertype € 7,50 en groot lettertype € 10,99
Weet u een ander mooi bijbels dagboekje wat u wilt bestellen dan kunt u dat ook aangeven, dan proberen we die voor u te halen.
U kunt de boekjes betalen wanneer ze bij u thuis bezorgd worden.
Wilt u het boekje voor 5 december in huis dan kunt u dat aangeven, maar wacht dan niet te lang met bestellen.
U mag uw bestelling ook telefonisch doorgeven, op mijn mobiele nr 06-14645160.
Vriendelijke groet Ina Kloosterman

Liturgie:
Intochtslied psalm 98: 3 en 4
– Votum & Groet
– Voorlezen van de Apostolische Geloofsbelijdenis.
– Zingen: lied 1008, Rechter in het licht verheven
Gebed
Loflied: lied 871, Jezus zal heersen waar de zon
Kinderlied, kinderen gaan naar nevendienst.
Schriftlezing: Lucas 11: 1-13
Zingen lied 58 uit de Evangelische liedbundel: Zoekt eerst het Koninkrijk van God
Goed Nieuws
– Luisterlied: Alisa Turner This is my prayer (with dutch translation – YouTube
Dankgebed / voorbeden
Collecte
– Slotlied: zingen lied 79 uit de Evangelische liedbundel: vrede zij u
– Zegen

Wijkindeling:
Afgelopen maandag hebben we tijdens de kerkenraadsvergadering Klaas en Trieny Jilderda als nieuwe wijkouderlingen in ons midden mogen begroeten. In deze vergadering is dan ook de nieuwe wijkindeling vastgesteld. Op de volgende pagina ziet u de wijkindeling met de bijbehorende wijkouderling. Mochten er bijzonderheden zijn dan kunt u contact met hen opnemen. Let op: het kan zijn dat uw oude wijknummer niet overeenkomt met het nieuwe nummer, dus even goed kijken naar de straatnamen.

Er wordt gewerkt aan een nieuw kerkboekje. In dit kerkboekje worden de wijken inclusief de wijkassistenten verwerkt. De huidige wijkassistenten zijn op de volgende pagina nog niet genoemd maar deze worden geïnformeerd door de wijkouderlingen. Het is dus nog even wachten op het kerkboekje voor een volledig overzicht.

Wijk 1
Ouderling Tineke Zoodsma
0511-424079Straatnaam
Auke Jansstrjitte
Ds. Dijkstrawei
Atewei
Ds. Feitsmawei
Sjoerd Baukesstrjitte
Tjeerd Nautastrjitte
Pieter Dantumastrjitte

Zr. Zus Huizenga
Zr. Gerrie Visser
Br. Ronald en zr. Catharina Ypma-Bloem
en voorkeursleden

Wijk 2
Ouderling Reina Boom
0511-423459Straatnaam
Pieter Durkstrjitte
Meekmastrjitte
Patrimoniumwei
Broekpôlen
Mûnewei
Rinewâl
Haadwei (de Falom)
Efterwei

Zr. Detje Hamersma
Zr. Aukje de Jong
Zr. Anna Osinga
en voorkeursleden

Wijk 3
Ouderling Coba Wijbenga
06-30644304Straatnaam
Westerloane
Skutterswei
Foksepaed
Boskwei. Jagerswei, Hazzeloane
Hegewâl
Haadwei (Broeksterwâld)
Haadwei (Damwâld)
Master Woudstrastrjitte
Bûtenfjild
Boargemaster Nautawei
Schwartzenbergloane
Tienewei

Br. Binne Huizenga
en voorkeursleden

Wijk 4
Ouderling Klaas en Trieny
Jilderda
0511-422706Straatnaam
Kavelwei
Master Hamstrjitte
Johannes Tabesstrjitte
Haeijehoeke

Br. Roel Broersma
Zr. Klaske de Jong
Br. Siep en zr. Hilly Hoekstra
en voorkeursleden

Dit vind je misschien ook leuk...