Weekbulletin 18 april 2021

● Dienst 11.00 zondag 18 april a.s.
Voorganger: Dhr. J. van der Kamp, Leeuwarden.
Collectes: 1e: Recreatiewerk Lauwersoog, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Henk Dijkstra
Beamer: Sieberen Rosier
Ouderling van dienst: Anne Marinus
Diaken: Reina Boom
Lector: Jitske de Jong

● Dienst 09.30 zondag 25 april a.s.
Voorganger: Dhr. J.Y. van der Wal, Morra
Collectes: 1e KIA Binnenlands Pastoraat, 2e onderhoud gebouwen

Berichten weekbulletin 25 april inleveren voor vrijdagmorgen 23 april voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 60-jarig bruidspaar Dirk en Hennie Jilderda, Mr. Hamstrjitte 4.

Ook ging er een bloemengroet naar Lammert vd. Zwaag, Mr. Woudstrastrjitte 15. (78 jaar) en naar Simone Wolters – Dijkstra, Haaijehoeke 29 (thuiskomst uit ziekenhuis) en naar Lysanne Maas, P.Durksstrjitte 3(thuiskomst uit ziekenhuis).

Verjaardagen deze week:
23 april. Dhr. F.Veenstra, Meekmastrjitte 12, 9108 MT Broeksterwâld (78 jaar)
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

Pastoraal nieuws:
Huwelijksjubileum
Afgelopen woensdag 14 April waren Dirk Jilderda en Henny Jilderda-Kooistra 60 jaar getrouwd. De familie is dankbaar en blij dat ze dit mooie jubileum hebben mogen vieren. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd. Hun adres: Master Hamstrjitte 4, 9108MH Broeksterwâld.

● (denken jullie ook om onze gemeenteleden die elders wonen/verpleegd worden?)

● Geslaagd
Normaal gesproken noemen we hier natuurlijk niet alle geslaagden. Maar deze keer een bijzondere afsluiting van een leertraject, die we hier wel willen benoemen. Ons gemeentelid en medewerker voor het crisispastoraat Johanna Bloem is onlangs geslaagd voor haar theologische opleiding gemeentelijk werker. Van harte gefeliciteerd, Johanna, en Gods zegen gewenst bij het vervullen van de werkzaamheden in deze roeping.

Slotzondag Startzondag
By de tsjinst fan hjoed stie eins “slotsnein”, mar jim sille begripe, in echte slotsnein sil it net wêze. Miskien moatte wy it just wol in startsnein neame? Ommers, de dagen linge, wy kinne en meie wer wat langer op de dyk omstrúne, der lykje wat fersoepelingen oan te kommen foar it deistich libben om elkoar te treffen. Miskien de start fan in “iepen” seizoen? De start fan in perioade om tankber te sjen nei alles wat groeit en bloeit, de start om wer ris wat faker in praatsje oer de hage hawwe te kinnen…. En yn al dy grutte en lytse dingen meie wy ús ferwûnderje oer Gods oanwêzigens. Eltse snein startsnein, sille wy it dêr dan earst mar op hâlde? Eltse snein in nije wike om it mei God oan te doarren en te kinnen!

Dy ûnmisbere oanwêzigens fan God ûnderfine wy ek hiel bot yn us petearen mei Damwâld oer it mei elkoar beroppen fan in predikant. It Dy jout ús de frijmoedigens en de bliermoedigens om oer de ynfolling fan de ropping fan in predikant te praten. Konkreet binne wy op dit stuit dwaande mei it tegearre opskriuwen fan de profylskets foar in dûmny en komme wy hieltyd tichter by it beneamen fan in beroppingskommisje.

Ik winskje en bid ús allegear 52 goeie startsneinen per jier ta.

Groet,
Gerrie
Till. 06 23 20 11 77

● Liturgie:
Lied voor de dienst. ps 149 vers 1,2 en 3
Welkom
Votum,
Groet
Zingen Abba vader
Geboden uit Romeinen 12: 9- 21 nbv
Zingen een machtig maker opwekkingslied 617
Lezen uit de NBV Johannes 3 : 22-30 gelezen door zuster Jitske de Jong
Zingen opwekking 462 aan uw voeten Heer.
Preek. Worden wij blij van de stem van de bruidegom
Zingen majesteit groot is uw majesteit.
Collecte
Gebeden
Slotzang vrede zij u vrede zij u gelijk mij de vader zond zend ik ook u
Zegen

 

Klik op it plaatsje om dizze grutter te krijen:

Dit vind je misschien ook leuk...