Weekbulletin 17 maart 2019

● Dienst op zondag 17 maart a.s.
In de morgendienst: ds. J. Huitema, Drachten , organist J. Klimstra
In de middagdienst: dhr. G. Visser, Wâlterswâld , organist Tj. Reitsma
Collectes: KIA binnenlands diaconaat , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Kindernevendienst: jongste groep
Onderwerp: Jezus jaagt handelaars uit de tempel ( Lucas 19:45-48 )
Kinderlied: Vertel me eens

Liederen voor de dienst: EB 115: 1,2,3 ’s middags: EB 115: 4,5,6

● Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 45-jarig bruidspaar Piet en Jellie Bloem- v.d. Zwaag, Sj. Baukesstrjitte 7.
Ook ging een bloemengroet naar br. Geert Wijbenga, Brugchelencamp flat 62, de Westereen en naar mevr. Tett de Jong- de Jong, Ds. Dijkstrawei 10, en naar Johannes Soepboer, Haaijehoeke 2

● Berichten weekbulletin 24 maart inleveren voor vrijdagmorgen 22 maart voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 24 maart a.s.
In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet, belijdenis – doopdienst , organist v.d. Weide
In de middagdienst: ds. Alfons van Vliet , organist Tj. Reitsma
Collectes: KIA: 40dagentijd collecte , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Bennie
Kindernevendienst: beide groepen
Onderwerp: Jezus deelt brood en wijn uit ( Lucas 22:14-23 en Lucas 22:31-34)
Kinderlied : Vertel me eens https://youtu.be/gg2OCQ5Jl5A
Liederen voor de dienst: LB 172: 1,2,3,4 ’s middags: LB 171: 1.3,5

KANSELBERICHT:
Op D.V. zondag 24 maart zal in de morgendienst Aletta Bosch, Haadwei 32 De Falom,  belijdenis van haar geloof afleggen en zal hun dochtertje Marije gedoopt worden.

Bijeenkomst catechisanten:
Op zondag 24 maart, na de middagdienst, hoop ik de tieners van de catechisatiegroep weer te ontmoeten in de consistorie! Welkom allemaal !
Ds. Alfons van Vliet

● Dankbetuiging:
Lieve mensen, het heeft mij heel goed gedaan dat jullie, in welke vorm dan ook, aandacht hebben geschonken aan mijn verjaardag op 7 maart.
G. Wijbenga

● Stoelen / banken
Afgelopen woensdag 13 maart , tijdens de gemeenteavond, is er een stemming gehouden over het vervangen van de banken voor nieuwe stoelen. De uitkomst was als volgt:
– 76 vóór stoelen
– 19 tegen stoelen
– 9 neutraal
Dit betekent dat er een meerderheid (meer dan 60% van de stemmen) voor de aanschaf van nieuwe stoelen is.
Er zijn nog enkele suggesties gedaan en opmerkingen gemaakt welke zeker worden meegenomen door de commissie alvorens over te gaan tot het bestellen van de nieuwe stoelen.

● GRUT HÚSBESYK GRIFFORMEARDE TSJERKE BROEKSTERWÂLD-DE FALOM:
“hoe ‘t ratteljende deade bonkjes wer ien gehiel wurde kinne”
Liket it jimme ek nijsgjirrich om hjir as gemeente mei elkoar oer te praten, dan binne jimme wolkom éop ien fan dizze twa jûnen: Tiisdei 19 maart of tongersdei 21 maart
De kofje stiet klear fan 19.30 ôf.
Wy sille dan fanút de Bibel mei elkoar neitinke en prate oer hoe ‘t wy der as gemeente foar steane en wêr ‘t wy hinne wolle of moatte.
Dogge jo mei???
De tsjerkeried

● KOFFIEOCHTEND
De eerste koffieochtend van het seizoen 2019/2020 is vastgesteld op woensdagmorgen 27 maart. We beginnen om 10.00 uur. Hebt u vervoer nodig dan is een telefoontje naar Ankje Fokkens { 422869 }  of Rie Jansen { 424656 } voldoende. Besluit u op het allerlaatste moment nog te komen dan zijn we bereikbaar in de kerk {421338 }. Een paar uurtjes gezellig met elkaar doorbrengen, luisteren naar een Frysk verhaaltje, een kleine quiz of iets dergelijks schept de band met elkaar die we allemaal nodig hebben. Komt u vaak alleen, neem dan gerust vrienden of buren mee, er is genoeg plaats.

Dit vind je misschien ook leuk...