Weekbulletin 30 augustus 2020

● Website
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente in de gaten voor belangrijke mededelingen, update’s, bemoedigingen etc. https://www.pknbroeksterwald.nl

● Kerkdienst. Vandaag 30 augustus 2020 om 9.30 uur: Dhr. J.Y.v.d.Wal, Morra
Koster: Gepke
Ouderling van dienst: Henk Rozema en diaken: Jan Berends.

● Dienst op zondag 6 september a.s.
In de morgendienst waarin afscheid wordt genomen van: ds. A.J.J.van Vliet, eigen voorganger
Collectes: KIA Werelddiaconaat 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke

● Informatie betreffende Collectes:
Wilt u/jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer: NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwald. Het is hierbij wel belangrijk dat u/jij op de overschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw gift bestemd is.
30 augustus 2020 : 1e collecte: eigen jeugd
2e collecte: onderhoud gebouwen

● Berichten weekbulletin 6 september 2020 inleveren voor vrijdagmorgen 4 september 2020 voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Kerkboeket gaat naar: Feikje Huizenga-Raap, Haadwei 168, Damwâld.

● Verjaardagen deze week:
4 sept. Dhr. T. Visser, Pieter Dantumastrjitte 21, 9108 NN Broeksterwâld. (10 jaar).
5 sept. Dhr. P. de Jong, Talma Hûs, Juliusstrjitte 44, 9269 NV Feanwâlden. (93 jaar).
5 sept. Mevr. A. van der Zwaag-van der Galiën. Mr. Woudstrastrjitte 15. (76 jaar).
Alvast van harte gefeliciteerd!

● Binnenkomst van kerk en kerkzaal en verlaten van de kerk
Wat fijn dat we weer naar de kerk mogen. Wel met nog beperkingen volgens de maatregelen van de RIVM. Zo kunnen we helaas nog niet zingen en moeten we nog aan de 1.5 meter afstand voldoen. We willen u daarom nogmaals wijzen op het afstand houden bij het binnenkomen en verlaten van de kerk.

Nadat u een plek toegewezen hebt gekregen, dan graag niet verder door de kerk heen en weer lopen. Er zijn gemeenteleden die aangegeven hebben dit vervelend te vinden.
Bij vragen kunt u altijd een seintje aan de dienstdoende coördinator geven.
Na de dienst krijgen de mensen op de galerij eerst een seintje van de coördinator om de kerk te verlaten en daarna de mensen in de kerkzaal.
Na de dienst kunt u op 1.5 meter afstand vanzelfsprekend nog even bijpraten.

● Dankbetuiging
Nog hartelijk bedankt voor de vele kaarten, bloemen, telefoontjes die ik mocht ontvangen na thuiskomst uit het ziekenhuis.
Helmi Keegstra.

● Afscheid ds. Alfons van Vliet:
Op zondag 6 september 2020 neemt ds. Alfons van Vliet afscheid van onze gemeente.
Omdat het i.v.m. de huidige maatregels omtrent corona niet voor iedereen mogelijk is om persoonlijk afscheid te nemen van ds. Alfons van Vliet en zijn vrouw Hanneke, willen we hen als gemeente daarom een persoonlijk aandenken meegeven in de vorm van een boek/map gemaakt door ons gemeenteleden (jong en oud!).

Vraag aan jullie is om een A-4 blad te maken met daarop een persoonlijk tekst, bijv. een gedicht, een tekening, een tekst, een wens of misschien weet je nog iets heel anders te bedenken. Het hoeft niet heel creatief te zijn; een gewone kaart met een persoonlijke tekst is ook prima.
De A-4 bladen kunnen voor 1 september 2020 ingeleverd worden (mag wel door de brievenbus) bij Sybren en Ineke van Klaarbergen, Haaijehoeke 2, Broeksterwâld.
We rekenen op jullie medewerking!

