Weekbulletin 13 september 2020

● Website
Houdt u zo goed mogelik de website van onze gemeente in de gaten voor belangrijke mededelingen, update’s, bemoedigingen etc. https://www.pknbroeksterwald.nl

● Kerkdienst. Vandaag 13 september 2020 om 9.30 uur: M.J. Koppe
Koster: Henk
Ouderling van dienst: Anne Woudstra en diaken: E. Dijkstra.
Beamer: Piet

● Dienst op zondag 20 september a.s.
In de morgendienst om 9.30 uur:
Collectes: 1e Zending 2e Onderhoud gebouwen
Koster: Reinder

● Informatie betreffende Collectes:
Wilt u/jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer: NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwald. Het is hierbij wel belangrijk dat u/jij op de overschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw gift bestemd is.
13 september 2020 : 1e collecte: JOP nat. Jeugdwerk
2e collecte: kerk

● Berichten weekbulletin 20 september 2020 inleveren voor vrijdagmorgen 18 september 2020 voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Kerkboeket gaat naar: Pieter de Jong, Talma Hûs, Juliusstrjitte 44, 9269 NV Feanwâlden. (93 jaar)
Ook gaat er bos bloemen naar Anneke vd. Zwaag-vd. Galien, Mr. Woudstrastraat 15. (76 jaar)

● Binnenkomst van kerk en kerkzaal en verlaten van de kerk
Wat fijn dat we weer naar de kerk mogen. Wel met nog beperkingen volgens de maatregelen van de RIVM. Zo kunnen we helaas nog niet zingen en moeten we nog aan de 1.5 meter afstand voldoen. We willen u daarom nogmaals wijzen op het afstand houden bij het binnenkomen en verlaten van de kerk.

Nadat u een plek toegewezen hebt gekregen, dan graag niet verder door de kerk heen en weer lopen. Er zijn gemeenteleden die aangegeven hebben dit vervelend te vinden. Bij vragen kunt u altijd een seintje aan de dienstdoende coördinator geven.
Na de dienst krijgen de mensen op de galerij eerst een seintje van de coördinator om de kerk te verlaten en daarna de mensen in de kerkzaal. Na de dienst kunt u op 1.5 meter afstand vanzelfsprekend nog even bijpraten.

● Tankbetsjûging:

Troch jimmen meilibjen mei blommen en kaarten, is it dochs in feest op “oardel meter” wurden. Om stil fan te wêzen. Tige tank allegeare.
Geart en Tetsje

● Middagdiensten
Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering van 7 september jl. heeft de kerkenraad unaniem na overleg besloten om de middagdiensten tot einde dit jaar te laten vervallen. Dit heeft alles te maken met de corona en de maatregelen die daar uit voort vloeien.

● Kindernevendienst
Hoi jongens en famkes!
En toen was de zomervakantie alweer voorbij, hopelijk hebben jullie allemaal een onvergetelijke zomer gehad. Natuurlijk zijn we erg benieuwd naar jullie verhalen en we hebben dan ook goed nieuws. Afgelopen zondag 23 augustus zijn we weer begonnen met de kindernevendienst in het kerklokaal. Vanwege de coronamaatregelen doen we dat elke zondag net een beetje anders. Jullie mogen bij binnenkomst in de kerk gelijk rechtdoor lopen naar het lokaal, waar jullie ook de hele dienst zullen blijven. Bij het verlaten van de kerk mogen jullie ouders jullie ophalen uit het lokaal.
Wij hopen veel van jullie zondag weer te zien!

Tige Tank !!
Heel graag willen Hanneke en ik iedereen enorm bedanken voor het afscheid van afgelopen zondag !
Natuurlijk was het heel erg jammer dat we elkaar door de corona-maatregelen niet de hand konden schudden of samen koffie met oranjekoek konden drinken, maar we hebben toch het afscheid als erg warm ervaren. Natuurlijk ook door alle mooie woorden van Jaap, maar ook door de vaas met zelfgemaakte bloemen van de kinderen, de prachtige symbolische spiegel én door alles wat u als bijdragen hebt gegeven voor het boek (waar we ook via de post nog bijdragen van krijgen, van wie er zondag niet konden zijn): We willen iedereen die een bijdrage hieraan heeft gegeven heel heel erg bedanken voor alle goede woorden, wensen, de leuke anekdotes etc. etc.
Onze wegen hebben zich “officieel” gescheiden, maar tegelijk weten we dat we allemaal samen ons op één en dezelfde weg bevinden, die uitkomt in het eeuwig Vaderhuis. Dáár zullen we elkaar zeker weer ontmoeten. Maar mocht u eens in Bolsward komen, wip gerust eens langs bij/in de pastorie. Vanaf eind december hopen we dat we daar onze intrek in kunnen nemen. Van harte welkom !
Het ga u – nogmaals – goed en Gods zegen zal u dragen, iedere dag opnieuw, persoonlijk én als gemeente !!
Alfons en Hanneke van Vliet

PS Hopelijk hoef ik de scherpe punten van de prachtige hooivork niet vaak in mijn ….. te voelen prikken !

Liturgie 13 september 2020
Geachte broeder/zuster,
Hierbij de “droge” liturgie voor a.s zondagmorgen.
Een gezegende zondag toegewenst !
Hart.groet : ds M.J.Koppe
———————————–
lied van te voren
Binnenkomst en welkom
Intochtslied : psalm 139: 1, 2 en 3 …
Stil gebed /votum en groet
Klein gloria
Gebed van verootmoediging
zingen : ps 65 : 2
Wetslezing
zingen : gez 7 : 1 en 4 Het Woord dat u ten leven …
Gebed om de H. Geest
Schriftlezing : Maleachi 4 : 1 – 6 ( NBG vert van 1951 )
zingen gez 293: 1, 3 en 4 …

Verkondiging

zingen : gez 313 : 1 t/m 7 Zonne der Gerechtigheid …
Dankzegging en voorbeden

Slotlied : EvB 374 : 1,2 en 3 O, Heer, mijn God ….
zegen

Dit vind je misschien ook leuk...