Weekbulletin 14 juni 2020

● Website
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente in de gaten voor belangrijke mededelingen, update’s, bemoedigingen etc. https://www.pknbroeksterwald.nl

● Kerkdiensten. 21 juni met dhr. Visser uit Wâlterswâld te volgen via de kerktelefoon en www.kerkomroep.nl. Zie onderaan dit weekbulletin voor meer informatie over de komende kerkdiensten.

● Vanaf juni gaan wij van het verjaardagsfonds weer bloemen bezorgen bij de gemeenteleden thuis, tot aan de voordeur.

Jaarrekening kerk 2019:
De jaarcijfers van de kerk liggen van 8 juni tot en met 15 juni ter inzage bij onze penningmeester. Belt u van tevoren even met Christine Deinum (tel 476871) als u de cijfers in wilt zien?

● Informatie betreffende Collectes:
Nu we in verband met het coronavirus voorlopig niet samen kunnen komen voor kerkdiensten, is er ook geen rondgang voor de collectes.
Wilt u/wil jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer: NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwald. Het is hierbij wel belangrijk dat u/jij op de overschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw gift bestemd is.
14 juni: 1e collecte: collecte dorpskerken
2e collecte: onderhoud gebouwen

● Berichten weekbulletin 21 juni inleveren voor vrijdagmorgen 19 juni voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Verjaardagen deze week:
14 juni. Dhr. M. Jagersma, Sj.Baukesstrjitte 1. (88 jaar). Alvast van harte gefeliciteerd.

● Een bloemengroet gaat, met een groet van ons allen, naar:
Marten en Klaske Koonstra-Kooistra,Mr. Hamstrjitte 18.
Jaap en Anneke Bijlsma – Kloosterman, Schwarzenbergloane 7,
Ronald Ypma, Tj. Nautastrjitte 13, die in Beatrixoord verblijft.

● Pastoraal nieuws:
Op freedtemoarn 12 juny 2020 is nei in skoft siikwêzen dochs noch hastich ferstoarn Tabe Johannes Annema fan de Pieter Durksstrjitte 22a, 9108ML Broeksterwâld. Tabe is goed 65 jier âld wurden. Wy winskje syn frou Geke en de bern en bernsbern in protte sterkte ta mei dit ferlies. De betinkingstsjinst foar Tabe sil plakhawwe op tongersdeitemoarn 18 juny yn de grifformearde tsjerke fan Broeksterwâld.

Op freed 12 juny is Siede Postuma fan it MCL yn Grins nei de Waadwente yn Dokkum brocht. It die bliken dat in fierdere behanneling fan Siede syn sykte te swier wêze soe foar him. It nije adres fan Siede is:
De Waadwente
p.a. Siede Postuma
2e etage, kamer 14
Birdaarderstraatweg 68
9101DA Dokkum.
Wy bidde de Heare God om treast en sterkte foar de famyljes Annema en Postuma.

● Mededeling
Broeders en Zusters,
Gemengde gevoelens. Ziek zijn en geloven in God onze lieve Heit. Geloven, vertrouwen dat onze Heit in alles kan en wil voorzien. Zijn wil zal gebeuren in Hemel en ook op aarde in onze levens. Is Heit liefdevol? Streng, autoritair, waar je angst voor moet hebben? Nee, onze Heit houdt van ons ons. Hij staat met open armen op zijn kinderen te wachten, wat er ook speelt in je leven. De God van liefde, kracht, geduld, zachtmoedigheid en gezondheid en nog veel meer. Onze lieve Heit, bij hem is alles mogelijk en Hij maakt kenbaar welke weg je mag bewandelen. De weg die je met onze lieve Vader bewandelt wil niet zeggen dat waar je bent God je daar voor altijd wil hebben. Kom in beweging en ga verder, pak mij vast en ga. God heeft ons geleid en wij gaan dan ook met gemengde gevoelens afscheid nemen van onze fijne gemeente uit Broeksterwoude. Denk niet dat wij het niet goed hebben gehad of dat wij het niet fijn vonden. Nee, zo veel kaarten en warme woorden van onze lieve broeders en zusters, hartverwarmend. De Heer wijst ons de weg die wij moeten gaan. Hoe vreemd en lastig soms ook voor een ieder van ons. Afscheid nemen van de gemeente hier voor zolang de Heer dit wenst. Wij mensen begrijpen niet altijd de wandel van God. Wat we wel weten is dat onze lieve Vader meer dan het beste met ons voor heeft. Vertrouwen en geloof in Hem.
Tot ziens, warme en liefdevolle groet van ons. Gerrit, Marijke, Remco en Femke.

