Weekbulletin 18 oktober 2020

● Dienst zondag 18 oktober 11.00 a.s.
voorganger: Ds. E. van der Veer, Ferwert
Collectes: KIA Werelddiaconaat, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Ouderling van dienst: Thea Loonstra
Diaken: Eelke Dijkstra
Beamer: Oege
Kindernevendienst: geen

Zondag 25 oktober Bijbelzondag
Voorganger: Dhr. G. Visser, Wâlterswâld
Collectes: Ned. Bijbelgenootschap, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Henk
Ouderling van dienst: Wiebe Koonstra
Diaken: Albertien Hellinga
Beamer: nnb
Kindernevendienst: geen

KANSELBERICHT

Op 10 oktober 2020 heeft de Here tot zich genomen broeder

Pieter de Jong

op de leeftijd van 93 jaar.
De dankdienst voorafgaand aan de begrafenis heeft plaats gehad op woensdag 14 oktober jl. in dit kerkgebouw.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte en Gods troostvolle nabijheid toe.

 

• Corona-maatregelen
Zoals u afgelopen dinsdag 13 oktober 2020 heeft vernomen is het advies inz Corona, om 30 gemeenteleden tijdens een eredienst toe te laten. De maatregelen van de RIVM blijven gehandhaafd:
• 1.5 meter afstand houden zowel binnen als buiten
• Bij binnenkomst de handen desinfecteren
• Bij het verplaatsen dient men bij voorkeur een mondkapje te dragen. Deze regel is nieuw. Probeer hier ook rekening mee te houden.
• Zingen mag helaas nog steeds niet.
• Als u plaats heeft genomen, niet in de kerk rond gaan lopen.

Vooralsnog hebben we besloten om nog niet via een reserveringssysteem te werken. Dit omdat we de 1.5 meter in de kerk nog kunnen garanderen. Mocht dit veranderen dan hoort u van ons en gaan we dit alsnog invoeren. Groeten Tjitske en Sybren.

• Berichten weekbulletin 25 oktober inleveren voor vrijdagmorgen 23 oktober voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat met een groet van ons allen, naar Simone Wolters-Dijkstra, H.hoeke 29

Verjaardagen deze week:
19 oktober Mevr. T. Eisma – Kempenaar, Johannes Tabesstrjitte 5 (82 jaar). Alvast van harte gefeliciteerd.

● Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen bedanken voor de aandacht en blijken van medeleven, gebeden, bloemen en kaarten voor mijn verblijf in het ziekenhuis.
Sape en Jellie van Klaarbergen.

Tige tank foar it omtinken foar ús de ôfrûne 4 wyken. Piet is slagge foar de fytstest yn it sikenhûs, it giet wer goed mei ús!
Hertlike groetnis fan Piet en Anny Dillema.

● Pastoraal nieuws
Met ingang van 16 oktober verhuisd van de Ds, Feitsmaweg 4 naar Talmahoeve Johanneswâld 1, kamer nr.5 9169 VS Feanwâlden Mevr. G. Huizenga-de Jager.

• Tijdelijke opdeling wijk 7
Deze wijk is op dit moment vacant. We hebben daarom de wijk, voor dit moment, onderverdeeld onder een aantal andere wijkouderlingen:
Coba Wijbenga – voor gemeenteleden van de Meekmastjritte
Wiebe Koonstra – voor de gemeenteleden van de Pieter Durksstrjitte
Henk Rozema – voor de gemeenteleden van de Boskwei, de Jagerswei, de Hazzeloane en de voorkeursleden. Wanneer nodig, kunt u zich tot hen wenden.

● Kindernevendienst.
Hoi jongens en famkes!
Jullie zullen vast weten dat er weer strengere corona maatregelen zijn. Er mogen nog maar een paar mensen in de kerk. Hierdoor is er voor de komende 4 weken geen kindernevendienst. Dit is natuurlijk heel erg jammer. Want wat was het gezellig om jullie de afgelopen tijd weer te zien. Maar nu is het verstandig om elkaar even niet te ontmoeten. Misschien kan dit snel weer als iedereen zich een beetje aan de regels houdt. En weet je, de volgende keer als er weer kindernevendienst is beginnen we met een vrolijk feestlied. Zoek het maar vast een keer op via Youtube, het heet “kom op het feest”. Ook al is het nu niet zo fijn, God zorgt voor ons en dan mag het een feestje zijn.

● Liturgie:
– Welkom
– Ps. 42:1 (orgelspel)
– Stil gebed, bemoediging en groet
– Klein Gloria (YouTube) https://www.youtube.com/watch?v=aApMYW7OmBk
– Gebed van inkeer
– Genade zo oneindig groot (YouTube) https://www.youtube.com/watch?v=LTYo-JdWlto
– Leefregel
– Ps. 119: 40 en 42 (orgelspel)
– Gebed
– Schriftlezing uit Genesis 32: 23-33
– Ps. 143: 8 en 9 (orgelspel)
– Preek
– Gezang 297 (YouTube) https://www.youtube.com/watch?v=XPFnxMmtGJ4&t=75s
– Samen,staande, uitspreken geloofsbelijdenis (tekst hieronder)
– Machtig God, sterke rots (YouTube) https://www.youtube.com/watch?v=0dtghil3w1M
– Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
– Gezang 456: 1 en 2 (orgelspel)
– Zegen
– Gezang 456: 3 samen uitspreken

• Apostolische Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde; en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, die is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen,
de vergeving van zonden, de wederopstanding des vleses, en het eeuwige leven.
Amen

Dit vind je misschien ook leuk...