● Kindernevendienst
Hoi jongens en famkes!
En toen was de zomervakantie alweer voorbij, hopelijk hebben jullie allemaal een onvergetelijke zomer gehad. Natuurlijk zijn we erg benieuwd naar jullie verhalen en we hebben dan ook goed nieuws. Afgelopen zondag 23 augustus zijn we weer begonnen met de kindernevendienst in het kerklokaal. Vanwege de coronamaatregelen doen we dat elke zondag net een beetje anders. Jullie mogen bij binnenkomst in de kerk gelijk rechtdoor lopen naar het lokaal, waar jullie ook de hele dienst zullen blijven. Bij het verlaten van de kerk mogen jullie ouders jullie ophalen uit het lokaal.
Wij hopen veel van jullie zondag weer te zien!

Een Vriend voor ieder kind
Lieve Here Jezus,
Ik vind het zo fijn,
Dat U mijn Vriend wil zijn.

Dat ik tegen U praten mag,
Op elk moment van de dag,

En dat U naast mij gaat staan
Als de dingen even moeilijk gaan.

Maar ook als ik wil dansen en springen
En een mooi liedje voor U wil zingen

U bent altijd daar!
Lieve Here Jezus,
Het is zo fijn
Dat U mijn Vriend wil zijn!

● Ouderenvervoer.
De diaconie wil iedereen die zich heeft ingezet voor het ouderenvervoer van onze gemeenteleden uit Damwâld bedanken voor hun inzet. Dankzij u konden deze gemeenteleden deelnemen aan de ochtenddiensten van onze gemeente. Nogmaals hartelijk dank hiervoor.

● Orde van dienst
Psalm 138 vers 1, 4 ‘U loof ik, Heer, met hart en ziel’ / Nederland zingt

Stil gebed
Woord van verwachting & Groet
Psalm 6 vers 2, 4 en 9 (OB) ‘Vergeef mij al mijn zonden’
Kamper mannenkoor Door Eendracht Verbonden o.l.v. Gerwin van der Plaats

Gebed
Tien Woorden
Psalm 119 vers 12 ‘Ik klem mij vast aan uw getuigenis’ / Nederland zingt

Schriftlezing: Jesaja 38 : 1-8 (NBG’ 51)
Psalm 116 ‘God haw ik leaf’

Schriftlezing: Jesaja 38 : 9-20 (NBG’ 51)
Psalm 116 vers 1, 2, 3 en 11 (OB)

Verkondiging
Gezang 445 vers 3 ‘Ruwe stormen mogen woeden’

Dank- en voorbeden
Inzameling van de gaven…
Slotlied: Gezang 432 ‘Wat God doet is welgedaan’

Zegen
Uitleidend orgelspel: ‘Jezus leeft in eeuwigheid’

Nijsgjirrich stikje fan in man dy ’t tige belutsen is by ús gemeente.
De matteklopper.
Moarn minsken, ik ha hjoed in âldmoadrich stikje ark meinaam mei de spinreagen der noch oan. Jo tinke fêst: hie er dy der net ôf helje kinnen. No sil ik earst de jongerein útlizze wer as sa’n ding foar brûkt waard. Hjirmei waarden yn de tiid fan pake en beppe de fliermatten en de stuolmatten mei útkloppe. Op die manier fleach alle stof der út. Letter brûkte men it ek gauris om de automatten der mei te dwaan. Mar no werom nei it feit werom it ding net skjinmakke is. Dat hat in bestjutting. As er brûkt wurd sjocht er der skjin ut. Froeger waarden dôfhûdige bern der ek wol ris mei behannele. Mar ik wol him smoarch hâlde as it kin. Ik soe it slim fine as ik him no brûke moat yn ‘e koroanatiid. Inkeld om de minsken der op te wizen dat se net byinoar yn e bûse krûpe moatte by it ferlitten fan ‘e tsjerke. Minsken, wy binne allegear folwoeksen sawat dat toan dat ek yn jim hâlden en dragen.
Groetnis,
De man mei de matteklopper.

Der is in ploechje minsken út ‘e tsjerkerie dy ‘t mei de beste bedoelings harren tiid en kunde yn in protokol stutsen hat. Dit mei it doel om elts gemeentelid feilich yn tsjerke komme te litten. Troch op eigen manneboet in slach te slaan nei de rigels hjir yn opsteld, bringt men himsels en de meiminske yn gefaar. Hoesa …………. Ha jim Neiste Leaf…………………….. It koronafirus makket gjin ûnderskie. Folgje de oanwizings fan de koordinatoren op!

Dit vind je misschien ook leuk...