Graag wil ik hier als predikant nog kort iets aan toevoegen: wat een bijzonder getuigenis van hun geloof mogen we hier lezen, dank jullie wel, Gerrit, Marijke, Remco en Femke! En natuurlijk blijven we volop meeleven met Gerrit en zijn gezin, want uiteraard blijven ze voluit onze broeders en zusters en dorpsgenoten. We bidden hen heel veel kracht en nabijheid van God toe en alle zegen in hun nieuwe gemeente ! En ja, mét hen blijven we hopen op, en bidden om, een genezingswonder!
Ds Alfons van Vliet.

● Orde van dienst

De kinderen van de kindernevendienst klikken hier.

vóór de dienst:
luisteren we naar Gryn (“Ik wol no wer werom gean”), zingt Klaas: “What a wonderful world”
en zingen we samen: Lied 185 (Evang. Liedb.)

welkom en mededelingen
Gebed
Aanvangslied: Ps. 92: 1 en 2 (frysk)
Bemoediging en groet
Ges 21: 3 en 4 (frysk)
Gryn sjongt “Hy sil harkje nei dy”
Verootmoedigingsgebed en Genadeverkondiging
Leefregel: Rom 12: 1 en 2
Gebed om het licht van Gods Geest
Schriftlezing: 1 Petrus 2: 1-10
Verkondiging
Joanne en Tessa spelen “Aan Uw tafel”
We zingen: Lied 223: 1-4 (Evang. Liedb.)
Gryn sjongt “Gebed”
Dankgebed en voorbeden
Klaas sjongt “No longer slaves”
Slotlied: Gez 231: 1 en 2
Zegen
Gryn sjongt “Kom werom nei dyn hûs”

● Kerkdeuren weer open vanaf 12 juli 
Geachte gemeenteleden,
Vanaf zondag 12 juli willen wij als kerk onze deuren weer openen, vanaf dan kunnen we plek bieden aan 75 personen op 1.5 meter afstand. Daarnaast gelden uiteraard ook voor onze kerk alle voorschriften van het RIVM.
-ben je ziek blijf je thuis;
-het is noodzakelijk om te reserveren vooraf;
-er mag helaas niet gezongen worden in de kerk.

Graag horen wij van u:
– of u vanaf 12 juli weer naar de kerk komt
– of u het nog niet weet
– of u zegt; nee ik zie/hoor het graag via radio of televisie
Uiteraard kunt u ons te allen tijde blijven volgen via de kerktelefoon en www.kerkomroep.nl
Zou u uw keuze voor 20 juni willen doorgeven aan uw eigen wijkouderling, via onderstaand telefoonnummer, dit mag d.m.v. een telefoontje of een appje. We houden u op de hoogte over de vorderingen en zullen op een later moment uitgebreid hier op terug komen.

Met vriendelijke groet de kerkenraad 

Wijk 1 L. Rozema 06-54292666
Wijk 2 S. Visser-Talma 0511-424447
Wijk 3 H. Rozema 06-10092029
Wijk 4 W. Koonstra 06-12280878
Wijk 5 G. vd Zwaag-vd Schaaf 0511-424583
Wijk 6 R. Boom-Barkema 0511-423459
Wijk 7 A. Dillema-de Vries 06-47615223
Wijk 8 C. Wijbenga-Kuiken 06-30644304

● Diensten de komende weken
In de afgelopen weken zijn met grote inzet van een aantal vrijwilligers opnamen op film gemaakt en uitgezonden ter vervanging van onze reguliere kerkdiensten. Vanuit de gemeente en kerkenraad is hier veel waardering voor. Rechtstreeks met beeld uitzenden van kerkdiensten vanuit onze kerk bleek vanwege de aanwezige apparatuur niet mogelijk. Gemeenteleden hebben wel aangegeven bijvoorbeeld het doen van voorbeden en dankzeggingen erg te missen. Er komt nu langzamerhand wat ruimte om na te denken over hervatten van kerkdiensten, weliswaar met de nodige beperkingen vanwege de onderlinge afstand en het nog niet mogen zingen. Onze eigen predikant ds. Van Vliet mag van zijn vakantie genieten in juli, dus dan moeten wij weer gaan werken met voorgangers van buiten. Daarom is door de kerkenraad in overleg besloten dat voor zondag 14 juni voorlopig de laatste filmopname gemaakt zal worden. Op 21 juni gaat pastor Visser uit Wâlterswâld voor via de kerktelefoon en deze dienst is ook te volgen via www.kerkomroep.nl. In deze dienst zal ook weer een vertegenwoordiging van de kerkenraad aanwezig zijn. Op 28 juni zal ds. Van Vliet voorgaan, ook weer via de kerktelefoon en de kerkomroep. Wij hopen op goede diensten, altijd ter ere van God en ter versterking van de band binnen onze gemeente.

Dit vind je misschien ook leuk...