Weekbulletin 31 maart 2019

● Dienst op zondag 31 maart a.s.
In de morgendienst: dhr. T. Simonides, Burdaard , organist v.d. Weide
In de middagdienst: ds. E.J. Terpstra, Urk , organist B. Bosch

Collectes: Collecte Missionair werk , 2e onderhoud gebouwen, deurcollecte
Koster: Reinder
Onderwerp Jezus deelt brood en wijn uit Lucas 22
Kindernevendienst: jongste groep
Onderwerp: Jezus deelt brood en wijn uit Lucas 22:14-23 en Lucas 22:31-34
Kinderlied: Wij vieren feest

Liederen voor de dienst: niet bekend

● Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar dhr. Sietse Haisma, Nij Meckema K.109, Kollum.
Ook ging er een bloemengroet naar Jannie Venema – v.d. Zwaag, Mr. Woudstrastrjitte 15-B en naar Anny Dillema -de Vries, Kavelwei 27.

● Berichten weekbulletin 7 april inleveren voor vrijdagmorgen 5 april 10 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 7 april a.s.
In de morgendienst: ds. A. J. van der Wiel, Leeuwarden , organist Tj Reitsma
In de middagdienst: dhr. L. Blees, Wâlterswâld, organist J. Klimstra
Collectes: KIA 40 dagentijd collecte, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Kindernevendienst: beide groepen
Onderwerp: Jezus wordt gevangengenomen Lucas 22:39-53
Kinderlied: Wij vieren feest https://youtu.be/a9-stPGFzGg
Liederen voor de dienst: LB 182: 1,2,3 ’s middags: LB 182: 4,5,6

● De kerkenraad vergadert maandag 1 april, aanvang 19.45 uur

● Het college van kerkrentmeesters vergadert dinsdag 2 april a.s. om 19.45 uur

● Collectemunten: op maandagavond,  1 april, tussen 19.15 en 19.45 uur, kunt u weer collectemunten kopen in de hal van de kerk.

● Actie jeugdverenigingen PKN & Petrusgemeente Broeksterwâld
Dit jaar zal de gezamenlijke flessenactie en potgrond en mestkorrel verkoop van de jeugd van de Petrus gemeente en de PKN gemeente, plaatsvinden op dinsdag 2 april. Dan worden de flessen ingezameld en zullen tevens de opgavestrookjes voor potgrond en mestkorrels worden opgehaald, we komen bij u langs na 18:00 uur. De volgende zaterdagmorgen, 6 april, zullen de potgronden mestkorrels bij u worden bezorgd, tussen 9.30 uur en 12.00 uur. U wordt vriendelijk verzocht dit dan met contant geld te betalen. Dus niet tijdens het ophalen van de flessen.
De opbrengst van de actie zal dit jaar gaan naar christenen in Noord Korea die vervolgd worden om hun geloof. Romke van der Veen zal een Muskathlon lopen in Zuid Korea. Samen sterk voor de vervolgde kerk. Zijn doel hiermee is om 10.000 euro bij elkaar te krijgen voor Open-Doors. Help jij mee?
Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!
Een vriendelijke groet.
Organisatoren: Petrus Gemeente en PKN Gemeente.

● Deucollecte:
Vanmorgen wordt er een deurcollecte gehouden t.b.v. de slachtoffers van cycloon Idai.
De cycloon Idai zorgt in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN zou de cycloon, die de afgelopen dagen het zuidoosten van Afrika trof, kunnen uitgroeien tot de grootste aan het weer gerelateerde natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. U kunt uw giften kunt ook storten op de rekening van de diaconie, NL07RABO0343355485.

● Jaarrekening kerk 2018:
De jaarcijfers van de kerk liggen van 1 april tot en met 15 april ter inzage bij onze penningmeester. Belt u van tevoren even met Christine Deinum (tel 466871) als u de cijfers in wilt zien?

● Groot Huisbezoek 19 en 21 maart:
Wat hebben we twee mooie avonden groot huisbezoek gehad. Samen nadenken over gemeente van Christus zijn. We hebben in groepen gesproken over verschillende onderwerpen. Aan het eind van elk onderwerp heeft elke groep een korte samenvatting gegeven. In dit stukje lichten we een aantal punten van de avond uit.
Onderdeel 1 werd ingeleid door een “zware” tekst en film uit Ezechiël 37. Dode botten die weer tot leven komen door de adem van God. Het lijkt soms dat we steeds meer lichaamsdelen missen in onze gemeente. Maar wat doet dat met ons als persoon en gemeente. De reacties hierop vanuit de groepen zijn verschillend. De ene vindt het heel lastig om te zien dat er weinig mensen in de kerk zitten, de ander maakt zich zorgen. Maar er zijn ook die het wel jammer vinden maar hier niet pessimistisch door worden. Een onomkeerbare verandering waar we moeten kijken naar de mogelijkheden.
In onderdeel 2 stond de vraag “Wat kan ik als persoon doen om de eenheid van de kerk te verbeteren”. Als inleiding op deze vraag is Efeziërs 4 gelezen. Het Lichaam… ieder onderdeel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam.
Mooie persoonlijke initiatieven worden genoemd, onder andere: Omdenken aan elkaar geven, elkaar respecteren, bidden, lef hebben, gespreksgroep organiseren, alert zijn op kleine mogelijkheden. Maar ook initiatief tonen in plaats van af te wachten. Positief blijven!!
Als laatste hebben we gesproken over hoe we als gemeente kunnen groeien en hoe we zichtbaar kunnen blijven in het dorp. Vanuit de groepen wordt dit mooi samengevat in een aantal woorden: Vast houden aan waar je als kerk voor staat, nieuwsgierig maken, visie hebben, geen kwantiteit maar kwaliteit, blijven zoeken naar de juiste vorm van de diensten en niet bang zijn voor verandering.
Verder hebben we gevraagd naar een aantal concrete voorbeelden. Dus mogelijk dat je het volgende binnenkort eens voorbij ziet komen. Bijvoorbeeld gebruik maken van de dorpskrant, organiseren van een MTB-tocht, gezamenlijke dienst met de CGK Petrusgemeente.
Voor de afsluiting van de avond met een hapje en een drankje geeft Griet ons nog een aantal handvaten mee. De Geest van God is de sleutel. We moeten de focus op God houden en niet teveel naar de omstandigheden kijken. En kijk naar de positieve dingen die we hebben en haal daar je kracht uit (citaat ds. Wim Beekman, classisdominee: “Trochsette, de kop der foar”.)
Bedankt voor iedereen die heeft meegewerkt om deze avonden zo succesvol te maken.
Groeten Griet, Nico, Henk

Dit vind je misschien ook leuk...