Weekbulletin 27 maart 2022

● Dienst 09.30 zondag 27 maart a.s.
Voorganger: J.Y. van der Wal, Morra.
Collectes: 1e Missionair werk, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Reinder Visser
Beamer: Piet van Althuis
Kindernevendienst: Fokje Visser en Fokelien Bouma
Onderwerp: Beloofd land in zicht
Kinderlied:

Ouderling van dienst: Henk Rozema
Diaken: Eelke Dijkstra
Lector: Anneke Wolters

● Dienst 11.00 zondag 3 april a.s. Jeugdzondag
Voorganger: Eigen jeugd
Collectes: 1e KIA Werelddiaconaat, 2e onderhoud gebouwen

Berichten weekbulletin 3 april inleveren voor vrijdagmorgen 1 april voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Geke Annema – Jagersma, P. Durksstrjitte 16 (66 jaar en verhuisd).
Ook ging er een bloemengroet naar Sietse en Sandra Annema – Kientz, P. Durksstrjitte 22-A (verhuisd) en naar Binne Huizenga, de Waadwente, Tjalk 15, Dokkum.

Collecte:
Wilt u/jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer:
NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwald. Het is hierbij wel belangrijk dat u/jij op de overschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw gift bestemd. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen. We zien de laatste tijd een achteruitgang van de opbrengst.
De collecte in de kerk wordt nog bij de uitgang gehouden.

Jeugd in actie voor Oekraïne
Afgelopen vrijdag 18 maart hebben we een geslaagde actie gehad met het verkopen van de “Lentepotjes” dankzij de inzet van de jeugd waren we snel door de voorraad heen! Ook willen we graag Peter & Anneke en Reinout & Marja bedanken voor het sponseren van het potgrond en de viooltjes.
De opbrengst van de actie was zevenhonderdelfeuroenveertigcent!!
Een ieder die op wat voor manier ook heeft geholpen om dit mogelijk te maken, hartelijk dank!!

Jeugddienst 3 april
Zondag 3 april hebben we jeugddienst met als thema ‘Wie volg jij?’. Voorafgaand van de dienst staat er koffie/thee klaar om 10:15 uur. De dienst begint om 11:00 uur. Na deze dienst is er een deurcollecte voor de eigen jeugd. Graag zien we u zondag 3 april!

Pasen komt eraan…..
Namens de kerken van Damwâld en Broeksterwâld-De Falom geven we een flyer huis aan huis. Nu zoek ik vrijwilligers die een paar straten in Broeksterwâld en De Falom willen bezorgen. Zou u/jij willen helpen om een paar straten te bezorgen dan zijn we zo klaar. U mag me bellen op 0511 785089 of 06 48491808. Dan zorg ik er voor dat het aantal bij u komt. Hartelijke groet, Cecilia Steringa, Haeijehoeke 10.

Interkerkelijke Paasviering op Paasmaandag 18 april 2022
Op Paasmaandag 18 april a.s. wordt de interkerkelijke Paasdienst gehouden in de nieuwe sporthal aan de Badhuiswei te Damwâld.
De dienst begint om 9.30 uur en het thema dit jaar is .; Ongezien ……Een nieuw begin. De viering staat onder leiding van ds Jaap Miedema. Muzikale medewerking zal worden verleend door.: Brassband “Ere zij God “ o.l.v Jochem Hoekstra en Gospelgroep “The Lighting Stars” o.l.v. Mirjam v.d. Markt.
Iedereen is van harte welkom. NB. Er is oppas voor de kleinste kinderen.

Muziek- en zangavond in Wâlterswâld:
Op zondag 10 april zal er in de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt), Tsjerkeloane 12 te Wâlterswâld weer een muziek- en zangavond gehouden worden. Nu de mogelijkheid er weer is willen we graag samenkomen om onze Heer groot te maken met muziek en zang.

Het thema van deze avond is HOOP! Een thema die zeker in deze tijd erg actueel is. We hebben jaren van onzekerheid en eenzaamheid achter de rug en de wereld verkeert ook nu in grote nood. Gelukkig zijn wij dan wanneer wij God mogen kennen. Bij Hem zijn wij veilig. Hij geeft hoop De liederen van deze avond hebben dan ook alles te maken met dit thema.
Muzikale medewerking zal worden verleend door Chr. Muziekvereniging Excelsior te Driezum/Wâlterswâld en organist J. Sipma. De avond begint om 19.30 en vanaf 18:45 is de kerkdeur open.
U en jullie zijn van harte welkom. Samen hopen we er een fijne en gezegende avond van te maken. De toegang is gratis, wel is er een deurcollecte t.b.v. de onkosten. Na afloop is er gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie, thee of fris.

