Weekbulletin 29 januari 2023

 

● Dienst 10.00 zondag 29 januari a.s. Kerk, School en Gezinsdienst.
Voorganger: Gryt van der Zwaag.
Collectes: 1e Kind en jongeren, 2e onderhoud gebouwen.
Koster: Gepke Feddema.
Beamer: Sieberen Rosier.
Ouderling van dienst: Coba Wijbenga.
Diaken: Eelke Dijkstra.
Lector: Jan Jitse Visser.

● Dienst 9.30 zondag 5 februari a.s.
Voorganger: Mw. G.Krol-van der Vinne, Dokkum.
Collectes: 1e KIA Werelddiaconaat, 2e onderhoud gebouwen.

● Berichten weekbulletin 5 februari inleveren voor vrijdagmorgen 3 februari voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl.

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 25 jarig bruidspaar Gerlof en Djoke Wolters-vd. Woude, Patrimoniumwei 26.

Verjaardagen deze week:
30 januari Br. J. Plantinga, Tjeerd Nautastrjitte 7, 9108 NJ Broeksterwâld (75 jaar). 2 februari Zr. J. Bosch-de Beer, Pieter Dantumastrjitte 3, 9108 NN Broeksterwâld (78 jaar). Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

Van de diaconie/zending.
Wij hebben een gift ( legaat ) mogen ontvangen. Voor de diaconie 4.537,80 euro en voor de zending 1.361,34 euro. Wij zijn erg dankbaar voor deze genereuze donatie, en zullen dit goed en zorgvuldig besteden aan onze medemens in nood.
Nogmaals onze hartelijke dank voor uw vrijgevigheid en steun!
Namens de diaconie en zending.

Tanksizzing:
Tige tank foar de blommen, de kaarten, tillefoantsjes en fierdere lokwinsken dy’t wy krigen mei ús 45 jierrig houliksjubileum.
Hertlike groeten, Jan en Baukje Bosch.

Wy wolle graach elkenien hertlik betankje dy’t op watfoar wize dan ek, omtinken jûn hat oan Jelle doe’t hy yn it sikenhûs lei, mar ek doe’t hy wer thús wie.
Ek wolle we hertlik betankje foar alle omtinken en lokwinsken dy’t wy krije mochten foar ús 40ste troudei. Wát in meilibjen, en wat docht dat goed, tige tank allegearre!
Mei hertlike groetnis fan Jelle en Jelly Haakma

 

Oproep: gezocht sjoelbak:
Voor catechisatie 2.0 zijn we nog op zoek naar een sjoelbak met sjoelstenen. Heeft u een sjoelbak en/of sjoelstenen liggen die u kunt missen, dan kunt u de jeugd en ons daar blij mee maken. Of misschien heeft u nog een ander doe-spel liggen wat leuk is voor jeugd van 12 – 20 jaar dan hebben we daar ook belangstelling voor.
Namens de catechisatieleiding, Anneke Wolters (tel.nr. 06 – 8205 8916) en Ina Kloosterman (tel.nr. 06 – 1464 5160)

Liturgie:
KSG dienst 29 januari 2023. Gods plan met Paulus en jou.
Liederen voor de dienst.
Sketch en Verootmoediging
Lied : Ho. Stop!
Gebed
Uitleg carrousel in de kerk.
Lied: trek de wereld in.
Carrousel
Kort verhaal over de bezem, het kleedje en de fles schoonmaakmiddel.
Lied : God heeft een plan.
Gebed
Slotzang : Wereldplan.

Dit vind je misschien ook leuk...