Weekbulletin 4 september 2022

KANSELBERICHT

Bij U ben ik thuis, bij U ben ik veilig,
In U is mijn huis, in U ben ik heilig, in U.

Bij U vind ik troost, bij U kan ik huilen,
In U vind ik rust, in U kan ik schuilen, in U.

U neemt mij in uw armen en droogt mijn tranen af.

Op 16 augustus 2022 heeft de Here tot zich genomen zuster

Elly Bethlehem-Dijkstra

op de leeftijd van 84 jaar.

De dienst ter nagedachtenis aan haar leven is gehouden op dinsdag 23 augustus jl. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte en Gods

KANSELBERICHT

Hear, nei wa sille wy tagean?
Jo hawwe wurden fan ivich libben en wy leauwe en witte,
dat Jo Gods Hillige binne

Op 22 augustus 2022 heeft de Here tot zich genomen broeder

Liuwe Huzinga

op de leeftijd van 84 jaar.

De afscheidsdienst is gehouden op zaterdag 27 augustus 2022.

Wij wensen Geartsje, Jildert, Anke en de pakesizzers veel sterkte en Gods troostvolle nabijheid toe.

● Dienst: 9.30 zondag 4 september a.s.
Voorganger: Dhr. G. Visser, Wâlterswâld.
Collectes: 1e KIA Werelddiaconaat, 2e Onderhoud gebouwen.
Koster: Gepke Feddema.
Kindernevendienst: Jelkje Zwaagstra en Baukje Rozema.
Onderwerp: Jozef droomt.
Kinderlied:

Beamer: Piet van Althuis
Ouderling van dienst: Tjitske van Dijk.
Diaken: Eelke Dijkstra.
Lector: Anneke Bijlsma.

● Dienst 14.00 zondag 11 september a.s. Startzondag.
Voorganger: Ds. A. Elverdink, Eastermar.
Collectes: 1e Jong Protestant, 2e Onderhoud gebouwen.

Berichten weekbulletin 11 september inleveren voor vrijdagmorgen 9 september voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● De kerkenraad vergadert maandag 5 september om 19.45 uur.

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 25-jarig bruidspaar Yde en Gezina vd. Zwaag-Oosterhof, P. Durksstrjitte 10.
Ook ging er een bloemengroet naar naar Feikje Huizenga-Raap, Haadwei 168, Damwâld. (80 jaar) en naar Wiepie Dijkstra,vd. Lei, Rinewâl 8, de Falom. (thuiskomst ziekenhuis)

Verjaardagen deze week: 5 september Mevr. A. van der Zwaag-van der Galiën, Master Woudstrastrjitte 15, 9108MJ, Broeksterwâld. (77 jaar).

Pastoraal nieuws:

Huwelijksjubileum
Op zondag 14 augustus waren broeder en zuster Henk en Iemkje de Vries 25 jaar getrouwd. De familie is dankbaar en blij dat ze dit mooie jubileum hebben mogen vieren (en nog mogen vieren). Namens de gemeente van harte gefeliciteerd. Hun adres: Auke Jansstrjitte 29, 9108NB Broeksterwâld.

Liturgie: Thema: Wéét dat Jezus álle mensen wil redden, óók jou!

1. Beginlied – Psalm 68: 7 en 12 (God zij geprezen met ontzag…)
2. Stil Gebed, Bemoediging en Groet
3. Klein Gloria – Ere zij de Vader en de Zoon…
4. Verootmoediging – Psalm 25: 2 en 6 (Here, maak mij uwe wegen…)
5. Leefregel – Gods 10 regels (Ex 20: 1 – 17) (NBV)
6. Gebed om de Heilige Geest.
7. Kinderen gaan naar de KNDienst
8. Zingen – Gezang 323: 7 en 8 (Maak mij recht eenvoudig…)
9. Schriftlezing – 1 Timo. 4: 1 – 10 (NBV) (Lector)
10. Preek
11. Na de preek mogelijk meditatief orgelspel…
12. Zingen – Gezang 409: 1 en 5 (Laat ons de Heer lofzingen…)
13. Geloofsbelijdenis – voorlezen
Zingen – Lied 430: 1 (Ik heb U lief, o mijn beminde…)
14. Danken en bidden
15 Collecten bij de uitgang)
16. Slotlied allen samen zingen – Gezang 444: 1, 2 en 3 (Grote God wij loven U…)
17. Zegen
Ga dan heen in vrede, verheffen wij onze harten tot God, en vragen we samen om de zegen van de Heer.
De genade van onze Here Jezus Christus, De liefde van God de Vader,
En de gemeenschap van de Heilige Geest Zij en blijve met ons allen.