College Kerkrentmeesters: omdat Aant van der Veer komende maanden door ziekte zijn functie als boekhouder voor de kerk niet kan uitoefenen is Hendrik Westra gevraagd om hem tijdelijk te vervangen. We zijn dankbaar dat Hendrik vorige maand direct de lopende zaken weer heeft opgepakt. We willen Aant een voorspoedig herstel toewensen.

Liturgie
Lied van intocht: Psalm 43 : 3, 4
Stil gebed, Woord van bemoediging & Groet
Lezing van de ‘Tien Woorden’ en samenvatting
Zingen: Psalm 119 : 66
Nederland Zingt: Psalm 119
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: Evangelie naar Lukas 22 : 54-62
Zingen: ‘k Heb geloofd en daarom zing ik
Tekstlezing: Lukas 22 : 61-62
Preek
Zingen: Liedboek 1973 nr. 183
O Hoofd vol bloed en wonden
Gebeden
Slotlied: Liedboek 1973 nr. 285
Geef vrede, Heer, geef vrede
Zegen
O Hoofd bedekt met wonden

● Actie jeugdverenigingen PKN & CGK Petrusgemeente Broeksterwâld
Dit jaar zal de gezamenlijke flessenactie en potgrond en mestkorrel verkoop van de jeugd van de Petrus gemeente en de PKN gemeente, plaatsvinden op maandag 11 april. Dan worden de flessen ingezameld en zullen ook de opgavestrookjes voor potgrond en mestkorrels worden opgehaald, we komen bij u langs vanaf 18:00 uur.

De volgende zaterdagmorgen, 16 april, zullen de potgrond en mestkorrels bij u worden bezorgd, tussen 9.30 uur en 12.00 uur.
U wordt vriendelijk verzocht dit dan met contant geld te betalen. Dus niet tijdens het ophalen van de flessen.
De opbrengst van de actie gaat dit jaar naar het project in Kenia van Stichting HelpTeamWork. Oud dorpsgenoot Nely Visser-Fokkens en haar man Folkert Visser zijn nauw betrokken bij HelpTeamWork. Hun gezinshuis, ‘Springs of Life’ in Mombasa (Kenia), is het project wat we willen steunen. In dit huis vonden 10 kansarme kinderen een thuis. Allen kwamen uit een situatie waarin ze weinig tot geen perspectief hadden om hun leven vorm te geven. Maar sinds hun komst in ‘Springs of Live’ kregen deze 10 kinderen alle liefde en aandacht, 3 maaltijden op een dag, fatsoenlijke kleding, medische zorg, een dak boven hun hoofd én de kans om naar school te gaan. De kinderen wonen, samen met mama Eunike, de moeder die voor hen zorgt, in Springs of Life. Het gaat goed met alle kinderen en ze ontwikkelen zich uitstekend.

Amanda, de oudste, is inmiddels bijna klaar met haar volledige opleiding en hoopt daarna snel werk te vinden. Samen hebben we het mogelijk gemaakt dat Amanda haar opleidingen heeft kunnen volgen. Ons doel nu is om óók de 9 andere kinderen de mogelijkheid te bieden de opleidingen te volgen die nodig zijn om hun dromen waar te kunnen maken. Dat brengt de nodige kosten met zich mee.
We hopen dan ook op een mooie bijdrage van u zodat we ook dit doel samen met jullie mogen realiseren.
Samen voor de toekomst van deze prachtige kinderen.

Een vriendelijk groet,
Springs of Life
Organisatoren: CGK Petrus Gemeente en PKN Gemeente

 

Hjirûnder stiet net samar in stippellijntsje. Welnee, dêr kin de skjirre yn! Lekker útknippe en dêrnei mei jaan oan it hartsje dat by jim doar komt. Tink der wol om dat dit berjocht earst printe wurde moat, oars knippe jim it skerm fan tillefoan, tablet as laptop stikken! En dat wolle we net.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

NAAM:

ADRES:

Korrelmest per zak € 10,00: ……………. X € 10,00 = …………………………..€

Potgrond per zak € 6,00: ……………….X € 6,00 = ………………………………€

Combinatie korrelmest en potgrond € 15,00: ……………….X € 15,00 = ………………………………€

Totaal ……………………………….€

 

Dit vind je misschien ook leuk...