– na de zegen zingen Gezang 456: 3

Kindernevendienst
De zomervakantie is alweer voorbij gevlogen, wij hopen dat jullie een hele fijne vakantie hebben gehad. Aankomende zondag 4 september zal de kindernevendienst weer van start gaan. We gaan het hebben over Jozef. Iedereen droomt wel eens, jullie vast ook. Soms zijn we dromen de volgende ochtend alweer vergeten. Hebben jullie wel eens een rare of juist bijzondere droom gehad? Zijn jullie ook zo benieuwd naar de dromen van Jozef? We hopen jullie aankomende zondag allemaal weer te zien in de kerk waarna we later met z’n allen naar het oppaslokaal gaan.

Groetjes Baukje, Fokje, Petra, Gerrie, Sjoukje, Roelie, Fokje en Jelkje

● STARTWEEK ’22 van 8 t/m 11 september
Het is bijna zover! De start van seizoen 2022/2023. Om hier extra aandacht aan te geven hebben we een aantal leuke activiteiten voor jullie in petto.

Donderdag 8 september.
Wat: Koffieochtend voor gemeenteleden
Waar: in de kerk.
Hoe laat: 10.00 uur.
Oars noch wat: voel je niet te oud of te jong om langs te komen!

Wat is er nu leuker dan thuis koffie te drinken? Inderdaad! Gezellig met zijn allen ergens anders koffiedrinken! Wij zorgen voor wat gezellige muziek, topkwaliteit koffie en fansels wat lekkers derby en u/jullie zorgen voor een goed humeur en de diverse gespreksonderwerpen. Opgave is niet nodig.

Vrijdag 9 september.
Wat: Grifformearde Pubquiz.
Waar: in de kerk.
Hoe laat: 20.15 uur. (graag een kwartiertje van te voren aanwezig zijn)
Oars noch wat: opgave in teams van maximaal 5 personen. Via startwike@pknbroeksterwald.nl of via een belletje of een appje naar 06 25 317 517 (Oege). Los opgeven kan ook. Losse opgaves worden tot één of meerdere teams gesmeed. Opgave voor 6 september 14.38 uur.

Naast dat koffiedrinken bij de geneugten des levens hoort, valt ook een pubquiz niet te versmaden. Naast de bekende kennisrondes als muziek, tv, sport, allerlei en nieuws hebben we deze ‘Grifformearde Pubquiz’ uitgebreid met kennisrondes over Broeksterwâld, onze kerk en algemene Bijbelkennis. Een quiz met vragen waarvan je niet wist dat je ze wist….. Wy soarchje foar in hapske en in snapske.

Zaterdag 10 september.
Wat: Beachvolleybal toernooi en een barbecue-achtig iets.
Waar: Op ‘de Brink’ voor de kerk.
Hoe laat: 15.00 uur.
Oars noch wat: We spelen met teams van 4 personen. Opgave per team via startwike@pknbroeksterwald.nl of via een belletje of een appje naar 06 25 317 517 (Oege). Opgave voor 6 september 14.47 uur.

Uniek!! Een 4 tegen 4 beachvolleybal evenement op ‘de Brink’. Lekker ballen met zijn allen. Leeftijd is van ondergeschikt belang! Deelnemers graag een kwartiertje van te voren aanwezig zijn. Muziekje erbij.. wie doet je wat?! Rond 17.00 uur steekt Jan Berends de hens in de barbecue voor een ‘low-profile barbecue’ of sa as we op “de Broek” sizze: ín net tefolle drokte barbecue’. Kijkers en spelers zijn welkom om een broodje hamburger en/of broodje pulled-chicken (nea fan heard, mar betrouwbare bronnen sizze dat it heurlik is!!) te nuttigen. It evenement sit rûn in oere as 20.00 wol dien wêze.

Zondag 11 september.
Wat: Sjonggroep Gryn en ds. Anne Elverdink werken mee aan de kerkdienst.
Waar: in de kerk.
Hoe laat: 14.00 uur.
Oars noch wat: Bij de uitgang is er een deurcollecte om de gemaakte onkosten te drukken.

Nadat ‘Sjonggroep Gryn’ ons tijdens de corona-diensten al eens heeft verrast met het ‘hâld moed’ concert, spelen ze dit keer een stuk of wat prachtige nummers voor een live publiek. En dat publiek bent U, waarde kerkganger!. Geen hardstyle tijdens dit concert maar wel virtuoos gitaarspel, strakke vocals en opzwepende blues-harp riffs. We hebben nog geen bevestiging of ds. Elverdink puur als dominee tijdens deze dienst fungeert of dat ook hij enkele solo-zangpartijen voor zijn rekening neemt. Dat blijft dus nog even een verrassing. Het wordt in ieder geval een dienst foar jong en âld!!

 

Dit vind je misschien ook leuk...